Özgün Araştırma

Asemptomatik Hastalarda Renal Ven Varyasyonlarının Böbrek Görünür Difüzyon Katsayısı Değerlerine Etkisi

10.4274/haseki.galenos.2020.6378

  • Elif Gündoğdu
  • Emre Emekli
  • Mehmet Oğuzman
  • Mahmut Kebapçı

Gönderim Tarihi: 07.07.2020 Kabul Tarihi: 12.10.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):428-434

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, renal ven varyasyonlarının difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede (MRG) görünür difüzyon katsayısına (GDK) etkisinin olup olmadığını araştırmaktadır.

Yöntemler:

Ocak 2017 ile Ekim 2018 tarihleri arasında abdominal MRG çekilmiş 958 hastanın tetkikleri renal ven varyasyonları açısından hastane görüntü arşivinden retrospektif olarak incelendi. Renal ven varyasyonu olan 46 hasta ve 30 hastadan oluşan kontrol grubunda yüksek ve düşük b değerlerinde her iki böbreğin GDK değerleri ölçüldü.

Bulgular:

Renal ven varyasyonu olan grupta ve kontrol grubunda sağ ve sol böbrek GDK değerleri arasında fark saptandı [2,04x10-3±0,22x10-3 mm2/sec, 1,96x10-3±0,17x10-3 mm2/sec; p=0.008 (varyasyonu olan grupta sağ ve sol böbrek, sırasıyla), 2,08x10-3±0,13x10-3 mm2/sec, 1,94x10-3±0,11x10-3 mm2/sec; p=0,0001, kontrol grubunda sağ ve sol böbrek, sırasıyla]. Sol böbrek GDK değerleri her iki grupta da sağ böbrekten daha düşüktü. Her iki böbrek GDK değerleri renal ven varyasyonu olan grupta ve kontrol grubunda benzerdi.

Sonuç:

Renal ven varyasyonu asemptomatik hastalarda böbrek GDK değerleri üzerinde herhangi etki göstermemektedir. Gelecekte semptomatik hasta gruplarıyla yapılacak çalışmalar ek bilgi verebilir.

Anahtar Kelimeler: Renal ven varyasyonları, difüzyon manyetik rezonans görüntüleme, GDK

Tam Metin (İngilizce)