Özgün Araştırma

5-10 mm Böbrek Taşlarında Retrograde Intrarenal Cerrahi ile Mikroperkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Kıyaslanması

10.4274/haseki.galenos.2020.5605

  • Bayram Güner
  • Bilal Günaydın

Gönderim Tarihi: 05.09.2019 Kabul Tarihi: 22.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):148-152

Amaç:

5-10 mm böbrek taşına sahip hastalarda retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) ve mikroperkütan nefrolitotomi (mikro-PNL) operasyonlarının sonuçlarını karşılaştırmak amaçlandı.

Yöntemler:

RIRC ve mikro-PNL yapılan hastaların kayıtları hastane dijital veri tabanı ve servis dosyalarından tarandı ve bunlar içerisinden opak taşa sahip 53’ü RIRC olmak üzere toplam 86 hasta çalışmaya dahil edildi. Düzeltilemeyen koagülopatiye, aktif üriner enfeksiyona, morbid obeziteye, eksik veriye ve opak olmayan taşa sahip hastalar çalışmadan dışlandı. Operasyon öncesi tüm hastalara tam idrar tetkiki, kreatinin, idrar kültürü, kontrastsız bilgisayarlı tomografi yapıldı. Gruplar demografik veriler, taş karakteristikleri, operasyon süresi, Görsel Ağrı skoru, ağrı kesici ihtiyacı, yeniden tedavi ve diğer tedaviye geçiş oranları, komplikasyon oranları, hastanede kalış süresi ve başarı açılarından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ağrı kesici ihtiyacı mikro-PNL grubunda daha yüksek bulundu (p=0,026). Bakılan diğer parametreler her iki grupta benzer idi. Taşsızlık oranı RIRC grubunda %85,7; mikro-PNL grubunda %78,2 idi (p=0,43).

Sonuç:

RIRC ve Mikro-PNL, 5-10 mm arası böbrek taşlarında benzer başarı oranlarına sahip olmasına karşın analjezik ihtiyacı açısından RIRC daha avantajlıdır.

Anahtar Kelimeler: Mikroperkütan nefrolitotomi, retrograd intrarenal cerrahi, böbrek taşı, üreteroskopi

Tam Metin (İngilizce)