Other

2017 Subject Index

Med Bull Haseki 2017;55(4):0-0

2017 Subject Index

Acil servis/Emergency department175Laparoskopik kolesistektomi/Laparoscopic cholecystectomy205, 235
Adrenal adenoma/Adrenal adenoma61Larenks kanseri/Laryngeal cancer137
Aftöz stomatit/Aphthous stomatitis7Lokal ileri mide kanseri/Locally advanced gastric cancer254
Akım aracılı dilatasyon/Flow mediated dilatation187Malrotasyon/Malrotation151
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury1Medikal tedavi/Medical therapy85
Akut karın/Acute abdomen151, 315Meme kanseri/Breast cancer64
Alkolik olmayan karaciğer yağlanması /Nonalcoholic fatty liver disease286Menenjit/Meningitis322
Antibiyotik direnci/Antibiotic resistance221Metabolik sendrom/Metabolic syndrome 131
Antibiyotik duyarlılıkları/Antibiotic susceptibility292Metallozis/Metallosis161
Antioksidan/Antioxidant101Metisilin dirençli stafilokok/Methicillin resistant staphylococci52
Arter ponksiyonu/Arterial puncture142Mide kanseri/Gastric cancer78, 254
Artrit/Arthritis78Miksoma/Myxoma229
Artroplasti/Arthroplasty161Milas/Milas269
Asimetrik dimetilarginin/Asymmetric dimethylarginine187Miyokardiyal bridge/Myocardial bridge21
Ayrımcılık/Stigma248Mortalite/Mortality1, 106, 187
Balon anjiyoplasti/Balloon angioplasty125Mukoza/Mucosa47
Bazal hücreli karsinom/Basal cell carcinoma269Nitröz oksit/Nitrous oxide37
Behçet hastalığı/Behçet’s disease7, 325Non-melanom deri kanserleri/Non-melanoma skin cancer269
Benzodiyazepin/Benzodiazepines175Nöroendokrin tümör/Neuroendocrine tumor232
Bethesda sistemi/Bethesda system216Nötrofil lenfosit oranı/Neutrophil lymphocyte ratio254
Boğaz ağrısı/Throat ache37Obezite/Obese286, 306
Bruselloz/Brucellosis322Oksibutinin/Oxybutynin199
Cerrahi/Surgery154Oktreotid/Octreotide 74
Ciddi D vitamin eksikliği/Severe vitamin D deficiency15Onarım/Reconstruction47, 119
Critical View of Safety/Critical View of Safety235Optik nöropati/Optic neuropathy243
Cryptosporidiosis/Cryptosporidiosis194Oral ülser/Oral ulcer7
Cushing hastalığı/Cushing’s disease61Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume299
Cushing sendromu/Cushing’s syndrome61Otoakustik emisyon/Otoacoustic emission111
Çocuk/Child67, 229Örnekleme yöntemler/Sampling methods27
Çocuklar/Children280, 286Pakidermaperiostozis/Pachydermoperiostosis82
Çocukluk çağı/Childhood221, 306Pankreatik divisum/Pancreatic divisum232
Çoklu organ rezeksiyonu/Multivisseral resection254Papiller karsinom/Papillary carcinoma216
Çomak/Hook119Paratiroid hormon/Parathyroid hormone131
Deformite/Deformity119Parmak/Finger119
Deneysel/Experimental274Patent duktus arteriyozus/Patent ductus arteriosus32
Deri metastazı/Cutaneous metastasis64Pelvik cerrahi/Pelvic surgery181
Deri ülseri/Scin ulcer157Periton diyalizi/Peritoneal dialysis165, 187
Deride nodüler lezyon/Nodular lesions on the skin78Piknogenol/Pycnogenol101
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus56Piyoderma gangrenozum/Pyoderma gangrenosum157
Diyabetik ayak enfeksiyonu/Diabetic foot infection56Platelet lenfosit oranı/Platelet lymphocyte ratio254
Diyabetik ayak/Diabetic foot125Polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi/Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism194
Doppler ultrasonografi/Doppler ultrasonography212Portcath/Portcath70
Down sendromu/Down syndrome74Postiktal/Postictal175
Dudak/Lip47Prematürite/ Prematurity32
Edinsel İmmün Yetmezlik sendromu/Acquired Immunodeficiency syndrome248Primer hiperparatiroidi/Primary hyperparathyroidism131
Ekstrapulmoner tüberküloz/Extrapulmonary tuberculosis239Proflaks/Prophylaxis221
Ekstremite kurtarma/Limb salvage125Prolapsus onarımı/Prolapse repair181
El terlemesi/Sweating of hands82Prostat biyopsisi/Prostate biopsy146
Elektrokardiyografi/Electrocardiography67Prostat kanseri/Prostate cancer146
Embolektomi/Embolectomy319Prostat spesifik antijen eşik değeri/Prostate specific antigen threshold146
Endolarengeal lazer /Endolaryngeal laser137Prostat/Prostate27
Endotel disfonksiyonu/Endothelial dysfunction187Prostatit/Prostatitis322
