Özgün Araştırma

Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları

  • Ali Kılıçgün
  • Suat Gezer

Med Bull Haseki 2011;49(3):105-109

Amaç:

Bu çalışmada, akciğer hidatik kisti tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların ilk başvuru şikayetlerinin ve ameliyat sonuçlarının irdelenmesi ve ayrıca karaciğer hidatik kist oranının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya, 2004-2008 yılları arasında akciğer hidatik kisti tanısı ile opere edilen toplam 70 hasta dahil edildi. Bu hastaların klinik, radyolojik ve cerrahi tedavi ile ilgili özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların 30’unda kist/kistler perfore, 40 hastada intakt idi. 70 hastanın 35’i sağ 29’u sol da yerleşimli üç hastada ise bilateral akciğer kisti bulunmaktaydı. Hastaların 49’una kistektomi ve kapitonaj (%70) operasyonu uygulanırken, yedi hastaya kistektomi iki hastaya ise wedge rezeksiyon uygulandı. Perfore kistlerin %23’ü (7 hasta) hastaneye klinik ve radyolojik olarak pnömotoraks/hidropnömotoraks bulgularıyla başvurdu. Hastaların dokuzunda komplikasyon gelişirken en sık görülen komplikasyon atelektazi idi.

Sonuç:

Akciğer kist hidatiğinin güncel tedavisinde parankim koruyucu cerrahi yaklaşım etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir. Eşlik eden karaciğer kubbe kistlerine aynı seansta müdahale edilebilmektedir. Perfore kistlerin pnömotoraks bulgularıyla acil kliniklere başvurabilecekleri akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciger kist hidatik, pnömotoraks, akciger cerrahisi

Tam Metin (İngilizce)