Other

2019 Subject Index

Med Bull Haseki 2019;57(4):0-0

Acil servis başvuru/Emergency department referral290
Adenoid hipertrofisi/Adenoid hypertrophy175
Adölesan/Adolescent37
Ağrısız doğum/Painless delivery180
Akciğer grafisi/Chest radiograph37
Akciğer kanseri/Lung cancer166
Akılcı ilaç kullanımı/Rational drug use339
Aksilla/Axillar356
Akut apandisit/Acute appendicitis26, 135, 405
Alkalen fosfataz/Alkaline phosphatase296
Alvarado skoru/Alvarado score135
Ameliyathane dışı anestezi/Anesthesia outside the 
operating room57
Anevrizma/Aneurysm201
Anket/Survey180
Anksiyete/Anxiety114
Anti-TB duyarlılık/Anti-tuberculous susceptibility279
Antiepileptik ilaçlar/Antiepileptic drugs195
Antik/Ancient98
Antikoagülan/Anticoagulant285
Apati/Apathy130
Apne/Apnea79
Artrografi/Arthrography274
Artroskopi/Arthroscopy274
Asetil salisilik asit/Acetylsalicylic acid285, 396
Asimetrik dimetilarji/Asymmetric dimethylarginine123
Ateroskleroz/Atherosclerosis123
Bağışıklığı baskılama/Immunosuppression1
Bariatrik cerrahi/Bariatric surgery207, 304
Basit nefrektomi/Simple nephrectomy262
Bilateral eksplorasyon/Bilateral exploration345
Bilateral total tiroidektomi/Bilateral total thyroidectomy245
Bildiri özeti/Abstract63
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography142, 185
Bilimsel makale/Scientific paper63
Binokülarite/Binocularity20
Birincil koruma/Primary prevention396
Bispektral indeks/Bispectral index114
Biyopsi/Biopsy47
Biyoteknolojik ilaçlar/Biopharmaceutical medicines108
Boyun çevresi/tiromental mesafe/Neck circumference/thyromental distance15
Böbrek nakli/Kidney transplantation1
C-reaktif protein/C-reactive protein421
Cafe-au-Iait lekesi/Cafe-au-Iait spots441
Cerrahi/Surgery405
Cinsiyet/Gender421
Çıkık/Dislocation445
Çocuk acil bölümü/Pediatric emergency department290
Çocuk hasta/Pediatric patient225
Çocuk/Children123
Çocukluk çağı/Childhood290
Çok ileri anne yaşı/Extremely advanced maternal age366
D vitamini eksikliği/Vitamin D insufficiency245
Dansite/Density185
Depresyon/Depression377
Dergi/Journal63
Deri flebi/Skin flap249
Dev hücre glioblastom/Giant cell glioblastoma432
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus377
Diferansiye tiroid kanseri/Differentiated thyroid cancer69
Dirsek/Elbow42
Disk dejenerasyonu/Disc degeneration102
Dominant el cerrahisi/Dominant hand surgery221
Dominant olmayan el cerrahisi/Non-dominant hand 
surgery221
Doppler/Doppler386
Doughnut belirtisi/Doughnut sign429
Dural yırtık/Dural tear162
Eczacı/Pharmacy339
Eczane personeli/Pharmacy workers339
Eğitim/Training339
Elektroensefalografi/Electroencephalography51
Elektronik kayıt/Electronic record310
EMG/EMG240
End-tidal sevofluran/End-tidal sevoflurane114
EndCO2/EndCO2232
Enflamasyon/Inflammation349
Epifiz/Epiphysis42
Epilepsi/Epilepsy195
Erkek meme kanseri/Male breast cancer336
Ezotropya/Esotropia20
Fakoemülsifikasyon/Phacoemulsification221
Fanconi-Bickel sendromu/Fanconi-Bickel syndrome328
Farkındalık/Awareness114
Faset eklem oryantasyonu/Facet orientation409
Faset eklem tropizmi/Facet tropism409
Femorotibial açı/Femorotibial angle32
Fentanil/Fentanyl57
Ferritin/Ferritin372
Floroskopi/Fluoroscopy9
Gastrektomi/Gastrectomy153
Gebelik/Pregnancy1
Glioblastoma multiforme/Glioblastoma multiforme432
Gliosarkom/Gliosarcoma432
Glukozüri/Glycosuria328
Göğüs cerrahisi/Thoracic surgery166
