YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Uçan

Bülent Hamdi Uçan

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)
Uçar

Mehmet Ali Uçar

Kahramanmaraş İlindeki Glomerülonefritlerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 66-69)

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)
Uğraş

A. Akın Uğraş

Halluks Valgus Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti

(Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144)

Erişkin Amatör Futbolcuda Rektus Femoris Kası Reflekte Başının Avulsiyon Kırığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 157-159)

Adolesan Skolyoz Dört Haftada Ne Kadar İyileştirilebilir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 53-56)
Uğur

M. Birol Uğur

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)
Uğurlu

Şeyda Karadeniz Uğurlu

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)
Ulu

Sena Ulu

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)
Ulubil

Arif Ulubil

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)
Uluç

Engin Uluç

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)
Uluğ

Mehmet Uluğ

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığının Araştırılması

(Med Bull Haseki 2012; 50: 48-52)

Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nötropeni Atakları Sırasında Alınan Burun Kültürlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 136-141)
Ulukoz

Zeynep Nilgün Ulukoz

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)
Ulusoy

Makbule Ulusoy

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)

Klinik Olarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ön Tanılı Olgularda Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129)
Umur

Özge Umur

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222)
Umut

Gökhan Umut

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Umutoğlu

Tarık Umutoğlu

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41)
Ural

Serap Ural

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272)

Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Nadir Bir Olgu: Salazopirin Hipersensitivitesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 277-280)
Uslu

Hakan Uslu

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Usta

Murat Usta

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Uşaklıoğlu

Semih Uşaklıoğlu

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)
Utku

Tuğhan Utku

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 45-50)
Uyanık

Abdullah Uyanık

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda “Burning Mouth” Sendromu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 167-170)
Uyar

Yavuz Uyar

Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70)

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)
Uygun

Sinan Uygun

Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 181-186)
Uykur

Funda Uykur

Alopesi Areatada Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Uysal

Ali Uysal

Gece Şartlarında Hastane Ortamında Çalışma Arteriyel Sertlik için Risk Faktörüdür

(Med Bull Haseki 2012; 50: 93-95)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)

Endometriumda Yer Kaplayan Lezyonların Saptanmasında Sonohisterografinin Tanısal Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Endometriumda Yer Kaplayan Lezyonların Saptanmasında Sonohisterografinin Tanısal Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)
Uzaslan

Esra Uzaslan

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150)
Uzman

Sinan Uzman

Homosistinürili Hastada Genel Anestezi:Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)
Uzun

Faruk Soner Uzun

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Hormonal Modulation of the Proinflammatory Cytokines, Leptin and Plasminogen Activator Inhibitor-1 in Helthy Postmenopausal Women - Original Article

(Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96)

Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

(Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6)
Uzun Çilingir

Işıl Uzun Çilingir

Primigravid Hastada Hayat Tehdit Eden Uterin İnversiyon ve Uterin Atoniye Baglı Gelişen Postpartum Kanama

(Med Bull Haseki 2013; 51: 139-140)
Uzunoğlu

Sernaz Uzunoğlu

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Antifosfolipid Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü