Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları

10.4274/haseki.3929

  • Celal Buğra Sezen
  • Süleyman Anıl Akboğa
  • Abdullah İrfan Tastepe
  • Sedat Demircan

Gönderim Tarihi: 11.10.2017 Kabul Tarihi: 11.04.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):286-291

Amaç:

Akciğer kanseri günümüzde global bir sorun haline gelmiştir. Geriatrik yaş grubundaki T3 ve T4 akciğer kanserlerinde hastalar ve doktorlar cerrahiden ziyade onkolojik tedavi yaklaşımlarını tercih etmektedirler. Bizim bu çalışmadaki amacımız 70 yaş ve üzerinde küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle toraks duvar rezeksiyonu yapılan hastaların uzun dönem sağkalım sonuçlarını ve morbiditeye etki eden prognostik faktörleri değerlendirmektir.

Yöntemler:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle toraks duvar rezeksiyonu operasyonu yapılan 18 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

On altı erkek, iki kadın hastanın yer aldığı çalışmada hastaların ortalama yaşı 74,28±3,81 yıl idi. En sık yapılan operasyon sağ üst lobektomi idi (%55,6, n=10). Dokuz hastada (%50) komplikasyon saptandı. En sık saptanan komplikasyon aritmi şikayetiydi. Dört hastada (%22) mortalite saptandı. Ortalama iki yıllık sağkalım oranı %77,9; beş yıllık sağkalım oranı %41,4 idi. Lenf nodu durumu, adjuvan tedavi alması ve tümörün evresi sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerdir (p=0,001).

Sonuç:

Yaş tek başına operasyon için kriter olmamalıdır. Özellikle seçilmiş hastalarda tedavi amacıyla anatomik rezeksiyon önerilmelidir. Bu hastalarda uzun dönem sağkalım izlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Torasik duvar rezeksiyonu, geriatrik torasik cerrahi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, ileri evre tümörler

Tam Metin (İngilizce)