Özgün Araştırma

64 Kesitli BT’de ‘‘CC’’ Yöntemiyle Tespit Edilen Karotid Arter Darlık Şiddetinin Doppler Ultrasonografi Bulguları ile Korelasyonu

10.4274/haseki.galenos.2019.4916

  • Ata Turgut
  • Behice Kaniye Yılmaz
  • Elif Ergun
  • Pınar Nercis Koşar

Gönderim Tarihi: 12.02.2019 Kabul Tarihi: 18.04.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):386-391

Amaç:

Bu çalışmanın amacı 64 kesitli multidedektör bilgisayarlı tomografi anjiyografide (BTA) ‘‘common carotid’’ (CC) yöntemine göre tespit edilen karotis darlık şiddetinin, renkli Doppler US (RDUS) bulguları ile korelasyonunu araştırmaktır.

Yöntemler:

Geçici iskemik atak/inme öyküsü ve karotid arterlerde darlık şüphesi nedeniyle ile boyun BTA’ya refere edilen 143 hastada 286 internal karotid arter (İCA) incelendi. Plak lokalizasyonu, plak tipi ve stenoz derecesi RDUS ve BTA ile rapor edildi. Stenoz derecesi BTA’da CC metoduna göre hesaplandı. Elde edilen sonuçlar sırasıyla karşılaştırıldı.

Bulgular:

RDUS’da toplam 202 İCA’da (%72,2) ve BTA’da toplam 200 İCA’da (%71,4) plak izlendi. İzlenen plaklar RDUS ve BTA ile yumuşak, kalsifik ve mikst plak olarak sınıflandırıldı. RDUS ile olguların %12,2’sinde ≥%70’inde darlık kaydedilirken, BTA’da olguların %10,0‘unda ≥%70 darlık kaydedildi. Karotid darlık düzeyi belirlenmesinde RDUS ve BTA bulguları arasında %91 (r=91 p<0.001) korelasyon tespit edilmiştir.

Sonuç:

CC yöntemi ile yapılan stenoz ölçümlerin RDUS bulguları ile yüksek oranda koreledir. CC metodu karotid stenozunun ölçülmesinde rutin pratikte yaygın olarak kullanıma adaydır.

Anahtar Kelimeler: Karotid arter, stenoz, Doppler, plak

Tam Metin (İngilizce)