Other

Subject Index

Med Bull Haseki 2020;58(5):0-0

Abdominal circumference/Karın çevresi...............................395
Acil tıp/Emergency medicine...............................................193
Adjuvan tedavisi/Adjuvant therapy......................................327
Adrenalin enjeksiyonu/Adrenaline injection.........................370
African population/Afrika popülasyonu...............................395
Agrekan/Aggrecan..............................................................309
Aile hekimliği/Family medicine.............................................251
Akciğer/Lung.......................................................................447
Aksiller bölge/Axillary region...............................................390
Akut apandisit/Acute appendicitis.........................................61
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury...............216, 259, 301
Albümin/Albumin................................................................344
Alfa lipoik asit/Alpha lipoic acid...........................................402
Allerjik rinit/Allergic rhinitis..................................................105
Alvarado/Alvarado................................................................61
Anjina pektoris/Angina pectoris...........................................176
Anket/Questionnaire...........................................................105
Ankilozan spondilit/Ankylosing spondylitis...........................142
Antibiyotik/Antibiotic..........................................................223
Antimalaryal/Antimalarials...................................................301
Aort diseksiyonu/Aortic dissection.......................................193
Aort rüptürü/Aortic rupture.................................................193
APACHE-II/APACHE-II...........................................................200
Asetabulum/Acetabulum.....................................................408
Aspirasyon biyopsisi/Aspiration biopsy...................................65
Aspirasyon/Aspiration..........................................................115
Aşı önerisi/Vaccine reccomendation....................................251
Aşılama/Vaccination............................................................251
Aşılanmış sağlıklı çocuklar/Vaccinated..................................471
Ateroskleroz/Atherosclerosis................................................274
Ateş/Fever...........................................................................223
Auralı migren/Migraine with aura........................................122
Aurasız migren/Migraine without aura................................122
Azospermi/Azoospermia.....................................................281
Baş ağrısı/Headache............................................................441
Bazoservikal/Basicervical......................................................169
Bell palsi/Bell’s palsy..............................................................99
Beslenme tarama araçları/Nutritional screening tools..........154
Beslenme/Nutrition.............................................................228
Beslenmenin değerlendirmesi/Nutritional assessment..........154
Bethesda III/Bethesda III......................................................293
Beyaz cevher sinyal artışı/White matter hyperintensity.........208
Biparietal diameter/Bipariatal çap........................................395
Biyokimyasal belirteç/Biochemical marker............................193
Biyokimyasal rekürrens/Biochemical recurrence.....................84
Biyokimyasal rekürrenssiz sağkalım/Biochemical recurrence-free survival..................................................................................84
Biyolojik ritim görüşmesi nöropsikiyatri ölçeği/Biological rhythms interview for assessment in neuropsychiatry scale.................48
Biyolojik ritim/Biological rhythm.............................................48
Biyomarker/Bio-marker..........................................................42
Biyopsi/Biopsy.....................................................................245
Boroskop kamera/Boroscope camera...................................382
Boyun diseksiyonu/Neck dissection......................................333
Böbrek nakli/Kidney transplantation..............................27, 477
Böbrek taşı/Kidney stone.....................................................148
Böbrek/Renal.......................................................................386
Bronkoskop/Bronchoscope..................................................382
Bronkoskopi/Bronchoscopy....................................................78
C-reaktif protein/C-reactive protein..............................183, 200
Cerrahi prosedür/Surgical procedure...................................154
CMV/CMV...........................................................................477
Crohn hastalığı/Crohn’s disease.............................................72
Çocuklar/Children................................................................390
Çölyak arter kompresyon sendromu/Celiac artery compression syndrome............................................................................305
De Ritis oranı/De Ritis ratio....................................................84
DeBakey sınıflandırması/DeBakey classification....................193
Deksametazon/Dexamethasone..............................................1
Deliryum/Delirium...............................................................183
Deneysel model/Experimental model...................................162
Depresyon/Depression.........................................................376
Difüzyon manyetik rezonans görüntüleme/Diffusion magnetic resonance imaging..............................................................428
Dilatasyon ve küretaj/Dilation and curettage.........................65
Dismenore/Dysmenorrhea...................................................364
Diyabetik nefropati/Diabetic nephropathy............................129
Dudak tümörleri/Lip neoplasms...........................................333
