YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cabıoğlu

Mehmet Tuğrul Cabıoğlu

İki Hz Frekansta Elektroakupunkturla Birlikte Diyet ve Diyet Uygulamasının Obez Kadınlarda Tiroid Fonksiyonlarına Etkileri: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 15-21)

Akupunkturda Malpraktis - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 43-51)

Akut Pankreatitte Klinik Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 1-14)
Cabioğlu

Neslihan Cabioğlu

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)
Caferoğlu

Eda Caferoğlu

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)
Can

Bilge Can

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52)

Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250)

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Tek Merkez Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 137-143)

Konjenital Diyafragmatik Bodalek Hernili Hastada Perkütan Koroner Anjiyolplasti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 107-109)

Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73)

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2017; 55: 85-100)
Canatan

Gülcan Canatan

Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar

(Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149)
Cansu

Ali Cansu

Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 137-139)
Cebeci

Egemen Cebeci

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri

(Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174)

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir

(Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193)

HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 80-83)
Celayir

Melisa Celayir

Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245)
Cengiz

Hüseyin Cengiz

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)

Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Meş Erozyonunun Vajinal Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 260-262)

Gebelik Sırasında Madde Bağımlılığının Maternal ve Neonatal Etkileri: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 76-78)

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)

Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26)

İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Hemodinamiye Etkileri Açısından Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Cengiz Dilmen

Necla Cengiz Dilmen

Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161)
Cesur

Selcan Cesur

Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81)
Ceviz

Naci Ceviz

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)
Ceyhan

Muhammet Ceyhan

HidrosefaliyeNeden Olan KüçükTektalKavernomOlgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 154-156)
Ceylan

Sibel Ceylan

Alopesi Areatada Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun

(Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114)
Ciğerli

Şebnem Ciğerli

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tip II Diabetes Mellitus ve Obezitede Leptin Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 162-168)
Cimbek

Ahmet Cimbek

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)
Conkar

Seçil Conkar

Böbrek Yetmezliği Dışında Hemodiafiltrasyon Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 110-115)
Coşgun

Süleyman Coşgun

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyelerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 108-113)
Coşkun

Cihan Coşkun

Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 63-65)

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)

Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz

(Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160)

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)
Coşkun Yavuz

Yasemin Coşkun Yavuz

Kahramanmaraş İlindeki Glomerülonefritlerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 66-69)
Cömert

Filiz B. Cömert

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)
Cürüksulu

Hayrettin Cürüksulu

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü