YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tabak

Fehmi Tabak

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)
Taçyıldız

Hasan Taçyıldız

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 63-65)
Tahmaz

Meryem Tahmaz

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127)

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Yasal Sorumlulukları ve Örneklerle Malpraktis - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 52-56)

Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Görülen Bir Sebebi: Osler-Weber-Rendu Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 154-158)

Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134)

Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59)
Taka

Aydan Taka

Sistemik Lupus Eritematozus'un Ailesel Görünümü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 65-67)
Talu

Ufuk Talu

Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115)
Tamay

Zeynep Tamay

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100)
Tamer

Ali Tamer

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Tandoğar

Nehir Tandoğar

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)
Tanju

İlhan Asya Tanju

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)
Tanrıverdi

Haluk Tanrıverdi

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 110-113)

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hiperlipidemiye Bağlı Bir Akut Pankreatit Vakası - Editöre Mektup

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55)

Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71)

Yaşlı Hastada İndapamide Bağlı Ciddi Hiponatremi ve Hipopotasemi Olgusu Nedeni ile Literatörün Gözden Geçirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 175-177)

Diyabetik Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığının Glisemi Düzeyi ve Diyabetik Komplikasyonlarla Olan İlişkisinin İrdelenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 97-101)

Kronik Karaciğer Hastalığı Tanısı Olan Anemik Hastalarda Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 187-192)

Türkiye'nin Doğusunda Yer Alan Bir Şehirde Aterosklerotik Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Kesitsel Olarak İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 193-197)

Pulmoner Embolide Tın Yöntemleri: Ne, Neden ve Ne Zaman? - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 131-135)

Case Report: Acute Pancreatitis and Acalculous Acute Cholecystitis in a Patient with Leptospirosis

(Med Bull Haseki 2009; 47: 39-42)

Masif Tekrarlayıcı Asit ile Başvuran Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 183-184)

Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kısa Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2011; 49: 93-95)

A Remarkable Point: QT Dispersion in Trained Athletes - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 72-75)

Evaluation of Knowledge of Emergency Healthcare Workers Regarding Approach to Emergency Patients - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 103-105)

Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19)

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51)

Dalakta Enflamatuvar Psödotümör: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 84-87)
Tanyeri

Hasan Tanyeri

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)
Tanyeri Bayraktar

Bilge Tanyeri Bayraktar

Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 266-268)

Bir Yenidoğanda Freeman-Sheldon Sendromunun Hemofili A ile Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2016; 54: 243-245)
Tarlacı

Ahmet Tarlacı

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Taş

Aytül Taş

Anestezi Sırasında Uygulanan Hasta Pozisyonları - Derleme

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 47-51)

Çomak Parmak Deformitesinin Düzeltilmesinde Yeni Bir Yöntem: Modifiye Antenna Prosedürü

(Med Bull Haseki 2017; 55: 119-124)
Taşan

Ertuğrul Taşan

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63)

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Taşcı

Halil İbrahim Taşcı

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92)
Taşçılar

Öge Taşçılar

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)
Taşkın

Ümit Taşkın

Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Taştan

Emel Zeybek Taştan

Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Tatar

Cihad Tatar

Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101)

Gastrik Trikobezoar: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 141-143)

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9)

İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)

(Med Bull Haseki 2015; 53: 196-198)

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)
Tatlı

Emel Tatlı

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)
Tayfur

Filiz Tayfur

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Tayhan

Mukadder Tayhan

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Taylan

Nilüfer Deneri Taylan

Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Tefekli

Ahmet Tefekli

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Üst Üriner Sistemde Stent Kullanımı: Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 5-13)

Üst Üriner Sistemde Stent Kullanımı: Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 5-13)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)
Tekeli

Nurçin Tekeli

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)
Teker

Mahmut Gökhan Teker

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)
Tekin

Ahmet Tekin

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92)

25-Hidroksivitamin D3 Düzeyleri Diyabetin Kontrolü ile İlişkili midir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 36-40)

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182)

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92)

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141)
Tekinarslan

Erdem Tekinarslan

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)
Telli

Serkan Telli

Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 53-55)
Temelli

Mustafa Temelli

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

(Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91)
Temiz

Levent Ümit Temiz

From Obesity to Diabetes - Review

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)
Tepe Karaca

Çiğdem Tepe Karaca

Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65)

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132)
Tepeler

Abdulkadir Tepeler

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)
Tezcan

Fatma Tezcan

25-Hidroksivitamin D3 Düzeyleri Diyabetin Kontrolü ile İlişkili midir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 36-40)

Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 252-254)
Tıraş

Raziye Tıraş

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Tigin

Hüseyin Cem Tigin

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)
Timur

Özge Metin Timur

Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38)
Timurtaş

Yunus Timurtaş

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)
Tok

Adem Tok

Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)
Tokgöz

Hüsnü Tokgöz

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)
Toksöz

Mehmet Toksöz

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)
Tombul

Temel Tombul

Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance

(Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66)

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)
Topal

Cumhur Selçuk Topal

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Topaloğlu Demir

Filiz Topaloğlu Demir

Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 252-254)

