Özgün Araştırma

Farklı Yöntemlerle Örneklenen Akciğer Küçük Hücreli Dışı Karsinom Dokularında Programlı Ölüm Ligandı 1 Ekspresyon Analizi

10.4274/haseki.galenos.2020.5681

  • Halide Nur Ürer
  • Mehmet Zeki Günlüoğlu
  • Levent Cansever
  • Mehmet Ali Bedirhan

Gönderim Tarihi: 18.10.2019 Kabul Tarihi: 05.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):135-141

Amaç:

Çalışmada amacımız farklı yöntemlerle örneklenmiş küçük hücreli dışı karsinomda programmed death-ligand 1 (PD-L1) ekspresyon uyumunu ve tümör patolojik parametrelerle ilişkisini araştırmaktır.

Yöntemler:

Küçük hücreli dışı akciğer karsinom tanısı alan 100 olgunun tümöründen ince iğne aspirasyonu hücre bloğu, endoskopik biyopsiyi temsil eden küçük doku ve rezeksiyon tümör temsil eden büyük doku örneğinde PD-L1 ekspresyon tayini yapılıp yüzde değerleri ve buna göre grupları değerlendirildi.

Bulgular:

Örnekleme yöntemleri tarafından saptanmış ekspresyon oranlarının ortalama farkının 0’a yakın olduğu gibi, fark değerlerinin, büyük oranda, dar uyum içinde olduğu bulundu. İkişerli karşılaştırmalarda, tüm örnekleme yöntemleri arasında, PD-L1 ekspresyon oranı açısından iyi düzeyde uyum olduğu izlendi. Tümör dokusu-biyopsi dokusu karşılaştırmasında 0,8865 (SE: 0,0306, CI: 0,8264-0,9466), tümör dokusu-hücre bloğunda 0,8637 (SE: 0,033, CI: 0,7989-0,9285); biyopsi dokusu-hücre bloğunda 0,8916 (SE: 0,0272, CI: 0,8383-0,9449) idi.

Sonuç:

Sonuçta akciğerin küçük hücreli dışı karsinomlarında PD-L1 ekspresyonu farklı yöntemlerle örneklenmiş dokular arasında fark göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı karsinom, PD-L1, hücre bloğu, farklı yöntemler

Tam Metin (İngilizce)