Özgün Araştırma

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

10.4274/haseki.3130

  • Ahmet Yıldırım
  • Ferhunde Dilek Subaşı
  • Yıldız Kuplay
  • Güldem Turan
  • Osman Ekinci
  • Gülşen Bosna

Gönderim Tarihi: 11.03.2016 Kabul Tarihi: 20.03.2016 Med Bull Haseki 2016;54(3):152-157

Amaç:

Sezaryenlerde kombine spinal-epidural anestezide intratekal bupivakain ve bupivakaine eklenen fentanil ve morfinin etkilerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Sezaryen operasyonu geçirecek Amerikan Anestezi Derneği I-II grubunda, 40 olgu çalışmaya alındı. Olgular iki gruba ayrıldı. Grup bupivakain-fentanile (BF) 7,5 mg %0,5 bupivakain + 25 µg fentanil, grup bupivakain-morfine (BM) 7,5 mg %0,5 bupivakain + 0,1 mg morfin intratekal olarak total 2 mL verildi. T4 duyusal bloğa ulaşma, duyusal bloğun iki dermatom gerileme, lokal anestezinin verilmesinden Bromage skalasının 1 olma süreleri, motor bloğun en üst skalaya ulaşma süresi, motor bloğun tamamen kaybolma süresi, ilk analjezik ihtiyacı süresi, bebeğin umblikal korda klemp konma süresi, operasyon bitim süresi kaydedildi. Olguların deri ve uterus insizyonu, periton kapatma, postoperatif 30 dakika, 60 dakika ve ağrı duydukları andaki ağrı şiddetleri ve ulaşılan en üst motor blok skalası kaydedildi. Yenidoğan birinci-beşinci dakika Apgar değerleri ve umblikal kan gazı değerleri ve yan etkiler kaydedildi.

Bulgular:

Gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda, grupların motor blok başlama zamanı, iki dermatom gerileme süresi, ilk analjezik ihtiyacı süresi grup BM’de uzun bulunurken, birinci dakika motor blok seviyesi ve postop 60 dakika visuel analog skalaları ise grup BF’de daha yüksek bulundu. Yan etkiler açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç:

İntratekal bupivakaine eklenen fentanil ve morfin benzer intraoperatif analjezi sağladı. Sezaryenlerde hiperbarik bupivakainin düşük dozlarda da etkili olduğu, bupivakaine eklenen fentanil ve morfinin sezaryenlerde etkin şekilde ve güvenle kullanılabilir olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, sezaryen, fentanil, morfin

Tam Metin (İngilizce)