Özgün Araştırma

Faset Tropizm Edinsel midir, Yaş ile Bir İlişkisi Var mıdır? MRG Çalışması

10.4274/haseki.galenos.2019.5370

  • Tuba Selçuk Can
  • Sevim Özdemir
  • Behice Kaniye Yılmaz

Gönderim Tarihi: 16.05.2019 Kabul Tarihi: 05.07.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):409-413

Amaç:

Çalışmamızda lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri sonucunda dejeneratif omurga hastalığı bulunmayan kişilerde faset eklem oryantasyon ve tropizmleri ile bunların yaş ile ilişkilerini ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler:

Etik kurul onayı alındıktan sonra Haziran 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimize lomber MRG tetkiki için refere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. İntervertebral disk posterioruna teğet geçen çizgi referans olarak kabul edildiğinde sağ ve sol tarafta superior artiküler fasetin anteromedial ve posterolateralinden geçen çizgi ile bu referans çizgi arasında kalan açılar arasındaki fark >10° olduğunda tropizm olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya lomber MRG çektiren ve raporları “normal sınırlarda lomber MRG incelemesi” şeklinde olan 15-55 yaş arası (30,87±9,23) 113 kişi dahil edildi. Olguların %67,3’ü (n=76) kadın ve %32,7’si (n=37) erkekti. Çalışmaya çeşitli sebeplerle lomber MRG çektiren ve raporları “normal sınırlarda lomber MRG incelemesi” şeklinde olan 15-55 yaş arası (30,87±9,23) 113 kişi dahil edildi.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına göre faset eklem oryantasyonu yaştan bağımsız şekilde kraniokaudal yönde artan açı değerlerine sahip olup özellikle L4-5 ve L5-S1 seviyelerinde diğer seviyelere göre daha koronal oryantasyon göstermektedir. Faset tropizmi yaştan bağımsız olup dejeneratif süreçlerin de katkısı olabilecek edinsel gelişen bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Faset eklem tropizmi, faset eklem oryantasyonu, yaş

Tam Metin (İngilizce)