YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Sağır

Fulya Gökdağlı Sağır

50 G Glukoz Yükleme Testinin Gestasyonel Diyabet Tanısındaki Etkinliği

(Med Bull Haseki 2014; 52: 181-186)
Sağıt

Levent Sağıt

Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30)
Sağlam

Aylin Sağlam

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231)

Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 112-115)

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tirotoksik Periyodik Paralizi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62)

Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128)

Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134)

Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 36-40)
Saidoğlu

Leyla Saidoğlu

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)
Saka

Nermin Saka

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Sakallıoğlu

Onur Sakallıoğlu

Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuklarda Helicobacter Pylori

(Med Bull Haseki 2013; 51: 41-44)
Sakçı

Elif Sakçı

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Sakin

Abdullah Sakin

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75)

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

(Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94)

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

(Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145)
Salaeva

Kenyul Salaeva

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66)
Saler

Tayyibe Saler

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127)

Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Görülen Bir Sebebi: Osler-Weber-Rendu Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 154-158)

Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134)

İnfektif Endokarditle Karışan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 212-215)
Saltan

Ömer Saltan

Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Saltürk

Ziya Saltürk

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)
Samancı

Nilay Şengül Samancı

Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59)
Sandıkçı

Hale Sandıkçı

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103)

Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)
Sandıkçı Suiçmez

Hale Sandıkçı Suiçmez

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160)
Sar

Fuat Sar

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)
Saraç

Fatma Saraç

Apandisit ile Komplike Amyand Herni: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 320-321)

Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69)
Saraçoğlu

Senem Saraçoğlu

Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Saral

İlknur Saral

Adolesan Skolyoz Dört Haftada Ne Kadar İyileştirilebilir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 53-56)
Saraydaroğlu

Özlem Saraydaroğlu

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)
Sargan

Aytül Sargan

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123)

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Sargın

Gökhan Sargın

Dalakta Enflamatuvar Psödotümör: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 84-87)

Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kısa Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2011; 49: 93-95)
Sarı

Cihangir Sarı

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73)

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 98-102)

Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Kızamık

(Med Bull Haseki 2016; 54: 50-52)
Sarı Üre

Öznur Sarı Üre

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler

(Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60)
Sarıçil

Füsun Sarıçil

Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 14-20)
Sarıkamış

Çetin Sarıkamış

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Sarılar

Ömer Sarılar

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

(Med Bull Haseki 2012; 50: 76-80)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 39-42)

Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 195-198)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)
Sarsılmaz

Ayşegül Sarsılmaz

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)
Sarsu Büyükbeşe

Sevgi Sarsu Büyükbeşe

Apandisit ile Komplike Amyand Herni: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 320-321)

Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69)
Savaş

Osman Anıl Savaş

Mekanik İkterli Hastalarda MRKP ile ERKP Bulgularının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 268-270)

Kusma Şikayeti ile Başvuran Hastada İntestineal Bezoar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 299-301)

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9)

İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)

(Med Bull Haseki 2015; 53: 196-198)

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)

İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 246-247)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Geniş İnguinal Mesane Herniasyonu, Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 113-115)

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103)
Savun

Metin Savun

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)
Sayar

Adnan Sayar

Transthoracic Approach with Anterior Mini Thoracotomy in Surgical Treatment of Foramen of Morgagni Hernia - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30)

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)
Sayarlıoğlu

Hayriye Sayarlıoğlu

Kahramanmaraş İlindeki Glomerülonefritlerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 66-69)
Saygı

Gamze Saygı

Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü

(Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167)

Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan

(Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130)
Saygılı

Ayşe Saygılı

Apandisit ile Komplike Amyand Herni: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 320-321)

Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69)

VZV Tarafından Meydana Getirilmiş Bir Akut Retinal Nekroz Vakasında Alternatif Sistemik BVDU Tedavisi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bir Olgu Dolayısıyla “Munchausen by Proxy” Sendromu ve Adli Psikiyatrik Yönü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 134-138)
Sayılan

Samet Sayılan

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)
Sayılgan

A. Tülay Sayılgan

Elastofibromda Tru-Cut Biyopsinin Rolü: 5 Olgu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 146-149)

Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 33-36)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Mezenterik Fibromatozis - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Sezeryan Sonrası Hemoraji ve Ağrı ile Presente Olan Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 104-106)
Sayın