Düzensiz sınırlar/Irregular margins.......................................320
Elastografi/Elastography......................................................320
Elderly/Yaşlı.........................................................................415
Endometrial karsinom/Endometrial carcinoma.......................65
Endometrial örnekleme/Endometrial sampling......................65
Endometriozis/Endometriosis...............................................402
Endoskopi/Endoscopy............................................................15
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi/Endoscopic retrograde cholangiopancreatography.................................370
Endoskopik sfinkterotomi/Endoscopic sphincterotomy.........370
Enfeksiyon/Infection............................................................223
Enflamasyon/Inflammation..................................................183
Enflamatuvar belirteçler/Inflammatory markers...................129
Epidemiyoloji/Epidemiology...................................................21
Epidermal büyüme faktörü/Epidermal growth factor...........162
Etnisite/Ethnicity..................................................................395
Etiyoloji/Etiology....................................................................99
Farklı yöntemler/Different expression..................................135
Femur uzunluğu/Femur length............................................395
Ferrik karboksimaltoz/Ferric carboxymaltose........................338
Fetal biometry/Fetal biyometrik...........................................395
Fokal segmental glomerüloskleroz/Focal segmental glomerulosclerosis...............................................................245
Fosfor/Phosphorus...............................................................460
Gastrointestinal kanal/Gastrointestinal tract..........................15
Gastrointestinal kanama/Gastrointestinal bleeding..............477
Gastrointestinal stromal tümör/Gastrointestinal stromal tumor....327
GDK/ADC............................................................................428
Geç rezorbe olan pnömoni/Non-resolving pneumonia.........115
Genetik/Genetics.................................................................351
Gensini skoru/Gensini score.................................................176
Geriatri/Geriatrics................................................................223
Geriatrik/Geriatric................................................................320
Glomerülonefrit/Glomerulonephritis....................................245
H. influenzae/H. influenzae.................................................471
Hasta yakınları/Patient relatives...............................................9
Hastalık aktivitesi/Disease activity..........................................52
Hayvan modelleri/Animal models........................................162
Head circumference/Baş çevresi...........................................395
Hematolojik parametre/Hematological parameter.................52
Hemoglobin/Hemoglobin....................................................344
Herpes zoster vaccine/Herpes zoster aşısı............................415
Hidatik hastalık/Hydatid disease...........................................286
Hidatik kist/Hydatid cyst..............................................286, 386
Hiperemezis gravidarum/Hyperemesis gravidarum...............465
Hiperkalsemi/Hypercalcemia................................................460
Hipertansiyon/Hypertension....................................................1
Hipofosfatem/Hypophosphatemia.......................................338
Hoehn Yahr/Hoehn Yahr.....................................................315
Hospitalizasyon/Hospitalization...........................................422
Hücre bloğu/Cell block........................................................135
İdiyopatik Parkinson Hastalığı/Idiopathic Parkinson’s Disease....315
İlaç/Medicine.........................................................................33
İMA/IMA...............................................................................42
İmmünohistokimya/Immunohistochemisty...........................452
İnfluenza/Influenza.............................................................251
İnfluenza aşısı/Influenza vaccine..........................................415
İnme farkındalık/Stroke awareness..........................................9
İnme/Stroke........................................................................422
İnterlökin-4/Interleukin-4.....................................................364
İnterstisyel sistit/mesane ağrısı sendromu/Interstitial cystitis/bladder pain syndrome........................................................162
İntervertebral disk dejenerasyonu/Intervertebral disc degeneration.......................................................................309
İskemi modifiye albümin/Ischemia modified albumin...........235
Jinekolojik ameliyatlar/Gynecologic operations.......................94
JJ stent/Double-j stent...........................................................57
Kalça/Hip.............................................................................169
Kalsiyum/Calcium................................................................460
Kan basıncı/Blood pressure..................................................259
Kanama/Bleeding................................................................370
Kapilleroskopi/Capillaroscopy.................................................99
Karaciğer/Hepatic........................................................286, 390
Karsinom/Carcinoma...........................................................333
Kırık/Fracture.......................................................................169
Kırılganlık/Frailty....................................................................33
Ki-67/Ki-67..........................................................................359
Kistik ekinokokuz/Cystic echinococcosis...............................286
