YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Yağmur

Gülhan Yağmur

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Yahyayev

Aghakishi Yahyayev

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)
Yalçın

Aslı Yalçın

Jarcho Levin Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 115-117)

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66)
Yalçınkaya

Şener Yalçınkaya

HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202)

Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 203-207)
Yalvaç

Ali Fuat Yalvaç

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)
Yamak

Mehmet Yamak

Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 68-71)

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)

Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 68-71)
Yanaral

Fatih Yanaral

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)
Yanık

Serdar Yanık

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43)
Yapıcı

Nihal Yapıcı

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)

Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ...

(Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161)
Yarıkkaya

Enver Yarıkkaya

Elastofibromda Tru-Cut Biyopsinin Rolü: 5 Olgu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 146-149)
Yasin Çetin

İrem Yasin Çetin

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63)
Yassa

Ertuğrul Tan Yassa

Evisserasyon Ameliyatlarında Yöntem Seçimimiz ve Uyguladığımız Küre Çeşitleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Medial ve İnferior Uzanımlı Retroorbital Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom Olgusunda Antero-Lateral Orbitotomi Yoluyla Kitle Çıkarımı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Yaşar

Hüsamettin Yaşar

Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25)

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76)

Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104)

HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202)

Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 203-207)

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)
Yavaş Aksu

Bağdagül Yavaş Aksu

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119)
Yavaşca

Pınar Yavaşca

Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 53-55)

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23)
Yavaşça

Pınar Yavaşça

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Yavuz

Ahmet Yavuz

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)

Paraneoplastik Dermatozlar - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 61-67)

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)

İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez

(Med Bull Haseki 2014; 52: 158-163)

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51)
Yaya

Onur Yaya

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 36-40)
Yayla

Murat Yayla

Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Prenatal Dıagnosıs Of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Yazgan

Hamza Yazgan

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tedavisi Sırasında Gelişen Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 183-185)
Yazıcı

Özgür Yazıcı

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312)

Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305)

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79)
Yekeler

Ensar Yekeler

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)
Yeksan

Ayşenur Yeksan

Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9)
Yel

Kübra Yel

Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59)
Yemişen

Mücahit Yemişen

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)
Yener

Emre Yener

Nitrofen Kullanılarak Oluşturulmuş Konjenital Diyafragma Hernisi Modelinde Trakeal Oklüzyonun Akciğerlerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 62-66)
Yeniçeri

Emine Neşe Yeniçeri

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231)
Yenigün

Mustafa Yenigün

From Obesity to Diabetes - Review

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Alkol Tüketimi ve Tıp - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)
Yenigül

Kubilay Yenigül

HidrosefaliyeNeden Olan KüçükTektalKavernomOlgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 154-156)
Yenigün

Mustafa Yenigün

Yağ Dokusu Hormonları; Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2011; 49: 96-98)

Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)

Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma

(Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252)

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)
Yeniterzi

Mehmet Yeniterzi

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)
Yeşilova

Yavuz Yeşilova

Paraneoplastik Dermatozlar - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 61-67)

Konfluent ve Retiküle Papillomatozis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 118-120)
Yetiş

Hüseyin Yetiş

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79)
Yetmiş

Mikail Yetmiş

SubklinikHipotiroidili Hastalarda Lipid Profilive Vücu tKitle İndeksinde Değişiklikler; L-TiroksinTedavisinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 131-136)
Yıkılkan

Hülya Yıkılkan

Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98)
Yıldırım

Ahmet Yıldırım

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 152-157)

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)

Tekrarlayan Takotsubo Kardiyomiyopati

(Med Bull Haseki 2016; 54: 176-178)

Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26)

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)

Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70)

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)

Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203)

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69)

Parotis Cerrahisi Tecrübelerimiz: 128 Olgu Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 24-27)

Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30)

Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16)

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45)

Rekürren Aftöz Ülserler - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 99-105)

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 110-113)
Yıldırm

Birdal Yıldırm

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon

(Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26)
Yıldırmak

Sembol Yıldırmak

25-Hidroksivitamin D3 Düzeyleri Diyabetin Kontrolü ile İlişkili midir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 36-40)

Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 76-82)
Yıldız

Abdülkadir Yıldız

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Tek Merkez Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 137-143)

Atipik Alerjik Miyokart Enfarktüsü Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 202-204)

Sol Ana Koroner Arteri Sağ Aortik Sinüsten Çıkan Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguya Uygulanan Perkütan Koroner Girişim

(Med Bull Haseki 2013; 51: 79-81)

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123)

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222)

Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189)

Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309)

Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71)

Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit

(Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189)

Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13)

Gebelik Sırasında Madde Bağımlılığının Maternal ve Neonatal Etkileri: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 76-78)
Yıllar

Gaye Yıllar

Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13)
Yılmaz

Ahmet Yılmaz

İleal Divertikülit İle Seyreden Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomyopati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222)

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23)

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)

Fistülotomi ve Sfinkter Koruyucu Fistülektomide Nüks Oranları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 101-103)

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 111-118)

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213)

Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13)

Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini

(Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218)

Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 68-71)

Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

Halluks Valgus - Derleme

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

Elli Yaş Altındaki Hastalarda Menisküs Yırtık Tiplerinin Ön Çapraz Bağ ve Osteokondral Lezyonlarla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 177-180)

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190)

Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194)

Motosiklet Kazalarında Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 24-29)

Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13)

Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182)

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)
Yılmaz İnal

Ferda Yılmaz İnal

Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305)

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79)
Yılmazbayhan

Dilek Yılmazbayhan

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)
Yılmazer

Mustafa Serdar Yılmazer

Protez Aort Kapaklı Bir Hastada Olağandışı Senkop Etiyolojisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 37-38)
Yılsen

Behzat Yılsen

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Yiğit

Namık Yiğit

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161)

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97)

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 7-12)

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 70-75)

Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172)

Açıklanamayan Troponin Yüksekliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 153-155)
Yolcu

Canan Yolcu

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)
Yonguç

Tarık Yonguç

Renal Hemanjioperisitom

(Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105)
Yorulmaz

Alaaddin Yorulmaz

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 111-118)
Yörük

Efdal Yörük

VZV Tarafından Meydana Getirilmiş Bir Akut Retinal Nekroz Vakasında Alternatif Sistemik BVDU Tedavisi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Yörük

Özgür Yörük

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)
Yücel

Ahmet Fikret Yücel

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yöntemlerle Palyasyonunun Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipertiroidizmin Eşlik Ettiği Tiroid Hemiagenezis Olgularımız - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Yurtlu

Bülent Serhan Yurtlu

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)

Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152)
Yurtseven

Cemil Yurtseven

Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70)
Yurtsever

Serveren Yurtsever

Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 36-40)
Yüce

Adnan Yüce

Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152)

Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 205-207)
Yücel

Ahmet Fikret Yücel

Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24)

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Yüceler

Zeyneb Yüceler

Geniş İnguinal Mesane Herniasyonu, Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 113-115)
Yücelten

Ayşe Deniz Yücelten

Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit

(Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189)
Yüksel

Ömer Yüksel

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Aşırı Aktif Mesanenin Sorgulama Formu ile Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 19-25)

Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286)
Yürük

Emrah Yürük

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Üst Üriner Sistemde Stent Kullanımı: Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 5-13)

Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122)

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)
Yürüker

Savaş Yürüker

Erkek Hastada Ektopik Meme Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 26-27)
Yüzkat

Nureddin Yüzkat

Situs İnversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 179-180)
Anasayfa Arşiv Arama Menü