Özgün Araştırma

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir

10.4274/haseki.10820

  • Sami Uzun
  • Serhat Karadağ
  • Meltem Gürsu
  • Egemen Cebeci
  • Ahmet Gürdal
  • Tuba Elif Şenel
  • Ayça Eroğlu
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 23.12.2016 Kabul Tarihi: 25.12.2016 Med Bull Haseki 2017;55(3):187-193

Amaç:

Diyaliz hastalarında asimetrik dimetilarginin (ADMA) endotel disfonksiyonu yoluyla artmış koroner arter hastalığı riski ile ilişkilidir. Bu çalışmada periton diyalizi (PD) hastalarında endotel disfonksiyonunun non-invaziv bir göstergesi olan akım aracılı dilatasyon (AAD) ve ADMA’nın mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya 18-80 yaş aralığında, en az üç aydır diyaliz uygulanan PD hastaları dahil edildi. AAD ölçümü ve ADMA düzeyleri kaydedildi. Üçüncü yılda hasta sonlanımlarında “binary lojistik analizi” kullanıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 55 hastanın yaş ortalaması 53±15 yıl, ortalama takip süresi 36 ay idi. Ortalama AAD ve ADMA düzeyleri sırasıyla %10,6±6,4 ve 81,8±48,0 mol/L idi. On sekiz hasta takip sırasında öldü. Yaş, diyabet ve iskemik kalp hastalığı varlığı, ultrafiltrasyon miktarı ve serum albümin düzeyleri mortalite ile ilişkili iken cinsiyet, haftalık Kt/V ve ADMA düzeyleri ilişkili değildi. ADMA düzeyleri ve AAD arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0,873). AAD ile klinik parametrelerden sistolik ve diastolik kan basıncı arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (p=0,001, p<0,001). Tüm parametreler arasında AAD’yi belirleyen en önemli tek faktör hipertansiyondu (p=0,037).

Sonuç:

AAD ile endotel fonksiyonunun değerlendirilmesi veya serum ADMA düzeylerinin ölçülmesi periton diyalizi hastalarında mortaliteyi tahmin etmek için yararlı olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akım aracılı dilatasyon,asimetrik dimetilarginin,endotel disfonksiyonu,periton diyalizi,mortalite

Tam Metin (İngilizce)