YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ece

Gülfem Ece

Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 151-156)
Ecirli

Şamil Ecirli

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94)
Edis

Levent Edis

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Ege Gül

Aylin Ege Gül

Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309)
Ekerbiçer

Hasan Ekerbiçer

Osteoporozun Değerlendirmesinde Singh İndeksinin Güvenilirliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144)
Ekici

Birsel Ekici

Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167)

Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9)

A Remarkable Point: QT Dispersion in Trained Athletes - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 72-75)
Ekin

Murat Ekin

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)

Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Meş Erozyonunun Vajinal Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 260-262)

Gebelik Sırasında Madde Bağımlılığının Maternal ve Neonatal Etkileri: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 76-78)
Ekinci

Osman Ekinci

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 152-157)
Ekmez

Murat Ekmez

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)

Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı

(Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49)
Ekşioğlu

Ayşe Seçil Ekşioğlu

Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38)
Elbir Şahin

Ayşegül Elbir Şahin

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)
Elbistanlı

Mustafa Suphi Elbistanlı

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4)

Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 36-40)

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4)
Elevli

Murat Elevli

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64)

Olgu Sunumu: Larsen Sendromu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181)

Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116)

Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119)

Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122)

Konstipasyon Yakınması ile Gelen Bir Perineal ve Perianal Rabdomyosarkom Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 229-230)

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116)

Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153)

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9)

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati

(Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42)

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161)

On İki Yaşında Bir Kızda B3 Tipi Timoma

(Med Bull Haseki 2013; 51: 200-202)

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103)

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 104-106)

Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203)

Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 266-268)

Çocuklarda Üriner Sistem Taşları

(Med Bull Haseki 2016; 54: 1-6)

Pnömonili Çocuk Olgularda D-dimer Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 26-31)

Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş

(Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46)

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)

Nadir Bir Olgu: Touraine Solente Gole Sendromu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 82-84)

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160)
Elibol

Tayfun Elibol

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)
Emer

Özdeş Emer

Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuklarda Helicobacter Pylori

(Med Bull Haseki 2013; 51: 41-44)
Eminoğlu

Şermin Eminoğlu

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23)
Emre

Ali Uğur Emre

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182)

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)
Eras

Mustafa Eras

Serebellar Hemanjioblastomlar - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Erbabacan

Emre Erbabacan

Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167)
Erbin

Akif Erbin

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

(Med Bull Haseki 2012; 50: 76-80)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 127-132)
Erçin

Ersin Erçin

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261)

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267)
Erdem

C. Zuhal Erdem

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Erdoğan

Abdullah Erdoğan

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240)

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks

(Med Bull Haseki 2017; 55: 74-77)

Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 53-55)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)

Sezeryan Sonrası Hemoraji ve Ağrı ile Presente Olan Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 104-106)
Erdoğan Düzcü

Selma Erdoğan Düzcü

İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236)
Eren

Filiz Eren

İleri Yaşta Akciğerin İnflamatuar Psödotümör Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 143-146)

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tip II Diabetes Mellitus ve Obezitede Leptin Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 162-168)

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon

(Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26)
Erez

Sadrettin Özge Erez

Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastaların Etiyolojik Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)
Ergen

Abdulkadir Ergen

Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19)

Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59)

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Antifosfolipid Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55)

Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)

Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Görülen Bir Sebebi: Osler-Weber-Rendu Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 154-158)
Ergene

Neyhan Ergene

İki Hz Frekansta Elektroakupunkturla Birlikte Diyet ve Diyet Uygulamasının Obez Kadınlarda Tiroid Fonksiyonlarına Etkileri: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 15-21)
Ergin

Ayşe Seda Ergin

Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138)

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Erginoğlu

Uğur Erginoğlu

Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Ergüven

Nedret Ergüven

İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Homosistinürili Hastada Genel Anestezi:Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Ergül

Yakup Ergül

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik

(Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127)

Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 123-125)
Ergüven

Hidayet Nedret Ergüven

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23)
Erhan

Nail Erhan

Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Erkal

Hafize Erkal

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51)
Erkanlı

Korhan Erkanlı

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)
Erkinüresin

Taşkın Erkinüresin

Erişkin Yaşta Tespit Edilen Kavernöz Hemanjiyom Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 197-199)
Erkoç

Reha Erkoç

SubklinikHipotiroidili Hastalarda Lipid Profilive Vücu tKitle İndeksinde Değişiklikler; L-TiroksinTedavisinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 131-136)
Erkol

Hayri Erkol

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43)

Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 14-20)

Acil Servise Gelen Pediatrik Adli Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 271-277)
Ermiş

Emrah Ermiş

Tekrarlayan Takotsubo Kardiyomiyopati

(Med Bull Haseki 2016; 54: 176-178)
Erol

Bülent Erol

Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107)

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97)

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 7-12)

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 70-75)
Erözgen

Fazilet Erözgen

Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47)

Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101)

Mastitler

(Med Bull Haseki 2014; 52: 150-152)

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)
Ersoy

Alparslan Ersoy

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Tek Merkez Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 137-143)

Yumurta ile Deri Prik Testi Sonrası Nadir Görülen Bir Anafilaksi Olgusu: Literatür Eşliğinde Olgunun Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 162-164)
Ersöz

Birsen Ersöz

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)
Ersözlü

Tolga Ersözlü

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Erşan

İdris Erşan

Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182)
Ertan

Cen Ertan

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141)
Ertaş

Burak Ertaş

Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30)

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)
Ertuğrul

Burcu Ertuğrul

Preparalitik Dönemdeki Demans Paralitika: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 139-142)

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

(Med Bull Haseki 2017; 55: 125-130)
Erturan

Serdar Erturan

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler

(Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60)
Erturgut

Pınar Erturgut

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)
Ertürk

Engin Ertürk

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Halluks Valgus Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Halluks Valgus - Derleme

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Ertürk

Haldun Ertürk

Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti

(Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144)
Erus

Tuğcan Erus

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)
Erzurumluoğlu

Nurhan Erzurumluoğlu

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123)
Esen

Asım Esen

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)

Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107)
Eser

Mehmet Eser

Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139)
Evliyaoğlu

Osman Evliyaoğlu

25-Hidroksivitamin D3 Düzeyleri Diyabetin Kontrolü ile İlişkili midir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 36-40)

Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 76-82)
Evren

Cenk Evren

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)
Evrensel

Türkkan Evrensel

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)
Eyüpgil

Tuğba Eyüpgil

Hipoparatiroidizme Bağlı Myopati: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 218-220)
Anasayfa Arşiv Arama Menü