YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dabak

Nevzat Dabak

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129)

İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 140-143)

Kalça Artroplastisi Uygulanan Hastada Gözlenen Pigmente Villonodüler Sinovit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 235-237)

Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134)
Dadük

Yıldıray Dadük

Hipertiroidizmin Eşlik Ettiği Tiroid Hemiagenezis Olgularımız - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Dağdeviren

Bahadır Dağdeviren

Protez Aort Kapaklı Bir Hastada Olağandışı Senkop Etiyolojisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 37-38)

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)

Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Meş Erozyonunun Vajinal Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 260-262)

Gebelik Sırasında Madde Bağımlılığının Maternal ve Neonatal Etkileri: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 76-78)
Dal

Emel Dal

Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208)

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)
Dane

Banu Dane

Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Prenatal Dıagnosıs Of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211)

Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 299-302)

Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 15-20)

Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Prenatal Dıagnosıs Of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

İnfertil Olgularda Uterin Kavitenin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü

(Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167)
Dansuk

Ramazan Dansuk

Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167)

Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 299-302)
Darcan

Müge Darcan

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)
Darçın

Murat Darçın

Adana’da Taksirle Meydana Gelen Karbon Monoksit Zehirlenmeleri: 14 Yıl Çalışması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 42-46)
Daş

Taner Daş

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Daşkaya

Hayrettin Daşkaya

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)

Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305)

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79)
Dayan

Hüseyin Dayan

Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 112-115)
Değirmenci

Ali Kadir Değirmenci

Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105)

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun

(Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114)
Deliktaş

Hasan Deliktaş

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150)
Demir

Adalet Demir

Transthoracic Approach with Anterior Mini Thoracotomy in Surgical Treatment of Foramen of Morgagni Hernia - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30)

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)

İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez

(Med Bull Haseki 2014; 52: 158-163)

Fraser Sendromu: İki Olgu Bildirimi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 273-276)

Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarlı Tomografi Paternleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23)

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 7-14)

Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81)

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)

Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler

(Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89)

Fraser Sendromu: İki Olgu Bildirimi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 273-276)
Demir Deveci

Nedime Demir Deveci

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 36-40)
Demirbağ

R. Nilgün Demirbağ

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Mide Yerleşimli Primer Tüberküloz - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 159-161)

Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45)
Demirbaş

Berrin Demirbaş

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)

Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71)
Demirci

Sema Demirci

Şebeke Teorisi ve Transkraniyal Beyin Uyarım Yöntemlerinin Beyin Şebekeleri Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 238-247)

Antifosfolipid Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)
Demirdal

Tuna Demirdal

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272)

Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Nadir Bir Olgu: Salazopirin Hipersensitivitesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 277-280)

Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Kızamık

(Med Bull Haseki 2016; 54: 50-52)
Demirel

Aslıhan Demirel

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)
Demirelli

Selami Demirelli

Tekrarlayan Takotsubo Kardiyomiyopati

(Med Bull Haseki 2016; 54: 176-178)

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)
Demirhan

Hasan Demirhan

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 110-113)
Demirkıran

Nurcan Demirkıran

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 98-102)

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 45-50)
Demirtaş

Saadet Demirtaş

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Demirtürk

Mustafa Demirtürk

Yumurta ile Deri Prik Testi Sonrası Nadir Görülen Bir Anafilaksi Olgusu: Literatür Eşliğinde Olgunun Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 162-164)

Farklı Oksijen Konsantrasyonlarındaki İntrapulmoner Şant Değişimleri ve Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 124-129)
Deniz

Emine Ebru Deniz

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)

Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13)

Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit

(Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189)

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23)
Derici

Serhan Derici

Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238)
Derviş

Emine Derviş

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Deveci

Uğur Deveci

Yenidoğan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni: Diafragma Hernisi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)
Deveer

Rüya Deveer

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 13-18)
Dırvar

Ferdi Dırvar

İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez

(Med Bull Haseki 2014; 52: 158-163)
Dicle

Murat Dicle

Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152)

Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98)
Diker

Mustafa Diker

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

HidrosefaliyeNeden Olan KüçükTektalKavernomOlgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 154-156)
Dikici

Atilla Süleyman Dikici

Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138)
Dikker

Okan Dikker

25-Hidroksivitamin D3 Düzeyleri Diyabetin Kontrolü ile İlişkili midir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 36-40)
Dikmen

Burak Dikmen

Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201)

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 45-50)
Dilek

Okan Dilek

Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri

(Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215)
Dilli

Dilek Dilli

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)

Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks

(Med Bull Haseki 2017; 55: 74-77)
Dinçer

Mürşit Dinçer

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

(Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153)

Transthoracic Approach with Anterior Mini Thoracotomy in Surgical Treatment of Foramen of Morgagni Hernia - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30)

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)
Dirican

Melahat Dirican

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)
Dirik

Ali Dirik

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)

Şizofreni Hastalarında Kronik Otitis Media Sıklığı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 153-156)
Dizen Namdar

Nazlı Dizen Namdar

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 7-14)
Doğan

Berçem Ayçiçek Doğan

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 151-153)

Kahramanmaraş İlindeki Glomerülonefritlerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 66-69)

Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks

(Med Bull Haseki 2017; 55: 74-77)

Dizüstü Bilgisayar Kullanımına Bağlı Erythema Ab Igne Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 291-292)
Doğdu

Gafur Doğdu

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati

(Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42)
Doğu

Tuğba Doğu

Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13)
Doyar

Pınar Doyar

Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastaların Etiyolojik Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Dönmez

Turgut Dönmez

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)

Rejyonal Anestezi Altında Laparoskopik Abdominal Cerrahi: Bir Retrospektif Değerlendirme

(Med Bull Haseki 2017; 55: 205-211)
Döventaş

Alper Döventaş

Tiroid Disfonksiyonunun Sistatin C Düzeylerine Etkisi - Orijinal Article

(Med Bull Haseki 2007; 45: 99-102)

Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tiroid Disfonksiyonunun Sistatin C Düzeylerine Etkisi - Orijinal Article

(Med Bull Haseki 2007; 45: 99-102)
Duman

Oben Duman

Evaluation of Knowledge of Emergency Healthcare Workers Regarding Approach to Emergency Patients - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 103-105)
Dur

Rıza Dur

Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182)
Dural

Salih Dural

Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Prenatal Dıagnosıs Of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Duralı

Kemal Duralı

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116)
Duramaz

Altuğ Duramaz

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261)

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267)
Duranay

Murat Duranay

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)
Duranoğlu

Latif Duranoğlu

Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuklarda Helicobacter Pylori

(Med Bull Haseki 2013; 51: 41-44)
Durdu

Bülent Durdu

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)
Durmaz

Hacı Ömer Durmaz

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Humerus Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 42-51)

Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60)

Pnömonili Çocuk Olgularda D-dimer Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 26-31)
Durmuş

Gündüz Durmuş

Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73)

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2017; 55: 85-100)

Adolesan Skolyoz Dört Haftada Ne Kadar İyileştirilebilir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 53-56)
Duru

Adem Duru

Primer Hiperparatiroidizmde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

On İki Yaşında Bir Kızda B3 Tipi Timoma

(Med Bull Haseki 2013; 51: 200-202)

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64)

Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116)

Konstipasyon Yakınması ile Gelen Bir Perineal ve Perianal Rabdomyosarkom Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 229-230)

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161)

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103)

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 104-106)
Durukan

Melek Durukan

Pediatrik Onkolojide Bir Aile Çalışması Örneği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Zehirlenme Vakalarında Triage Toksikoloji Kitinin Yeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 159-162)
Düzcı Yüksel

Özge Düzcı Yüksel

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132)
Anasayfa Arşiv Arama Menü