Özgün Araştırma

Aort Diseksiyon Görüntü Özellikleri ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişki

10.4274/haseki.galenos.2020.5754

  • Abdullah Algın
  • Hatice Şeyma Akça
  • Serdar Özdemir
  • Mustafa Ahmet Afacan
  • Serkan Emre Eroğlu

Gönderim Tarihi: 25.11.2019 Kabul Tarihi: 24.02.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):193-199

Amaç:

Acil servise başvuran ve aort diseksiyonu tanısı alan hastalarda serum biyokimya ve kan parametrelerinin aort rüptür varlığı ile DeBakey sınıflaması diseksiyon tipleriyle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Acil servise 01.01.2011 ve 01.01.2019 tarihleri arasında aort diseksiyonu tanısı ile başvuran 43 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Cinsiyet, yaş, başvuru anındaki semptomlar, sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız, kan üre azotu, kreatinin, troponin, hemoglobin, hematokrit, beyaz kan hücresi sayımı, monosit, nötrofil, lenfosit, trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi ve kırmızı hücre dağılımı kaydedildi. Bu değerlerden nötrofil-lenfosit oranı ve monosit-trombosit oranı elde edildi. Bu sonuçlar aort rüptürü varlığı ve DeBakey sınıflandırması ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 43 hastanın 30’u erkek (%69,8), 13’ü kadındı (%30,2). Aort rüptüründe 30 erkek olgunun ikisinde (%6,7) rüptür görüldü ve kadın olguların hiçbirinde rüptür gözlenmedi (p=1,000). Sadece kan üre azotu ve monosit-trombosit oranı değerleri aort rüptüründe anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla p=0,035 ve p=0,015).

Sonuç:

Aort diseksiyonu olgularında rutin olarak değerlendirilen kan ve biyokimya parametrelerinin çoğu DeBakey sınıflandırması ve rüptür varlığı ile karşılaştırıldığında anlamlı sonuç vermedi. Aort rüptürü olan hastalarda düşük olan kan üre azotu ve monosit-trombosit oranı değerleri anlamlıydı.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, DeBakey sınıflandırması, aort rüptürü, biyokimyasal belirteç, acil tıp

Tam Metin (İngilizce)