Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalarda Tiroit Kanserinin Prediktif Faktörleri

10.4274/haseki.galenos.2020.6114

  • Serhat Tokgöz
  • Harun Karabacak

Gönderim Tarihi: 30.03.2020 Kabul Tarihi: 26.04.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):320-326

Amaç:

Yaş, tiroit cerrahisi için bir kontrendikasyon olmamasına rağmen, geriatrik hastalarda operasyon kararı dikkatli bir şekilde verilmelidir. Bu çalışmanın amacı tiroit patolojisi olan geriatrik hastalarda sitolojik ve ultrasonografik bulguların tiroit kanserindeki tanısal değerini belirlemektir.

Yöntemler:

2014-2019 yılları arasında kliniğimizde tiroit cerrahisi geçiren 65 yaş üstü hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, Bethesda Sistemi’ne göre biyopsi sonuçları, ultrasonografi bulguları (nodül boyutu, ekojenite, sınır, mikrokalsifikasyon, elastografi değerleri, periferik halo ve ekojenitesi) ve patoloji sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 69,13 (dağılım; 65-82) olan 295 hasta (58 erkek ve 237 kadın) çalışmaya dahil edildi. Benign ve malign gruplar karşılaştırıldığında biyopside malignite şüphesi, görüntülemede düzensiz sınırların varlığı, mikrokalsifikasyon, üçün üzerinde elastografi skoru, hipoekojenite ve hipoekoik halo malignite için anlamlı bulundu (p<0,001). Ultrasonografi parametreleri malignite riski açısından değerlendirildiğinde, özgüllük mikrokalsifikasyon için 0,92, düzensiz sınır için 0,97 ve üçün üzerindeki elastografi skoru için 0,95 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucu tanısal olmayan veya önemi bilinmeyen atipi/foliküler lezyon olan hastalarda operasyon endikasyonu ultrasonografi ve ultrason elastografi bulguları ile desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tiroit kanseri, geriatrik, elastografi, düzensiz sınırlar, mikrokalsifikasyon

Tam Metin (İngilizce)