Koku testi/Smell test...........................................................105
Kompleman faktör H/Complement factor H........................142
Kontrastla ilişkili böbrek hasarı/Contrast-induced acute kidney injury...................................................................................235
Korelasyon/Correlation........................................................162
Koryonik gonadotropin/Chorionic gonadotropin..................465
Kreatinin/Creatinine.............................................................315
Kronik böbrek hastalığı/Chronic kidney disease...........338, 376
Kronik böbrek yetmezliği/Chronic renal failure....................240
Kronik otitis media/Chronic otitis media................................52
Kronotip/Chronotype............................................................72
Küçük hücreli dışı karsinom/Non-small cell carcinoma..........135
Laksatifler/Laxatives.............................................................115
Leptomeninjial metastaz/Leptomeningeal metastasis..........441
Lipoid pnömoni/Lipoid pneumonia......................................115
Lobeistmektomi/lobektomi/Lobeisthmusectomy/lobectomy..293
Lökosit sayısı/White blood count (WBC)..............................200
M. catarrhalis/M. catarrhalis................................................471
Malnutrisyon/Malnutrition...........................................154, 228
Mandibula/Mandibula.........................................................211
Manyetik rezonans/Magnetic resonance.............................122
Medyan arkuat ligaman sendromu/Median arcuate ligament syndrome............................................................................305
Meme kanseri metastazı/Breast cancer metastasis..............211
Meme kanseri/Breast cancer...............................................359
Meme/Breast......................................................................386
Menstrüel migren/Menstrual migraine.................................110
Merozin/Merosin.................................................................208
Mesane yaralanması/Bladder injury.......................................94
Mide neoplazileri/Stomach neoplasms.................................154
Mide/Gastric.......................................................................327
Migren/Migraine.................................................................110
Mikrokalsifikasyon/Microcalcification...................................320
Mikroperkütan nefrolitotomi/Micro-percutaneous nephrolithotomy..................................................................148
Mikrorna/Microrna..............................................................268
Mikrosatellit instabilite/Microsatellite instability....................452
Mikrovasküler fonksiyon/Microvascular function....................99
MMR ekspresyonu/MMR expression....................................452
Mortalite/Mortality......................................................216, 460
Motor uyarılmış potansiyel/Motor evoked potential.............118
Multiorgan/Multiorgan........................................................386
Müsküler distrofi/Muscular dystrophy..................................208
Nadir hastalıklar/Rare diseases.............................................351
Nazofaringeal taşıyıcılık/Nasopharyngeal carriage................471
Neprilisin/ Neprilysin................................................................1
Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin/Neutrophil gelatinase-associated lipocalin..............................................................235
NRS-2002/NRS-2002............................................................228
Oksidatif stres/Oxidative stress........................................1, 402
Omuz ağrısı/Shoulder pain...................................................435
Oral skuamoz hücreli kanser/Oral squamous cell carcinoma....268
Ortopedik cerrahi/Orthopedic surgery.................................228
Osteomiyelit/Osteomyelitis..................................................211
Osteoprotegerin/Osteoprotegerin.......................................274
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı/Autosomal dominant polycystic kidney disease.....................................447
Over tümörü/Ovarian tumors..............................................452
Özürlülük/Disability..............................................................351
Papilödem/Papilledema........................................................441
PAPP-A/PAPP-A....................................................................465
Patolojik bulgular/Pathological findings..................................84
PD-L1/PD-L-1........................................................................135
Pelvis/Pelvis.........................................................................408
Periton diyalizi/Peritoneal dialysis.........................................344
Periventriküler/Periventricular..............................................122
Perkütan dilatasyon trakeostomi/Percutaneous dilatation tracheostomy......................................................................382
Perkütan trakeostomi/Percutaneous tracheostomy................78
Plasmodium falciparum/Plasmodium falciparum..................301
Pnömokok aşısı/Pneumococcus vaccine...............................415
Polifarmasi/Polypharmacy......................................................33
Polikistik over sendromu/Polycystic ovary syndrome.............274
Pompasız koroner arter baypası/Off-pump coronary artery bypass.................................................................................259
Potansiyel patojen bakteriler/Potential pathogenic bacteria......471
Presepsin/Presepsin.............................................................200
Prognostik faktörler/Prognostic factors................................216
Prognoz/Prognosis......................................................452, 460
Prokalsitonin/Procalcitonin...................................................200
Proliferasyon/Proliferation....................................................162
