Özgün Araştırma

Elektif Ortopedik Cerrahi Uygulanan Erişkin Hastalarda Beslenme Durumunun Hastanede Yatış Süresine Etkisi: Prospektif Bir Analiz

10.4274/haseki.galenos.2020.5578

  • Sibel Yılmaz Ferhatoğlu
  • Nezihe Ferah Dönmez

Gönderim Tarihi: 23.08.2019 Kabul Tarihi: 04.02.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):228-233

Amaç:

Malnütrisyon, morbidite ve hastanede kalış süresinin uzaması ile ilişkilidir. Bu çalışmada, elektif ortopedik cerrahi girişim yapılan erişkin hastalarda malnütrisyonun hastanede kalış süresi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

01.04.2011 - 30.05.2011 tarihleri arasında ortopedi kliniklerinde yatan 1051 hastadan 350’si çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, beslenme ve komorbidite durumu ve operasyon sonrası verileri (komplikasyonlar, hastanede yatış süresi) bilgisayar veri sistemine prospektif olarak kaydedildi. Hastaların beslenme durumu, “Beslenme Risk Taraması (Nutritional Risk Screening-2002)” kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya %59,9’ u kadın olmak üzere toplam 314 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 57,1±18,4 idi. Hastaların %49,7 ‘si 65 yaşından küçük idi. Ortalama hastanede kalış süresi 6,14±4,69 gün idi. Altmış beş yaş üstü hastalarda malnütrisyon riski 7,47 kat daha fazla bulundu. Malnütrisyon riski olan hastalarda yatış süresi daha uzun idi (p<0,01).

Sonuç:

Bulgularımız malnütrisyonlu hastaların ortalama 1,36 gün daha uzun hastanede yatış süresine sahip olduğunu göstermektedir ve ortaya çıkan maliyet göz ardı edilemez.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, NRS-2002, ortopedik cerrahi, beslenme

Tam Metin (İngilizce)