Özgün Araştırma

Böbrek Nakli Olmuş ve Olmamış Evre 4 ve 5 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Olgularda Depresyon Sıklığı ve Şiddetinin Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2020.6187

  • İlter Bozacı
  • Erhan Tatar

Gönderim Tarihi: 29.04.2020 Kabul Tarihi: 20.08.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):376-381

Amaç:

Kronik böbrek hastalarında (KBH) depresyon riski artmıştır. Bu çalışmamızda böbrek nakli olmuş ve olmamış evre 4 ve evre 5 kronik böbrek hastalığı olan olgularda depresyon sıklığı ve şiddetinin karşılaştırılmasını amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya evre 4 ve evre 5 kronik böbrek hastalığı olup diyalize girmeyen hastalar dahil edildi. Hastalar, daha önce böbrek nakli olanlar grup 1; olmamış olanlar ise grup 2 olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Hastaların depresyon sıklıklarının değerlendirilmesi amacıyla Beck Depresyon Envanteri kullanıldı.

Bulgular:

Grup 1 49, grup 2 ise 52 hastadan oluşmaktaydı. Depresyon skorları açısından, grup 1’de daha yüksek olmak üzere iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (16±15 vs 13,5±10; p=0,031). Depresyon skorları ile parathormon (p=0,023) ve ferritin seviyeleri (p=0,019) arasında korelasyon tespit edildi. Çoklu lineer regresyon analizinde depresyon skorlarının parathormon [Exp (B): 0,997 güven aralığı (GA): 0,995-1,0); p=0,023] ve ferritin düzeyleri ile [Exp (B): 0,996 (GA: 0,994-0,998); p=0,01] bağımsız ilişkili olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Böbrek nakli olmuş KBH’lerdeki daha yüksek depresyon sıklığı önemli bir bulgudur. Rutin psikiyatrik değerlendirme, her iki hasta grubunda takip ve tedavinin bir parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, depresyon, transplantasyon

Tam Metin (İngilizce)