Hasta pozisyonu/Patient position85
Hayat kalitesi/Quality of life79
Hematom/Hematoma285, 441
Hemodiyaliz yeterliliği/Adequacy of hemodialysis421
Hemodiyaliz/Hemodialysis421
Herni/Herni332
Heterotaksi/Heterotaxy436
Hibrid konjenital akciğer malformasyonu/Hybrid congenital lung malformation211
Hiperaktif adenom/Hyperactive adenoma319
Hiperglisemi/Hyperglycemia328
Hiperkalsemi/Hypercalcemia345
Hipertermik intraperitoneal kemoterapi/Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy268
Hipertiroidizm/Hyperthyroidism91, 319
Hipoalbüminemi/Hypoalbuminemia421
Hipokalsemi/Hypocalcemia51, 245
Hipoparatiroidi/Hypoparathyroidism245
Hipotansiyon/Hypotension85
Histopatoloji/Histopathology405
Howship-Romberg bulgusu/Howship-Romberg sign332
IPI/IPI232
İleri anne yaşı/Advanced maternal age366
İnfantil ezotropya/Infantile esotropia20
İnfluenza/Influenza75
İnsidental/Incidental191
İnterosseöz herniasyon/Interosseous herniation102
İntihar/Suicide204
İntraabdominal/Intraabdominal325
İnvaziv duktal karsinom/Invasive ductal carcinoma336
İskemi/Ischemia332
İzole gestasyonel proteinüri/Isolated gestational 
proteinuria256
İzole önkol/Isolated forearm114
Kafaya çivi çakma/Hammering nail to head204
Kalça/Hip445
Kan merkezi/Blood center310
Kanama/Bleeding285
Kanser/Cancer319, 356
Kapnografi/Capnography232
Kardiyotorasik oran/Cardiothoracic ratio215
Karın ağrısı/Abdominal pain392
Karotid arter/Carotid artery386
Karotis intima media kalınlığı/Carotid intima-media 
thickness123
Ketamin/Ketamine57
Kırık/Fracture102
Kısıtlayıcı/Constrained445
Kitle/Mass105
Kolelitiaziz/Cholelithiasis91, 296
Kolesterol/Cholesterol91
Kolonoskopi/Colonoscopy57
Kolposkopik biyopsi/Colposcopic biopsy362
Komplikasyon/Complications9, 262
Komplike apandisit/Complicated appendicitis26
Kongre/Congress63
Konjenital kistik adenoid malformasyon/Congenital cystic adenomatoid malformation211
Kutanöz sessiz periyot/Cutaneous silent period240
Laparoskopik kolesistektomi/Laparoscopic 
cholecystectomy296
Lenf nodları/Lymph nodes153, 356
Lenfanjiyoma/Lymphangioma105
Lenfovasküler invazyon/Lymphovascular invasion296
Limbus vertebra/Limbus vertebra102
Lisch nodülü/Lisch nodüle441
M. tuberculosis kompleks/M. tuberculosis complex279
Malignite/Malignancy147
Mandibular uzunluk/Mandibular length15
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance imaging32, 304
Maske ventilasyonu/Mask ventilation15
Mastalji/Mastalgia240
Mekanik barsak obstrüksiyonu/Mechanic intestinal obstruction332
Meme/Breast356
Menisküs yaralanması/Meniscal injury32
MGIT/MGIT279
Mide kanseri/Gastric cancer268
Mikro stream/Micro stream232
Mikro-doz/Microdose142
Morbidite/Morbidity166, 215
Mortalite/Mortality215, 290
Motor semptomlar/Motor symptoms130
MRG/MRI414
Nefrotik sendrom/Nephrotic syndrome123
Nekroz/Necrosis249
Neonatal pnömotoraks/Neonatal pneumothorax215
Non-motor semptomlar/Non-motor symptoms130
Normal doğum/Normal delivery180
Nöbet/Seizure51
Nöroendokrin karsinom/Neuroendocrine carcinoma296
Nörofibrom/Neurofibroma441
Nörofibromatozis/Neurofibromatosis441
Obezite/Obesity15, 207, 304
Obturator/Obturator332
Odaklanmış paratiroidektomi/Focused parathyroidectomy345
Omuz artroskopisi/Shoulder arthroscopy414
Omuz/Shoulder274
Optokinetik nistagmus/Optokinetic nystagmus20
Ossifikasyon merkezi/Ossification center42
Osteoporotik kompresyon kırığı/Osteoporotic 