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 7-14)

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66)
Topçuoğlu

Deniz Topçuoğlu

Hormonal Modulation of the Proinflammatory Cytokines, Leptin and Plasminogen Activator Inhibitor-1 in Helthy Postmenopausal Women - Original Article

(Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96)

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)

Hormonal Modulation of the Proinflammatory Cytokines, Leptin and Plasminogen Activator Inhibitor-1 in Helthy Postmenopausal Women - Original Article

(Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96)

Premenstrüel Sendrom ve Premenstrüel Disforik Bozukluk - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 5-10)
Topgül

Koray Topgül

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52)
Toptaş

Mehmet Toptaş

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)

Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182)

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 39-42)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157)

Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201)

Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305)

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79)

Post-operatif Beklenmeyen Bilateral Masif Pulmoner Emboli Otuz Yaşında Kadın Hasta: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 313-316)

Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69)

Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini

(Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218)

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)
Topuz

Ufuk Topuz

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)
Toraman

Yasemin Toraman

Tirotoksik Periyodik Paralizi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Torun

Nurcan Torun

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)
Tos

Tülay Tos

Poland Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 37-38)
Tosun Alp

Aysu Tosun Alp

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)
Tosyalı

Yılmaz Tosyalı

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

(Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145)
Toutouzas

Konstantinos Toutouzas

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206)
Tozoğlu

Ümmühan Tozoğlu

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda “Burning Mouth” Sendromu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 167-170)
Töre Altun

Gülbin Töre Altun

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)
Triantafyllou

Aggeliki Triantafyllou

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206)
Tsompos

Constantinos Tsompos

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206)
Tuğrul

Ayşe Armağan Tuğrul

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyelerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 108-113)
Tuna

Mazhar Müslüm Tuna

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)
Tunca

Yusuf Tunca

Temel Etik İlkeler Çerçevesinde Gebeliğin Sonlandırılmasındaki Etik İkilemlere Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2016; 54: 57-61)
Tunç

Murat Tunç

Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107)
Turan

Güldem Turan

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 152-157)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)
Turgay

Fatma Turgay

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Turhan Öztürk

Nilgün Turhan Öztürk

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 13-18)
Türker

Tunga Türker

From Obesity to Diabetes - Review

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Türkgeyik

Sakine Türkgeyik

Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64)

Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116)
Turtay

Muhammet Gökhan Turtay

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141)
Tutal

Ercan Tutal

Endometriumda Yer Kaplayan Lezyonların Saptanmasında Sonohisterografinin Tanısal Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Tutaş Günaydın

Nesrin Tutaş Günaydın

Bilateral Primer Lakrimal Bez Lenfoması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 246-248)
Tütüncü

Çiğdem Tütüncü

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Tüzün

Sefa Tüzün

Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Kolon Kanserli Hastalarda Plasminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Pediatrik Onkolojide Bir Aile Çalışması Örneği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Tükek

Tufan Tükek

SubklinikHipotiroidili Hastalarda Lipid Profilive Vücu tKitle İndeksinde Değişiklikler; L-TiroksinTedavisinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 131-136)
Türedi

Özlem Türedi

Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152)
Türkaslan

Tayfun Türkaslan

Mandibula Kayıplarının Serbest Fibula Flebi ile Onarımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 22-27)
Türkdoğan

Ahmet Türkdoğan

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon

(Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26)
Türker

Fatih Türker

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)

Diyabetik Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığının Glisemi Düzeyi ve Diyabetik Komplikasyonlarla Olan İlişkisinin İrdelenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 97-101)

Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Kızamık

(Med Bull Haseki 2016; 54: 50-52)

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272)
Türkoğlu

Zafer Türkoğlu

Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 252-254)

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 7-14)
Türkyılmaz

Esengül Türkyılmaz

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)
Tütüncü

Ayşe Çiğdem Tütüncü

Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167)

Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Çocuklarda Sevofluran ve Desfluran’ın Periferik Lenfositler Üzerine Genotoksik Etkilerinin Comet Assay Yöntemiyle Araştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 144-151)

Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211)

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)
Tüysüz

Özlem Tüysüz

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)
Tüzün

İshak Sefa Tüzün

İzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 41-43)

Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 151-153)

Mide Yerleşimli Primer Tüberküloz - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 159-161)
Tüzün

İshak Sefa Tüzün

Mekanik İkterli Hastalarda MRKP ile ERKP Bulgularının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 268-270)
Tüzün

İshak Sefa Tüzün

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)

Kusma Şikayeti ile Başvuran Hastada İntestineal Bezoar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 299-301)

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)

İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 246-247)

Penetran Batın Yaralanmalarında Seçici Non-Operatif Tedavinin Etkinliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 81-88)

Helicobacter Pylori Taramasında Gaitada Bakılan Antijenin Güvenilirliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 89-92)

Fistülotomi ve Sfinkter Koruyucu Fistülektomide Nüks Oranları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 101-103)

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)

Gastrik Trikobezoar: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 141-143)

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9)

İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)

(Med Bull Haseki 2015; 53: 196-198)
Anasayfa Arşiv Arama Menü