YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Garça

M. Fatih Garça

Mandibula Yerleşimli Periferal Osteom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 30-32)
Gazi

Oktay Gazi

Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63)
Gebeşçe

Arzu Gebeşçe

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tedavisi Sırasında Gelişen Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 183-185)
Gedik

Habip Gedik

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)
Gedikli

Gökhan Gedikli

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)
Gencer

Emin Gökhan Gencer

Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172)
Genç

Fazıl Genç

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4)

Erken tanılı HIV/AIDS Olgusunda Distal Duysal Polinöropati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 116-117)

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 111-118)

Konstipasyon Yakınması ile Gelen Bir Perineal ve Perianal Rabdomyosarkom Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 229-230)

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi ve Sonrası Kan Transfüzyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 51-55)
Gerek

Şamil Gerek

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)
Geyik

Fatih Doğu Geyik

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)

Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli

(Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315)
Gezer

Altay Gezer

Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63)

Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları

(Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109)
Gezgin

Tuba Gezgin

Nadir Görülen Bir Epilepsi Nedeni: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 35-38)
Gezginadam

Zafer Gezginadam

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)

Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz

(Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160)
Gezmiş

Tuğrul Cem Gezmiş

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)
Girgin

Feyza Girgin

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)
Göçer

Hasan Göçer

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129)

İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 140-143)

Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 144-147)

Kalça Artroplastisi Uygulanan Hastada Gözlenen Pigmente Villonodüler Sinovit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 235-237)

Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134)

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)

Kalkaneusta Ewing Sarkomu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 82-84)
Göçgün

Nurdan Göçgün

Diz Ekleminin Sekonder Sinoviyal Kondromatozisinde Serbest Cisimciklerin Yerleşim Özellikleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 290-294)
Göçmen

İsmail Göçmen

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)

Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312)
Gök

Faysal Gök

Primer Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Renal Tubuler Fonksiyonlar

(Med Bull Haseki 2012; 50: 10-13)

Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuklarda Helicobacter Pylori

(Med Bull Haseki 2013; 51: 41-44)

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)
Gökben

Merih Gökben

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Gökcan

Filiz Gökcan

Yenidoğan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni: Diafragma Hernisi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Gökçek

İlhan Gökçek

Tirotoksik Periyodik Paralizi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Gökmen Karasu

Ayşe Filiz Gökmen Karasu

Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 15-20)
Göksedef

Behiye Pınar Çilesiz Göksedef

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)

İnfertil Olgularda Uterin Kavitenin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Görgen

Hüsnü Görgen

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

İnfertil Olgularda Uterin Kavitenin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)
Görmüş

Coşkun Görmüş

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)
Görpelioğlu

Süleyman Görpelioğlu

Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152)

Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98)
Göynümer

Gökhan Göynümer

Endometriumda Yer Kaplayan Lezyonların Saptanmasında Sonohisterografinin Tanısal Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Gözkaman

Ayşe Gözkaman

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)
Gözmen

Şükran Gözmen

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)
Gözoğlu

Selçuk Haşim Gözoğlu

Evisserasyon Ameliyatlarında Yöntem Seçimimiz ve Uyguladığımız Küre Çeşitleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Gülaçtı

Gülnar Gülaçtı

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Gülbandılar

Eyüp Gülbandılar

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Gülen

Mehmet Gülen

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Asemptomatik İnsidental Erişkin İntestinal Malrotasyon - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Primer Hiperparatiroidizmde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yöntemlerle Palyasyonunun Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipertiroidizmin Eşlik Ettiği Tiroid Hemiagenezis Olgularımız - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Adrenal İnsidentalomanın Klinik ve Cerrahi Çeşitliliğinde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Gültekin

Derya Gültekin

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Gür

Emel Koçer Gür

İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Homosistinürili Hastada Genel Anestezi:Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Hemodinamiye Etkileri Açısından Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Gürkan

Yeşim Gürkan

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161)
Güvenen

Güvenç Güvenen

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 63-65)
Gül

Murat Gül

İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez

(Med Bull Haseki 2014; 52: 158-163)

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51)

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157)

Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224)

Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini

(Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218)
Gülabi

Deniz Gülabi

Sıkışma Sendromunda Akromion Morfolojisinin Yaşla İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 25-41)

Humerus Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 42-51)

Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60)

Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115)

Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavi Yöntemleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 133-139)
Gülaçtı