Prospektif randomize/Prospective randomized....................169
Prostat kanseri/Prostate cancer........................................42, 84
PZR/PCR......................................................................309, 364
Radyofrekans/Radiofrequency ablation................................105
Rat/Rat....................................................................................1
Rehabilitasyon/Rehabilitation...............................................422
Renal üst ve orta kaliks taşları/Renal upper and middle calyceal stones....................................................................................57
Renal ven varyasyonları/Renal vein variations.......................428
Renin-anjiyotensin sistemi/Renin-angiotensin system................1
Retrograd intrarenal cerrahi/Retrograde intrarenal surgery..148
Rezidüel renal fonksiyon/Residual renal function.................344
RIPASA/RIPASA......................................................................61
Risk faktörleri/Risk factors...................................................471
Romatoid artrit/Rheumatoid arthritis.....................................48
S. pneumoniae/S. pneumoniae............................................471
Sağkalım/Survival........................................................327, 452
Sağlık personeli/Health professionals.......................................9
Sağlıklı çocuklar/Healthy children.........................................471
Sepsis/Sepsis.......................................................................200
Septik artrit/Septic arthritis....................................................21
Septik şok/Septic shock.......................................................200
Serebral ak madde/Cerebral white matter...........................122
Serebral palsi/Cerebral palsy................................................351
Sertoli cell-only sendromu/Sertoli cell-only syndrome...........281
Serum albümin/Serum albumin...........................................183
Servikobaziler/Cervicobasiler................................................169
Sinir büyüme faktörü/Nerve growth factor..........................162
Sistemik enflamatuvar cevap sendromu (SIRS)/Systemic inflammatory response syndrome (SIRS)..............................200
Sitomegalovirüs/Cytomegalovirus..........................................27
Skuamöz hücre/Squamous cell............................................333
SNOT-22/SNOT-22...............................................................105
Sol ventrikül kitle indeksi/Left ventricular mass index...........129
Solunum fonksiyon testi/Pulmonary function test................447
Sperm eldes/Sperm retrieval................................................281
Spermatozoa/Spermatozoa.................................................281
Spirometri/Spirometry.........................................................447
Stenozis/Stenosis.................................................................305
Subakromiyal enjeksiyon/Subacromial injection...................435
Supraskapular sinir bloğu/Suprascapular nerve block...........435
SUVmax/SUVmax..................................................................359
SWL/SWL..............................................................................57
Tanı/Diagnosis.................................................................21, 42
Tedavi/Treatment...................................................................21
Tetanus vaccine/Tetanoz aşısı..............................................415
Tiroit bezi/Thyroid gland......................................................110
Tiroit kanseri/Thyroid cancer...............................................320
Tiroit nodülü/Thyroid nodule...............................................293
Tiroksin/Thyroxine...............................................................110
Total intravenöz anestezi/Total intravenous anesthesia........118
Total tiroidektomi/Total thyroidectomy................................293
Transkatater aort kapak replasmanı/Transcatheter aortic valve replacement........................................................................183
Transplantasyon/Transplantation.........................................376
Travmatoloji/Traumatology..................................................408
Triiodotironin/Triiodothyronine............................................110
Türkiye/Turkey.....................................................................245
Ultrasonografi/Ultrasound...................................................390
Uyku bozukluğu/Sleep disturbance.......................................72
Uyku kalitesi/Sleep quality.............................................72, 435
Ülseratif kolit/Ulcerative colitis...............................................72
Üreteroskop/Ureteroscopy...................................................148
Ürik asit/Uric acid................................................................315
Ürolitiazis/Urolithiasis............................................................57
Ürolojik komplikasyonlar/Urologic complications....................94
Valgansiklovir/Valganciclovir..................................................27
Varyant/Variant...........................................................142, 268
Vaspin/Vaspin......................................................................176
Visseral adipozite indeksi/Visceral adiposity index................240
VNTR/VNTR.................................................................309, 364
Volatil/Volatile.....................................................................118
Voltaj uyarım eşiği/Voltage stimulus threshold.....................118
Vücut yağ indeks/Body fat index.........................................240
Yabancı cisim/Foreign body...........................................15, 390
Yetersiz doku/Insufficient tissue............................................65
Yoğun bakım/Intensive care..................................................78
Yürüme hızı/Walking speed...................................................33