Özgün Araştırma

Adneksiyal Torsiyon: Tanı ve Tedavide Zorluk

10.4274/haseki.25633

  • Emre Erdem Taş
  • Ayşe Filiz Yavuz

Gönderim Tarihi: 08.10.2010 Kabul Tarihi: 29.12.2017 Med Bull Haseki 2018;56(3):187-191

Amaç:

Adneksiyal torsiyonlu (AT) hastalarda Doppler ultrasonografinin tanısal değeri ve cerrahi müdahaleyi etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Ocak 2007-Aralık 2016 tarihleri arasında, tek merkezde AT’si bulunan 66 kadının tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Operasyon öncesi 66 hastanın 43’ünde (%65,1) doğru tanı koyulmuştu. Doppler incelemede, 39 hastada (%59,1) overyan arterde akım kaybı olduğu izlendi; ve duyarlılık 0,6 idi. Kırk dokuz hastada (%74,2) AT tanısı laparotomi ile koyulmuştu ve radikal tedavi konservatif tedaviye göre daha fazla hastada uygulanmıştı (%54,6’ya karşı %45,4). Her ne kadar cerrahi yaklaşımlara (laparoskopiye karşı laparotomi) göre gruplar arasında fark olmasa da; yaş, gravidite, parite, vücut kütle indeksi ve over kist boyutu, konservatif tedavi uygulanan hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05).

Sonuç:

AT için Doppler incelemesinin tanı değeri sınırlıdır ve cerrahi tedavi kararı Doppler sonuçlarına göre geciktirilmemelidir. Erken yaş, düşük gravidite, parite ve vücut kitle indeksi, ultrasonografide küçük çaplı over kisti konservatif tedavi yönünde etkiliyken, siyah-mavimsi makroskopik görünümün tedavi seçimi üzerinde etkisinin olmadığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Uterus ekleri, torsiyon anormalliği, ultrasonografi, Doppler, renkli, hastalık yönetimi

Tam Metin (İngilizce)