YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Babacan Abanonu

Gül Babacan Abanonu

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Aşırı Aktif Mesanenin Sorgulama Formu ile Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 19-25)
Bahar Sandıkcı

Kamuran Bahar Sandıkcı

Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142)
Bahri

Özer Bahri

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)
Bakan

Mefkur Bakan

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)
Bakar

Mehmet Bakar

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 166-172)
Bakariş

Sevgi Bakariş

Extraarticular Synovial Osteochondroma in the Hand - Case Report

(Med Bull Haseki 2008; 46: 162-166)

Kahramanmaraş İlindeki Glomerülonefritlerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 66-69)
Bakbak

Berker Bakbak

Medial ve İnferior Uzanımlı Retroorbital Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom Olgusunda Antero-Lateral Orbitotomi Yoluyla Kitle Çıkarımı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Bakır

İhsan Bakır

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)

Konfluent ve Retiküle Papillomatozis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 118-120)

Erişkin Yaşta Tespit Edilen Kavernöz Hemanjiyom Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 197-199)
Balaban

Burçin Balaban

Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 103-110)

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Alopesi Areatada Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Balcı

Belgin Petek Balcı

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)
Balcı Petek

Belgin Balcı Petek

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)
Balcılar

Enver Balcılar

Helicobacter Pylori Taramasında Gaitada Bakılan Antijenin Güvenilirliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 89-92)
Balıkcı

Hasan Hüseyin Balıkcı

Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25)
Balta

Berrin Zinnet Balta

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler

(Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60)
Baltalı

Sevim Baltalı

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157)
Baran

Şafak Yılmaz Baran

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)
Barut

H. Yücel Barut

Serebellar Hemanjioblastomlar - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Serebellar Hemanjioblastomlar - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236)

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164)
Barutca

Sabri Barutca

Dalakta Enflamatuvar Psödotümör: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 84-87)
Basınoğlu

Filiz Basınoğlu

Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tiroid Disfonksiyonunun Sistatin C Düzeylerine Etkisi - Orijinal Article

(Med Bull Haseki 2007; 45: 99-102)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)
Başaran

Cemaliye Başaran

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)

Spor Yaralanması Sonucu Ortaya Çıkan Medial Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 120-122)

Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63)

Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40)

4. Ventrikül Yerleşimli Epidermoid Kist Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 252-254)
Başaranoğlu

Gökçen Başaranoğlu

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)

Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 153-157)

Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211)

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)
Başer

Melek Başer

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)
Baştan

Birgül Baştan

Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312)
Baştürk

Abdulkadir Baştürk

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94)
Batmaz

Gonca Batmaz

Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167)

Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 299-302)

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 166-172)
Battal

Fatih Battal

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69)
Batur

Şebnem Batur

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Bayazıt

Nurten Bayazıt

Klinik Olarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ön Tanılı Olgularda Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Baydar

Onur Baydar

Atipik Alerjik Miyokart Enfarktüsü Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 202-204)

Sol Ana Koroner Arteri Sağ Aortik Sinüsten Çıkan Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguya Uygulanan Perkütan Koroner Girişim

(Med Bull Haseki 2013; 51: 79-81)
Bayındır Bilman

Fulya Bayındır Bilman

Enterococcus Casseliflavus Bakteriyemisi, İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 175-178)
Baykal

Murat Baykal

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121)
Bayrak

Derya Bayrak

Normal MR Bulguları ile Seyreden Nörobruselloz Miyeliti

(Med Bull Haseki 2014; 52: 293-295)

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olguların Akrabalarındaki Diyabetes Mellitus Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Bayraktar

Fatma Gülüm İvgin Bayraktar

Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8)

Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30)

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45)

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122)

Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 266-268)

Bir Yenidoğanda Freeman-Sheldon Sendromunun Hemofili A ile Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2016; 54: 243-245)
Bayraktarov

Elmar Bayraktarov

Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63)
Bayram

Ali Alper Bayram

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)

Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz

(Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160)

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

Elli Yaş Altındaki Hastalarda Menisküs Yırtık Tiplerinin Ön Çapraz Bağ ve Osteokondral Lezyonlarla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 177-180)

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190)

Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)
Baysoy

Semiha Baysoy

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)
Bedir

Mithat Bedir

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)
Behlül

Ahmet Behlül

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)
Bektaş

Sibel Bektaş

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)
Benek

Suat Benek

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)

Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101)

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)
Benli Işık

Cansu Benli Işık

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164)
Berberoğlu

A. Yalçın Berberoğlu

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

(Med Bull Haseki 2012; 50: 76-80)

Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 195-198)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)

Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)
Berker

Dilek Berker

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)

Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259)
Berkiten

Güler Berkiten

Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70)

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)
Berzeg

Denef Berzeg

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)
Besler

Mine Besler

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Beyaz

Murat Beyaz

A Remarkable Point: QT Dispersion in Trained Athletes - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 72-75)
Beyazova

Ufuk Beyazova

Diagnosis of Giardia Lamblia Infections by Detection of Specific Antigen - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 13-16)
Beydilli

