Özgün Araştırma

Başvuru Anındaki Serum Kalsiyum ve/veya Fosfor Düzeyleri ve Cinsiyetin, Hiperkalseminin Etiyolojisi ve Erken Prognozu ile İlişkisi

10.4274/haseki.galenos.2020.6161

  • Betül Erişmiş
  • Faruk Karandere
  • Deniz Yılmaz
  • Mehmet Hurşitoğlu
  • Abdulbaki Kumbasar

Gönderim Tarihi: 20.04.2020 Kabul Tarihi: 01.11.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):460-464

Amaç:

Hiperkalsemi (HK), serum düzeltilmiş kalsiyum (dCa) seviyesinin 10,7 mg/dL’nin üzerinde olması ile karakterize yaygın bir klinik sorundur. Etiyolojide çoğunlukla (%90) primer hiperparatiroidizm ve malignite yer alır. Biz bu çalışmamızla tanı anındaki kalsiyum ve fosfor düzeyleri, dCa/P oranı ve cinsiyetin, hiperkalsemi etiyolojisi ve 1. hafta mortalitesi ile ilişkisini saptamayı amaçladık.

Yöntemler:

1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemizde yatarak tetkik ve tedavi edilen 18 yaşından büyük hiperkalsemili hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, kalsiyum ve fosfor düzeyleri, HK etiyolojisi ve 1.hafta sağkalım durumları kaydedildi. Hastalar HK etiyolojisinin benign ya da malign nedenlere bağlı olmasına göre iki gruba ayrıldı. Gruplar, yaş, cinsiyet, belirtilen biyokimyasal değerler ve ilk hafta sağkalımı açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Serum dCa’nın medyan seviyesi erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi (p<0,00). Malignite ile ilişkili HK sıklığı erkeklerde kadınlardan daha fazlaydı. Malign ve benign etiyolojik gruplar karşılaştırıldığında, serum dCa ve P düzeyleri maligniteye bağlı hiperkalsemide daha yüksek saptandı (p<0,000 ve 0,005). Tüm hastaların ilk hafta mortalite oranı %18,99 idi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, malignite ilişkili HK’de 1. hafta ölüm oranı diğer gruptan daha düşüktü.

Sonuç:

Çalışma sonuçlarımız, HK ile başvuran hastalarda başvuru anındaki serum dCa ve serum P düzeyleri ile cinsiyetin, hiperkalseminin etiyolojisi ve/veya prognozunun erken değerlen-dirilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, mortalite, kalsiyum, fosfor, prognoz

Tam Metin (İngilizce)