YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Şahan

Murat Şahan

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)
Şahbaz

Nuri Alper Şahbaz

Bayburt İlinde Yapılan Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 116-119)
Şahin

Ahmet Bilgehan Şahin

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Tek Merkez Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 137-143)

Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24)

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150)

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)

Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203)

Apandisit ile Komplike Amyand Herni: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 320-321)

Pnömonili Çocuk Olgularda D-dimer Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 26-31)

Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş

(Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46)

Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)

Nadir Bir Olgu: Touraine Solente Gole Sendromu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 82-84)

Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance

(Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66)

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör

(Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231)

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Renal Hemanjioperisitom

(Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82)

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)
Şahinoğlu

Zeki Şahinoğlu

Management of Colorectal Cancinoma in Pregnancy: Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Şahinoğlu-Keşkek

Nedime Şahinoğlu-Keşkek

Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 64-66)
Şalvız

Mehti Şalvız

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)
Şanlı

Arif Şanlı

Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309)
Şar

Fuat Şar

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tirotoksik Periyodik Paralizi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Plazmositom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Bir Favizm Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62)

Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyelerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 108-113)

Polikistik Over Sendromunda İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12)

Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134)

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)
Şaşmazel

Ahmet Şaşmazel

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör

(Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231)
Şehitoğlu

İbrahim Şehitoğlu

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)
Şekerel

Levent Deniz Şekerel

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)
Şen

Onur Şen

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)

Miyotonik Distrofili Olguda Anestezi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 183-186)

Homosistinürili Hastada Genel Anestezi:Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Post-operatif Beklenmeyen Bilateral Masif Pulmoner Emboli Otuz Yaşında Kadın Hasta: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 313-316)

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41)

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272)

Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Nadir Bir Olgu: Salazopirin Hipersensitivitesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 277-280)

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105)

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun

(Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114)
Şencan

Sadık Şencan

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasının Kurulması, İşleyişi, Kornea Temini ve Dağıtımında Bir Yıllık Tecrübe ve Verilerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Şenel

Kadriye Şenel

Donör Kanlarında ELISA ve IFA Yöntemleri ile Toxoplasma Gondii Antikorlarının Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri

(Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174)

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir

(Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193)
Şener

Nurullah Şener

Motosiklet Kazalarında Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 24-29)

Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224)
Şengöz

Gönül Şengöz

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76)

Ürogenital Semptomları olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101)

Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104)

Diyabetik Ayak İzolatlarındaki Direncin Toplum ve Yoğun Bakım Ünitesi Dirençleriyle Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 137-140)

Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar

(Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149)

HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 80-83)

Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142)

500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14)

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)
Şengül

Halil Şengül

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Şengül Samancı

Nilay Şengül Samancı

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)
Şengün

Haluk Şengün

Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon

(Med Bull Haseki 2016; 54: 194-198)
Şenoğlu

Sevtap Şenoğlu

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)
Şenol

Serdar Şenol

Erkek Hastada Ektopik Meme Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 26-27)
Şentürk

Orçun Oral Şentürk

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Asemptomatik İnsidental Erişkin İntestinal Malrotasyon - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Primer Hiperparatiroidizmde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipertiroidizmin Eşlik Ettiği Tiroid Hemiagenezis Olgularımız - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Şentürk

Mehmet Baki Şentürk

Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler

(Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89)

Correlation of Pulmonary Involvement with Serum Anti-CCP Antibodies and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145)

Adalimumab Kullanımının Tetiklediği Sistemik Lupus Eritematozus

(Med Bull Haseki 2012; 50: 27-29)
Şerbetçigil

Jalan Şerbetçigil

Evisserasyon Ameliyatlarında Yöntem Seçimimiz ve Uyguladığımız Küre Çeşitleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Şevket

Osman Şevket

Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 120-122)
Şimsek

Abdülmuttalip Şimsek

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)
Şimşek

Abdulmuttalip Şimşek

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 195-198)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)
Şimşek Çelik

Aysun Şimşek Çelik

Karına Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Nasıl Daha Fazla Konservatif Kalabiliriz?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 61-65)
Şumnu

Abdullah Şumnu

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)
Anasayfa Arşiv Arama Menü