Özgün Araştırma

ACAN gen VNTR Polimorfizmi ve Türk Popülasyonundaki İntervertebral Disk Dejenerasyonu

10.4274/haseki.galenos.2020.6006

  • Tuba Öz
  • İsmail Kaya
  • Ayşe Feyda Nursal
  • Hasan Emre Aydın
  • Osman Demir
  • Serbülent Yiğit

Gönderim Tarihi: 19.02.2020 Kabul Tarihi: 06.04.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):309-314

Amaç:

İntervertebral disk dejenerasyonu (İVDD) çeşitli genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanır. Agrekan intervertebral disk matrisi proteoglikanın çoklu fonksiyonel etki alanlarına sahip ana bileşenidir. Bu çalışmanın amacı ACAN (agrekan kodlayan) gen değişken sayılı ardışık tekrar (VNTR) polimorfizmi ve İVDD yatkınlığı arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler:

ACAN VNTR polimorfizmi ve İVDD arasındaki ilişkiyi incelemek için, 260 kişi bu çalışmaya katıldı. Hasta grubu semptomatik İVDD tanısı alan 150 hastadan oluşmuştu. Kontrol grubu 110 sağlıklı kişiden oluşmuştu. ACAN geni VNTR polimorfizmi polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular:

Hasta ve kontrol grubunda en sık görülen alel 27 tekrarlı aleldi (sırasıyla, %49 ve %34,55). Alel 26 erkeklerde kadınlara göre daha sıktı (p=0,030). Alel 27 en fazla şehirde yaşayanlarda bulunurken (p<0,001), alel 21 ve 23 köyde yaşayanlarda fazlaydı (p=0,030). Alel 27 hasta grubunda kontrol grubuna göre artmışken (p=0,001), alel 26, alel 29 ve alel 30 hasta grubunda kontrol grubuna göre azdı (sırasıyla, p=0,013, p=0,001, p=0,001).

Sonuç:

Sonuçlarımız, Türk popülasyonunda ACAN VNTR alel 27’yi taşıyan kişilerin İVDD yatkınlığı ile pozitif ilişkisi olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İntervertebral disk dejenerasyonu, agrekan, VNTR, PZR

Tam Metin (İngilizce)