Özgün Araştırma

Acil Servisteki Çocukluk Çağı Ölümlerinin Analizi

10.4274/haseki.galenos.2019.5136

  • Serkan Doğan
  • Esin Aldemir
  • Utku Murat Kalafat
  • Özgü Hançerli
  • Merih Çetinkaya
  • Başar Cander

Gönderim Tarihi: 31.01.2019 Kabul Tarihi: 16.04.2019 Med Bull Haseki 2019;57(3):290-295

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; acil servise başvuran çocukluk çağı yaş grubundaki ölüm oranları, demografik özellikleri ve altta yatan nedenleri incelemektir.

Yöntemler:

Bu çalışmada, erişkin ve çocuk acil servislerine 01.01.2016-31.06.2018 tarihleri arasında gelişinde arrest olan veya olmayan, başvurunun ilk 24 saatinde acil serviste herhangi bir nedenle ölen 0-18 yaş aralığındaki hastalar alınarak, dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmamıza toplam 82 çocuk alınmış olup, 39’u kız (%47,6) 43’ü (%52,4) erkek idi. Çocukların ortalama yaşı 66,96±74,61 ay (sınır; 0.03-204 ay) olarak saptandı. Mevsimsel olarak incelendiğinde acil serviste çocuk ölümlerinin en yüksek kış mevsiminde (%35,4) olduğu görüldü. Travma dışı nedenlerle arrest olan olgulardaki en sık nedenlerin kardiyak (%39,3) ve solunumsal hastalıklar (%36,1) olduğu görüldü. Olguların en sık acil servis başvurularından ilk bir saat içinde kaybedildiği (%59,8) tespit edildi.

Sonuç:

Mortalitesi yüksek seyreden çocukluk çağı kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıkları için çocuk acil servisinde dikkatli olunmalı, ölümlerin sıklıkla başvuru sırasında ve ilk 4 saatte geliştiğinin sağlık çalışanları tarafından bilinmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis başvuru, çocukluk çağı, mortalite, çocuk acil bölümü

Tam Metin (İngilizce)