YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Maçika

Hüseyin Maçika

Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ...

(Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161)
Makine

Ceylan Makine

Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 151-153)

Mide Yerleşimli Primer Tüberküloz - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 159-161)
Malkoç

Melih Malkoç

Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çift Taraflı Diz Protezi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonlar

(Med Bull Haseki 2013; 51: 28-30)

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi ve Sonrası Kan Transfüzyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 51-55)
Mansuroğlu

İlknur Mansuroğlu

Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40)
Maraşlı

Ebubekir Maraşlı

HidrosefaliyeNeden Olan KüçükTektalKavernomOlgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 154-156)
Maviş

Osman Maviş

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)
Mazı

Emrah Erkan Mazı

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Medetoğlu

Barış Medetoğlu

Transthoracic Approach with Anterior Mini Thoracotomy in Surgical Treatment of Foramen of Morgagni Hernia - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30)
Melek

Hüseyin Melek

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)
Memili

Seyra Memili

Polikistik Over Sendromunda İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12)

Bir Favizm Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Polikistik Over Sendromunda İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12)
Memişoğlu

Kemal Memişoğlu

Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265)
Menteş

Cengiz Volkan Menteş

Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139)
Meral

Cenk Emre Meral

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastaların Etiyolojik Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35)

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)
Merdin

Alparslan Merdin

Pansitopenisi Olan Erişkin Mukopolisakkaridoz Tip 3B Olgusu: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 232-234)

Sahra-Altı Tropik Afrika’daki Bir Üçüncü Dünya Bölgesinde Tıbbi Bakım ve Halk Sağlığı Gözlemleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 281-282)
Meşe

Meral Meşe

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)
Mete

Bilgül Mete

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)
Mevzuat

Mevzuat Mevzuat

İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Klavuzu - Mevzuat

(Med Bull Haseki 2008; 46: 82-85)
Meydan

Nezih Meydan

Dalakta Enflamatuvar Psödotümör: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 84-87)
Mısırlıoğlu

Gamze Mısırlıoğlu

Post-operatif Beklenmeyen Bilateral Masif Pulmoner Emboli Otuz Yaşında Kadın Hasta: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 313-316)

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41)

Total Gastrektomilerden Sonra Uygulanan Rekonstrüksiyon Metodlarının Multifaktöriyel Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 126-131)
Miçooğulları

E. Deniz Miçooğulları

Mandibula Yerleşimli Periferal Osteom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 30-32)
Milanlıoğlu

Aysel Milanlıoğlu

Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance

(Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66)
Mir

Sevgi Mir

Böbrek Yetmezliği Dışında Hemodiafiltrasyon Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 110-115)
Molla

Fulya Molla

Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167)

Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 299-302)

Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211)

Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167)

Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 299-302)
Muhammedoğlu

Nalan Muhammedoğlu

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157)

Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208)
Mukaddes

Nahit Motavallı Mukaddes

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Mumcu

Uğur Mumcu

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121)
Mungan

N. Aydın Mungan

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)
Muslu

Selda Muslu

Miyotonik Distrofili Olguda Anestezi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 183-186)
Müslümanoğlu

Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Üst Üriner Sistemde Stent Kullanımı: Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 5-13)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)
Mutlu

Aytül Mutlu

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)
Müderrisoğlu

Cüneyt Müderrisoğlu

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Müslümanoğlu

Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

(Med Bull Haseki 2012; 50: 76-80)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)
Anasayfa Arşiv Arama Menü