Gülnar Gülaçtı

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59)
Güldiken

Sibel Güldiken

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)
Güleç

Mehmet Akif Güleç

Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286)

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)
Gülen

Mehmet Gülen

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Güler

İrem Güler

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100)

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)

Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259)
Gülsoy Kırnap

Nazlı Gülsoy Kırnap

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)
Gültekin

Berna Gültekin

Correlation of Pulmonary Involvement with Serum Anti-CCP Antibodies and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)

Komplike Abdominal Yaralarda Karın Duvarı Kapama Tekniklerine Güncel Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 126-130)

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)

Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Meropenem Etkinliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 169-174)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

(Med Bull Haseki 2016; 54: 97-102)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan Elde Edilen Metisilin Dirençli Stafilokok Suşlarında Tigesiklin Etkinliğinin Araştırılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 52-55)
Gümüş Pekacar

Sevinç Gümüş Pekacar

Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189)
Günaldı

Meral Günaldı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)
Günaydın

Sefer Günaydın

Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312)
Gündeş

Ebubekir Gündeş

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92)
Gündoğdu

Gökçen Gündoğdu

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)
Gündüz

Hüseyin Gündüz

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Güneş

Mehmet Nuri Güneş

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)
Güney

İpek Güney

Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119)
Güngör

Fatih Güngör

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)
Güngör Özdemir

Emine Güngör Özdemir

500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14)
Güngörür

Ömer Güngörür

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)
Günlüoğlu

Mehmet Zeki Günlüoğlu

Transthoracic Approach with Anterior Mini Thoracotomy in Surgical Treatment of Foramen of Morgagni Hernia - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30)

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)
Günlüsoy

Bülent Günlüsoy

Renal Hemanjioperisitom

(Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun

(Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114)
Günver

Feray Günver

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97)
Gür

Hüda Ümit Gür

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)
Gürbulak

Bünyamin Gürbulak

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)
Gürbüz

Ayşe Gürbüz

Management of Colorectal Cancinoma in Pregnancy: Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer ile Pnömotik Litotripsinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 107-111)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)
Gürbüzel

Mihriban Gürbüzel

Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40)

4. Ventrikül Yerleşimli Epidermoid Kist Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Mide Yerleşimli Primer Tüberküloz - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 159-161)

Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236)
Gürcan

Zeynep Gürcan

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Gürçay

Nesrin Gürçay

Radikal Prostatektomi Materyallerinde Parsiyel Örnekleme Yöntemi Ne Kadar Güvenilir?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 27-31)
Gürdal

Ahmet Gürdal

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)

Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25)
Gürelik

Bilge Gürelik

Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182)
Gürkan

Emre Gürkan

Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 36-40)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)
Gürlen

Güçlü Gürlen

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer ile Pnömotik Litotripsinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 107-111)
Gürler

Ahmet Selçuk Gürler

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Gürmen

Tevfik Gürmen

Sol Ana Koroner Arteri Sağ Aortik Sinüsten Çıkan Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguya Uygulanan Perkütan Koroner Girişim

(Med Bull Haseki 2013; 51: 79-81)
Gürol

Tayfun Gürol

Protez Aort Kapaklı Bir Hastada Olağandışı Senkop Etiyolojisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 37-38)
Gürsoy

Alptekin Gürsoy

İki Hz Frekansta Elektroakupunkturla Birlikte Diyet ve Diyet Uygulamasının Obez Kadınlarda Tiroid Fonksiyonlarına Etkileri: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 15-21)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76)

Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104)
Gürsu

Meltem Gürsu

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

(Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6)
Güven

Özgür Güven

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)
Güvenç

Melih Güven Güvenç

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)
Güz

Göksel Güz

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)
Güzel

Ahmet Güzel

Nadir Görülen Bir Epilepsi Nedeni: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 35-38)

Zehirlenme Vakalarında Triage Toksikoloji Kitinin Yeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 159-162)

Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13)
Güzelay

Nihal Güzelay

Pansitopenisi Olan Erişkin Mukopolisakkaridoz Tip 3B Olgusu: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 232-234)
Güzelce

Dilek Güzelce

Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211)
Güzeltaş

Alper Güzeltaş

Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan

(Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130)
Güzey

Deniz Güzey

Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121)

Karına Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Nasıl Daha Fazla Konservatif Kalabiliriz?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 61-65)
Anasayfa Arşiv Arama Menü