compression fracture185
Osteoporoz/Osteoporosis185
Ölümcül olmayan kanama/Non-fatal bleeding396
PaCO2/PaCO2232
Pankreas/Pancreas105
Pankreatik lipomatozis/Pancreatic lipomatosis304
Paranazal sinüs/Paranasal sinüs142
Parkinson hastalığı/Parkinson’s disease130
Pektoralis majör/Pectoralis majör240
Perinatal sonuçlar/Perinatal outcomes366
Perioperatif hipotermi/Perioperative hypothermia225
Peritoneal karsinomatozis/Peritoneal carcinomatosis268
Pik nazal inspiratuvar akım/Peak nasal inspiratory flow175
Pikardiyal adipoz doku/Epicardial adipose tissue349
Plak/Plaque386
Pnömokok/Pneumococcal75
Pnömosefali/Pneumocephalus162
Polikistik over sendromu/Polycystic ovary syndrome349
Polispleni/Polysplenia436
Postoperatif komplikasyon tedavisi/Postoperative complication treatment166
Preeklampsi/Preeclampsia256
Prevalans/Prevalence37
Primer hiperparatiroidi/Primary hyperparathyroidism345
Prognoz/Prognosis153
Prostat kanseri/Prostate cancer47
Prostat/Prostate47
Protez/Prothesis445
Pulmoner sekestrasyon/Pulmonary sequestration211
Quercus coccifera L./Quercus coccifera L.249
Radikal nefrektomi/Radical nephrectomy262
Radyasyon/Radiation142
Radyografi/Radiographs32
Rastlantısal safra kesesi karsinomu/Incidental 
gallbladder carcinoma296
Recruitment/Recruitment207
Remifentanil/Remifentanyl57
Retroperitoneal/Retroperitoneal98
Risk faktörleri/Risk factors256
Rotator manşet yırtıkları/Rotator cuff tear274, 414
Rüptür/Rupture201
Safra kesesi kanseri/Gallbladder cancer147, 191
Safra kesesi taşı/Gallstone91, 147, 191
Sağ kalp fonksiyonları/Right cardiac function175
Sağkalım/Survival153
Sağlık politikası/Policy interventions108
Santral venöz port/Central venous access devices9
Schwannoma/Schwannoma98
SCL2A2 geni/SCL2A2 gene328
Sedoanaljezi/Sedoanalgesia57
Senkron tümör/Synchronous tumor336
Sertleşme bozukluğu/Erectile dysfunction47
Servikal neoplazi/Cervical neoplasia362
Servikal smear/Cervical smear362
Sezeryan/Ceserean section114, 325
Sıvı ısıtma/Fluid warming225
Sigara içme/Cigarette smoking372
Sitoredüktif cerrahi/Cytoreductive surgery268
Situs ambiguus/Situs ambiguus436
Skolyoz/Scoliosis37
Spinal anestezi/Spinal anesthesia85
Spinal cerrahi/Spinal surgery162
Splenektomi/Splenectomy392
Splenik apse/Splenic abscess392
Splenik arter/Splenic artery201
Splenik enfarkt/Splenic Infarct392
Splenozis/Splenosis325
Stenoz/Stenosis386
Şizofreni/Schizophrenia204
Tam kan sayımı/Complete blood count26, 372
Tamamlayıcı tiroidektomi/Completion thyroidectomy69
Tarama/Screening37
Tedavi uyumu/Medication adherence377
Tiroidektomi/Thyroidectomy285
Tiroit hormonları/Thyroid hormones195
Tiroit/Thyroid319
Tirotoksikoz/Thyrotoxicosis91
Total tiroidektomi/Total thyroidectomy69
Transformasyon/Transformation432
Transfüzyon güvenliği/Transfusion safety310
Transfüzyon hemşiresi/Transfusion nurse310
Transfüzyon/Transfusion310
Travma/Trauma441
Türkiye’de ilaç pazarı/Pharmaceutical market in Turkey108
Türkiye/Turkey279
Ultrasonografi/Ultrasonography135
Uyku/Sleep79
Üretral prolapsus/Urethral prolapse429
Vajinal kanama/Vaginal bleeding429
Yaş/Age409
Yaşam kalitesi/Quality of life377
Yaşlılık/Older adults75
Yaygın/Wide spread325
Yayın/Publication63
Yenidoğan/Newborn211
Yüksek akım oksijen tedavisi/High flow oxygen therapy207
Yüksek miktarda satış ilaçları/Medicines with high sales108
Zorlamalı hava ısıtma/Forced-air warming225