Nihat Sayın

Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 243-247)

Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance

(Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66)
Sekmen

Ümit Sekmen

Safra Kesesinin Primer Karsinoid Tümörü

(Med Bull Haseki 2012; 50: 107-109)
Selçuk

Tuba Selçuk

Diz Ekleminin Sekonder Sinoviyal Kondromatozisinde Serbest Cisimciklerin Yerleşim Özellikleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 290-294)
Selçuk Duru

H. Nilgün Selçuk Duru

Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203)

Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş

(Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46)

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116)

Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153)

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9)

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati

(Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42)

Çocuklarda Üriner Sistem Taşları

(Med Bull Haseki 2016; 54: 1-6)

Pnömonili Çocuk Olgularda D-dimer Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 26-31)

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160)
Selimzade

Eldeniz Selimzade

Masif Tekrarlayıcı Asit ile Başvuran Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 183-184)
Semiz

Mehmet Murat Semiz

Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü

(Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167)
Semiz Oysu

Aslıhan Semiz Oysu

Pankreatik Divisum ve Ampuller Nöroendokrin Tümörün Nadir Birlikteliği ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 232-234)
Serdar

Osman Akın Serdar

Gece Şartlarında Hastane Ortamında Çalışma Arteriyel Sertlik için Risk Faktörüdür

(Med Bull Haseki 2012; 50: 93-95)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150)
Serdaroğlu

Erkin Serdaroğlu

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)
Serez

Mustafa Kemal Serez

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Antifosfolipid Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55)

Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)
Serin

Hepsen Mine Serin

Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 137-139)

İnfektif Endokarditle Karışan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 212-215)
Seval

Hatice Seval

Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 68-71)
Sever

Cem Sever

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi ve Sonrası Kan Transfüzyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 51-55)
Sevinç

Can Sevinç

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213)
Seyrek

Mahir Seyrek

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)
Sezak

Nurbanu Sezak

Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Kızamık

(Med Bull Haseki 2016; 54: 50-52)
Sezen

Celal Buğra Sezen

Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204)
Sezgin

Hicabi Sezgin

Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134)
Sıvacıoğlu

Sevan Sıvacıoğlu

Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115)
Sinan

Ümit Yaşar Sinan

Atipik Alerjik Miyokart Enfarktüsü Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 202-204)
Sincan

Gülden Sincan

Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 124-126)
Sivri Aydın

Derya Sivri Aydın

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97)

Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı

(Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49)
Somay

Hakan Somay

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123)
Soyoral

Lokman Soyoral

Situs İnversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 179-180)
Soysal

Hürriyet Ferda Soysal

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 98-102)

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51)
Soysal Atile

Neslihan Soysal Atile

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)
Söğüt

Funda Söğüt

Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ...

(Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161)

İstanbul Sultanahmet Meydanı Bombalı İntihar Eylemi Sonrası Acil Servis Yönetimi: Bir Hastanenin Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 255-256)
Söker

Gökhan Söker

Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri

(Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215)
Sökücü

Sami Sökücü

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51)
Sönmez

Özlem Uysal Sönmez

Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55)

Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 63-65)

HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202)

Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 203-207)

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)
Sönmezay

Erkan Sönmezay

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)
Sözen

Hamdi Sözen

Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250)
Subaşı

Ferhunde Dilek Subaşı

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 152-157)
Suher

Murat Suher

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olguların Akrabalarındaki Diyabetes Mellitus Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Sula

Bilal Sula

Paraneoplastik Dermatozlar - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 61-67)
Sunamak

Oğuzhan Sunamak

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)
Sunar

Haldun Sunar

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Sünger

Adil Sünger

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Sungur

İbrahim Sungur

Halluks Valgus Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Halluks Valgus - Derleme

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Erişkin Amatör Futbolcuda Rektus Femoris Kası Reflekte Başının Avulsiyon Kırığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 157-159)

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 148-149)

Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194)
Sunul

Hasibe Sunul

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)
Sur

Nur Sur

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Süleymanoğlu

Selami Süleymanoğlu

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)
Süleymanov

Anar Süleymanov

Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204)
Sümer

Demet Sümer

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)
Sünbül

Murat Sünbül

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Süt

Necdet Süt

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)
Süzen Çaypınar

Sema Süzen Çaypınar

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)
Anasayfa Arşiv Arama Menü