Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Hastalarında Hipoalbüminemi ve İlişkili Faktörler: Türkiye’de Altı Merkezli Bir Çalışma

10.4274/haseki.galenos.2019.5444

  • Halil İbrahim Erdoğdu
  • Eray Atalay

Gönderim Tarihi: 25.06.2019 Kabul Tarihi: 10.08.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):421-428

Amaç:

Hemodiyaliz (HD) hastalarında düşük serum albümin seviyelerinin mortalite ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada serum albümin seviyesini etkileyebilecek faktörlerin ve albümin seviyesinin cinsiyetler arasında farklı olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Bu çalışmanın verileri 306 hastanın verilerinin analizi ile elde edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı; albümin <3,8 g/dL ve ≥3,8 g/dL. Albümin çalışmanın bağımlı bir değişkeni olarak belirlenirken, yaş, cinsiyet, diyaliz yeterliliği parametreleri, C-reaktif protein (CRP), anemi durumu ve diabetes mellitus varlığı bağımsız değişken olarak belirlendi. İstatistiksel analizde ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (Güven aralığı=%95).

Bulgular:

Hipoalbüminemi için Odds oranı kadınlarda erkeklere göre 3,1 kat (CI: 1,6-6,0, p=0,001), Kt/V <1,4 olanlarda 5,5 kat (CI: 2,5-11,9, p=0,001), CRP>1,0 mg/dL olan hastalarda 2,9 kat (CI: 1,5-5,6, p=0,001) ve hemoglobini (Hb) <11 g/dL olanlarda 4,9 kat (CI: 2,6-9,2, p=0,001) daha yüksekti.

Sonuç:

Bu sonuçlar HD hastalarında hipoalbüminemi tespit edildiğinde cinsiyet, diyaliz yeterliliği, Hb ve enflamasyon nedenlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz yeterliliği, C-reaktif protein, cinsiyet, hemodiyaliz, hipoalbüminemi

Tam Metin (İngilizce)