İnan Beydilli

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon

(Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26)
Beytemur

Ozan Beytemur

Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286)
Bican

Gülşen Bican

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)
Bicik Bahçebaşı

Zerrin Bicik Bahçebaşı

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)
Bilen

Harun Bilen

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasının Kurulması, İşleyişi, Kornea Temini ve Dağıtımında Bir Yıllık Tecrübe ve Verilerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasının Kurulması, İşleyişi, Kornea Temini ve Dağıtımında Bir Yıllık Tecrübe ve Verilerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 137-139)

Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 124-126)
Bilezikçi

Banu Bilezikçi

Safra Kesesinin Primer Karsinoid Tümörü

(Med Bull Haseki 2012; 50: 107-109)
Bilge

Ahmet Kaya Bilge

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)

Hipoparatiroidizme Bağlı Myopati: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 218-220)

Atipik Başağrısıyla Başlayan Herpes Zoster Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 221-223)

Preparalitik Dönemdeki Demans Paralitika: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 139-142)

4. Ventrikül Yerleşimli Epidermoid Kist Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Bilgiç

Erkal Bilgiç

Osteoporozun Değerlendirmesinde Singh İndeksinin Güvenilirliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144)

Extraarticular Synovial Osteochondroma in the Hand - Case Report

(Med Bull Haseki 2008; 46: 162-166)
Bilgili

A. Mert Bilgili

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 45-50)

Diz Ekleminin Sekonder Sinoviyal Kondromatozisinde Serbest Cisimciklerin Yerleşim Özellikleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 290-294)

Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63)

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261)

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267)
Bilgin

Mehmet Bilgin

Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136)
Bilici

Ahmet Bilici

Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245)

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182)
Bilir

Yeşim Aybar Bilir

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)

Ürogenital Semptomları olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101)

Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104)
Binay

Ömer Binay

Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Binbay

Murat Binbay

Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122)

Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarının Geliştirilmiş Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34)

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

(Med Bull Haseki 2012; 50: 76-80)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 127-132)
Bingöl

Fatih Bingöl

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)
Binnetoğlu

Fatih Köksal Binnetoğlu

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69)
Birge

Özer Birge

Sahra-Altı Tropik Afrika’daki Bir Üçüncü Dünya Bölgesinde Tıbbi Bakım ve Halk Sağlığı Gözlemleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 281-282)
Biricik

Fatih Selçuk Biricik

Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245)
Birol

Selim Birol

Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121)

Karına Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Nasıl Daha Fazla Konservatif Kalabiliriz?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 61-65)
Biteker

Murat Biteker

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)
Biter

Gülşah Biter

Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142)
Bizpınar Munis

Özlem Bizpınar Munis

Normal MR Bulguları ile Seyreden Nörobruselloz Miyeliti

(Med Bull Haseki 2014; 52: 293-295)
Bocutoğlu

Füsun Bocutoğlu

Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182)
Boduroğlu

Esin Cengiz Boduroğlu

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)
Bolatkıran

Yusuf Bolatkıran

Bayburt İlinde Yapılan Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 116-119)
Bolca Topal

Naile Bolca Topal

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)
Borakay

Dilek Borakay

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)
Bosna

Gülşen Bosna

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 152-157)
Bostan Gayret

Özlem Bostan Gayret

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97)

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 7-12)

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 70-75)
Botanlıoğlu

Hüseyin Botanlıoğlu

Sıkışma Sendromunda Akromion Morfolojisinin Yaşla İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 25-41)

Humerus Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 42-51)

Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60)

Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115)

Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavi Yöntemleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 133-139)
Bozan

Nazım Bozan

Mandibula Yerleşimli Periferal Osteom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 30-32)
Bozkurt

İbrahim Halil Bozkurt

Renal Hemanjioperisitom

(Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105)

Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

İleal Divertikülit İle Seyreden Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomyopati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Bozoklu

Özlem Bozoklu

Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40)
Budak

Kudret Budak

Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Hemodinamiye Etkileri Açısından Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Budan Çalışkan

Ayşe Bahar Budan Çalışkan

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111)
Bulakçı

Mesut Bulakçı

İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular

(Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49)

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)
Bülbül

Ali Bülbül

Yenidoğanın Fiziksel Doğum Travmaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Buluç Bulğen

Sibel Buluç Bulğen

Farklı Oksijen Konsantrasyonlarındaki İntrapulmoner Şant Değişimleri ve Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 124-129)
Bulut

Muhammet Bulut

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100)

Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24)
Büken

Bora Büken

Akupunkturda Malpraktis - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 43-51)

Akupunkturda Malpraktis - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 43-51)
Büyükaşık

Oktay Büyükaşık

Total Gastrektomilerden Sonra Uygulanan Rekonstrüksiyon Metodlarının Multifaktöriyel Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 126-131)

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43)
Büyükavcı

Akif Büyükavcı

Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119)
Büyükbeşe Sarsu

Sevgi Büyükbeşe Sarsu

Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş

(Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46)
Büyükceran

İsmail Büyükceran

Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134)
Büyükkale

Songül Büyükkale

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)
Büyükkayhan

Derya Büyükkayhan

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)
Büyükpınarbaşılı

Nur Büyükpınarbaşılı

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63)
Anasayfa Arşiv Arama Menü