YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öcal

Doğa Fatma Öcal

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)
Ödemiş

Ender Ödemiş

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik

(Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127)

Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan

(Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130)
Önder

Ayşe Feyza Önder

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 36-40)

Bilateral Primer Lakrimal Bez Lenfoması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 246-248)

Evisserasyon Ameliyatlarında Yöntem Seçimimiz ve Uyguladığımız Küre Çeşitleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Medial ve İnferior Uzanımlı Retroorbital Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom Olgusunda Antero-Lateral Orbitotomi Yoluyla Kitle Çıkarımı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98)
Önen

Mehmet Önen

Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60)
Öner

Ali Öner

Plantar Fasiitis’te Plantar Fasya Spesifik Germe Egzersiz Tedavisinin Etkinliği

(Med Bull Haseki 2015; 53: 295-298)

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 13-18)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240)
Önür

İmran Önür

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)
Örmen

Bahar Örmen

Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Kızamık

(Med Bull Haseki 2016; 54: 50-52)
Ösken

Altuğ Ösken

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Öz

Fahrettin Öz

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)
Özaras

Reşat Özaras

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)
Özay

Savaş Özay

Evisserasyon Ameliyatlarında Yöntem Seçimimiz ve Uyguladığımız Küre Çeşitleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Medial ve İnferior Uzanımlı Retroorbital Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom Olgusunda Antero-Lateral Orbitotomi Yoluyla Kitle Çıkarımı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Özaydın

Seyithan Özaydın

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)
Özbakır

Bora Özbakır

İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular

(Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49)
Özbalcı

Gökhan Selçuk Özbalcı

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52)
Özbay

İsa Özbay

Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201)

Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 205-207)
Özben

Serkan Özben

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)
Özcabı

Yetkin Özcabı

Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265)
Özcan

Deniz Özcan

Mezenterik Fibromatozis - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 33-36)

Sezeryan Sonrası Hemoraji ve Ağrı ile Presente Olan Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 104-106)

Elastofibromda Tru-Cut Biyopsinin Rolü: 5 Olgu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 146-149)

Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107)

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)

Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 299-302)
Özcan Aydemir

Tuğba Özcan Aydemir

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)
Özçeker

Deniz Özçeker

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100)

Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189)
Özdamar

Şükrü Oğuz Özdamar

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)
Özdemir

Ali Abbas Özdemir

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

(Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91)

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)

Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarlı Tomografi Paternleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23)

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

(Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91)

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Özdemir Leylek

Hülya Özdemir Leylek

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)
Özden

Hilmi Özden

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)
Özekinci

Selver Özekinci

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123)
Özenç

Ecder Özenç

İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Homosistinürili Hastada Genel Anestezi:Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Hemodinamiye Etkileri Açısından Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)

Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23)

Farklı Oksijen Konsantrasyonlarındaki İntrapulmoner Şant Değişimleri ve Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 124-129)

Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini

(Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)
Özenir

Muzaffer Özenir

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161)
Özensoy

Aynur Özensoy

Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli

(Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315)
Özer

Bahri Özer

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)

İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez

(Med Bull Haseki 2014; 52: 158-163)

Plantar Fasiitis’te Plantar Fasya Spesifik Germe Egzersiz Tedavisinin Etkinliği

(Med Bull Haseki 2015; 53: 295-298)

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)
Özger

Harzem Özger

Kalkaneusta Ewing Sarkomu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 82-84)
Özgör

Faruk Özgör

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 195-198)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 127-132)
Özgül

Halit Özgül

Gastrik Trikobezoar: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 141-143)

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)
Özgümüş

Semra Özgümüş

Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142)
Özgün

Özden Özgün

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 98-102)
Özgüner

İsmet Faruk Özgüner

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)
Özgür

Rahime Özgür

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)
Özkal

Fulya Özkal

Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211)
Özkan

Arif Özkan

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar

(Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda “Burning Mouth” Sendromu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 167-170)
Özkara Bilgili

Çiğdem Özkara Bilgili

Diz Ekleminin Sekonder Sinoviyal Kondromatozisinde Serbest Cisimciklerin Yerleşim Özellikleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 290-294)
Özkaya

Ozan Özkaya

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4)
Özkeskin

Ali Özkeskin

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)
Özkoçak

Işıl Özkoçak

Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152)
Özkul

Ayşe Ayaz Özkul

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64)

Olgu Sunumu: Larsen Sendromu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181)

Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116)

Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119)

Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122)

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74)

Ülkemizde Uyku Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisinin Yaygınlaşmasının Önündeki Engeller

(Med Bull Haseki 2015; 53: 283-285)

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)

Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25)
Özkuvancı

Ünsal Özkuvancı

Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 7-12)
Özmen

Evrim Özmen

Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63)
Özsoy

Bestami Özsoy

HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202)

Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 203-207)

Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 120-122)

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Mandibula Kayıplarının Serbest Fibula Flebi ile Onarımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 22-27)
Özşenel

Ekmel Burak Özşenel

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Öztekin

Mehmet Fevzi Öztekin

Normal MR Bulguları ile Seyreden Nörobruselloz Miyeliti

(Med Bull Haseki 2014; 52: 293-295)
Öztürk

Oya Öztürk

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)
Öztürk

Savaş Öztürk

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik

(Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127)

Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan

(Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130)

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)

Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24)

Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26)

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62)

Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyelerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 108-113)

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Güncelleme ve Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Yüksek Dozda Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Blokajı - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 1-4)

Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134)

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 251-255)

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

(Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)

Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73)

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2017; 55: 85-100)
Öztürk Emre

Hümeyra Öztürk Emre

Nadir Bir Olgu: Touraine Solente Gole Sendromu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 82-84)
Öztürk Turhan

Nilgün Öztürk Turhan

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231)
Özüçelik

Doğaç Niyazi Özüçelik

Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172)
Özütürk

Bengü Özütürk

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157)

Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208)
Özyılmaz

İsa Özyılmaz

Gece Şartlarında Hastane Ortamında Çalışma Arteriyel Sertlik için Risk Faktörüdür

(Med Bull Haseki 2012; 50: 93-95)

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik

(Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150)

Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 123-125)

Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 123-125)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150)
Özyiğit

Filiz Özyiğit

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 168-171)
Özyurt

Hayati Özyurt

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)
Anasayfa Arşiv Arama Menü