YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Paksoy

Mustafa Paksoy

Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309)
Pamak

Serap Pamak

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)
Panoulis

Constantinos Panoulis

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206)
Papalois

Apostolos Papalois

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206)
Parmaksız

Ergün Parmaksız

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)
Parpucu

Hülya Parpucu

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)
Pehlivanoğlu

Filiz Pehlivanoğlu

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76)

Ürogenital Semptomları olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101)

Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104)

HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 80-83)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)
Peker

Gökhan Peker

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267)
Pektaş

Fatih Pektaş

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)
Perçin

Ferda Perçin

Poland Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 37-38)
Pergel

Ahmet Pergel

Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24)

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)
Petan

Melike İrem Petan

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160)
Pişkin

Ahmet Pişkin

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)
Poçan

Sibel Poçan

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Poluman

Arman Poluman

Klinik Olarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ön Tanılı Olgularda Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Polvan

Özgür Polvan

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Poturoğlu

Şule Poturoğlu

Sistemik Lupus Eritematozus'un Ailesel Görünümü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 65-67)

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93)

Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35)

Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128)
Purisa

Sevim Purisa

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97)
Anasayfa Arşiv Arama Menü