Endotrakeal tüp /Tracheal intubation37Psödoanevrizma/Pseudoaneurysm319
Endovasküler/Endovascular70R0 rezeksiyon/R0 resection254
Enfeksiyon/Infections292Radikal prostatektomi/Radical prostatectomy27
Epidemiyoloji/Epidemiology248Rehabilitasyon/Rehabilitation328
Epidural anestezi/Epidural anesthesia205Relaps/Relapse280
Erişkin/Adult151Reseptör aktivatör nükleer kappa-B ligandı/Receptor activator of nuclear factor ligand261
Fibrozis indeksi/Fibrosis index212Revaskülarizasyon/Revascularization85
Flep/Flap47, 119Safra yolu yaralanması/Biliary duct injury235
Gebelik/Pregnancy15Sağ ventrikül/Right ventricle229
Gece idrar kaçırma/Nocturnal enuresis306Sağkalım/Survival106
Geçici kateter uygulamaları/Temporary catheter insertions142Sağlık ve güvenlik/Health and safety42
Genel anestezi/General anaesthesia37Schwannoma/Schwannoma154
Gerilimsiz vajinal bant/Tension-free vaginal tape181Sekonder beyin hasarı/Secondary brain damage101
Gestasyonel diabetes mellitus/Gestational diabetes mellitus15Sempatektomi/Sympathectomy199
Halk sağlığı/Public health42Ses kısıklığı/Tracheal morbidities37
Haloperidol/Haloperidol175Sezaryen seksiyo/Cesarean section325
Hashimoto tiroiditi/Hashimoto’s thyroiditis261Sigara/Smoking299
Hemoraji/Bleeding315Siroz/Cirrhosis212
Hemotokrit kaybı/Hematocrit loss311Skuamoz hücreli karsinom/Squamous cell carcinoma269
Henoch-Schönlein purpura/Henoch-Schonlein purpura157Snare katater/Snare catheter70
Hiperhidrozis/Hyperhidrosis199Sol pulmoner arter/Left pulmonary artery70
İdrar yolu enfeksiyonu/Urinary tract infection221Sonlanım/Outcome1
İdyopatik nefrotik sendrom/Idiopathic nephrotic syndrome280Spinal anestezi/Spinal anesthesia205, 325
İnce iğne aspirasyonu/Fine-needle aspiration216Sprengel deformitesi/Springer deformity328
İnsan/Human194Sternoklaviküler artrit/Sternoclavicular arthritis322
İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü/Human Immunodeficiency Virus248Steroid bağımlı/Steroid dependent280
İnsülin direnci/Insulin resistance286Steroid direnci/Steroid resistance280
İnterkostal sinir/Intercostal nerve154Streptococcus spp/Streptococcus spp292
İrisin/Irisin274Stres üriner inkontinans/Stress urinary incontinence181
İşitme tarama/Hearing screening111Teknik/Procedure119
İskemik kalp hastalığı/Ischemic heart disease85Testis torsiyonu/Testicular torsion274
Kaf basıncı/ Cuff pressure37Tigesiklin/Tigecycline52
Kalp tümörü/Cardiac tumor229Tiroid/Thyroid216
Kalp yetmezliği/Heart failure165Tırnak/Nail119
Kanser/Cancer232Touraine Solente Gole sendromu/Touraine Solente Gole syndrome82
Karbon granülomu/Carbon granuloma137Tp-e interval/Tp-e interval21
Karbon monoksit zehirlenmesi/Carbon monoxide poisoning42Transposizyon/Transposition47
Kardiyorenal sendrom/Cardiorenal syndrome165Trigliserid/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı/Triglyceride-to-high-density lipoprotein cholesterol ratio286
Kardiyovasküler risk/Cardiovascular risk299Trombosit/Platelet299
Katarakt cerrahisi/Cataract surgery243Tüberküloz peritonitis/Tuberculous peritonitis239
Kateter ablasyonu/Catheter ablation67Tüberküloz/Tuberculosis239
Kaza/Accident42Türkiye/Turkey194
Koil embolizasyon/Coil embolization319Ultrafiltrasyon/Ultrafiltration165
Komplikasyon/Complication161, 243Vaskülit/Vasculitis157
Komplikasyonlar/Complications142, 311Vermilion/Vermilion47
Konjenital şilotoraks/Congenital chylothorax74Vertigo/Vertigo322
Kordektomi/Cordectomy137Visfatin/Visfatin274
Kriterler/Criteria32Vitamin D/Vitamin D261
Kritik darlık/Critical stenosis21Wagner sınıflaması/Wagner’s classification56
Kronik böbrek hastalığı/Chronic kidney disease1Warfarin/Warfarin315
Kronik hepatit/Chronic hepatitis212Yabancı cisim reaksiyonu/Foreign body reaction161
Krukenberg tümörü/Krukenberg tumour78Yenidoğan/Newborn74, 111
Laparoskopik appendektomi/Laparoscopic appendectomy205Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit52, 106
Laparoskopik histerektomi/Laparoscopic hysterectomy311Yüksek scapula/High scapula328
Laparoskopik inguinal herni tamiri/Laparoscopic inguinal hernia repair205Zosteriform deri metastazı/Zosteriform cutaneous metastasis64