YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Abacı

Okay Abacı

Açıklanamayan Troponin Yüksekliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 153-155)

Atipik Alerjik Miyokart Enfarktüsü Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 202-204)

Sol Ana Koroner Arteri Sağ Aortik Sinüsten Çıkan Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguya Uygulanan Perkütan Koroner Girişim

(Med Bull Haseki 2013; 51: 79-81)
Abalı

Osman Abalı

Pediatrik Onkolojide Bir Aile Çalışması Örneği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Pediatrik Onkolojide Bir Aile Çalışması Örneği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Abduşoğlu

Mustafa Abduşoğlu

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)
Acar

Gülşah Acar

Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201)

Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 205-207)

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)

Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312)

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176)
Acıel

Metin Acıel

Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24)
Açıkalın

Reşit Murat Açıkalın

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4)

Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201)

Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 205-207)

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)

Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 36-40)

Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz

(Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160)

Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161)
Adalet

Kamil Adalet

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)
Adaletli

İbrahim Adaletli

Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63)
Adanır

Oktay Adanır

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)

Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286)
Afşin

Hüseyin Afşin

Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 181-186)
Ağca

Birol Ağca

Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265)
Ağır

Meriç Çağrı Ağır

50 G Glukoz Yükleme Testinin Gestasyonel Diyabet Tanısındaki Etkinliği

(Med Bull Haseki 2014; 52: 181-186)
Ağırman

Mehmet Ağırman

Adolesan Skolyoz Dört Haftada Ne Kadar İyileştirilebilir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 53-56)
Ağtaş

Müzeyyen Ağtaş

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Ahbab

Süleyman Ahbab

From Obesity to Diabetes - Review

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Yağ Dokusu Hormonları; Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2011; 49: 96-98)

Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19)

Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma

(Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252)

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)
Ak

Ayşegül Ak

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)
Akaçin

Feride Akaçin

Yumurta ile Deri Prik Testi Sonrası Nadir Görülen Bir Anafilaksi Olgusu: Literatür Eşliğinde Olgunun Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 162-164)
Akar

Erkan Akar

İleri Yaşta Akciğerin İnflamatuar Psödotümör Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 143-146)

Erişkin Yaşta Tespit Edilen Kavernöz Hemanjiyom Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 197-199)

Mediastinal Paratiroid Adenomu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 317-319)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240)

Subkutanöz Lipom ile Devamlılığı Olan Yüksek Servikal İntradural Lipom

(Med Bull Haseki 2014; 52: 216-218)

Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli

(Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315)

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123)

Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170)
Akarsu

Emel Oğuz Akarsu

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)
Akarsu Ayazoğlu

Tülin Akarsu Ayazoğlu

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)

Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli

(Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315)
Akatlı

Ayşe Nur Akatlı

Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161)
Akay

Alaattin Akay

Donör Kanlarında ELISA ve IFA Yöntemleri ile Toxoplasma Gondii Antikorlarının Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Donör Kanlarında ELISA ve IFA Yöntemleri ile Toxoplasma Gondii Antikorlarının Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)

Diagnosis of Giardia Lamblia Infections by Detection of Specific Antigen - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 13-16)
Akbaba

Eren Akbaba

Primer Over Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2015; 53: 10-15)

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 13-18)

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)

Primer Over Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2015; 53: 10-15)

Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259)
Akbulut

Fatih Akbulut

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Akut Apandisit Değerlendirilmesinde Dört Farklı Skorlama Sisteminin Değerlendirilmesi; İleri Dönük Klinik Çalışma

(Med Bull Haseki 2013; 51: 15-17)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)
Akçay

Muzaffer Akçay

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72)

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)
Akçetin

Mustafa Akçetin

4. Ventrikül Yerleşimli Epidermoid Kist Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Akdağ Cırık

Derya Akdağ Cırık

Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182)
Akdeniz

Celal Akdeniz

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69)

Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme

(Med Bull Haseki 2013; 51: 131-134)
Akduman

Bülent Akduman

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)
Akgün

Feride Sinem Akgün

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141)

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213)
Akın

Ahmet Akın

Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 64-66)

Amarozis Fugaks ile Prezente Olan Nadir Görülen Doğuştan Kalp Anomalisi: Kuadriküspid Aort Kapak

(Med Bull Haseki 2014; 52: 302-303)

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)

Primigravid Hastada Hayat Tehdit Eden Uterin İnversiyon ve Uterin Atoniye Baglı Gelişen Postpartum Kanama

(Med Bull Haseki 2013; 51: 139-140)

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 13-18)

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231)

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastaların Etiyolojik Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93)

Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)
Akıncı

Muzaffer Akıncı

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Asemptomatik İnsidental Erişkin İntestinal Malrotasyon - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Primer Hiperparatiroidizmde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yöntemlerle Palyasyonunun Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipertiroidizmin Eşlik Ettiği Tiroid Hemiagenezis Olgularımız - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Adrenal İnsidentalomanın Klinik ve Cerrahi Çeşitliliğinde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)

Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47)

Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101)

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

(Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153)
Akkoç

İbrahim Akkoç

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)
Akkuş

Ali Murat Akkuş

Mandibula Kayıplarının Serbest Fibula Flebi ile Onarımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 22-27)

Miyotonik Distrofili Olguda Anestezi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 183-186)
Akman

Tolga Akman

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5)
Akmangit

İlkay Akmangit

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)
Akmil

M. Ufuk Akmil

Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli

(Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315)

Subkutanöz Lipom ile Devamlılığı Olan Yüksek Servikal İntradural Lipom

(Med Bull Haseki 2014; 52: 216-218)

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123)

Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170)
Akova

Fatih Akova

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)
Akpınar

Cem Akpınar

Mandibula Kayıplarının Serbest Fibula Flebi ile Onarımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 22-27)
Akpolat

Ayşegül Zobi Akpolat

Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)
Aksak

Fatma Aksak

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 57-62)
Aksakal

Enbiya Aksakal

Kardiyak Sendrom X ve Koroner Yavaş Akım - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 147-150)
Aksoy

Elif Aksoy

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)

Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8)

Parotis Cerrahisi Tecrübelerimiz: 128 Olgu Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 24-27)

Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30)

Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16)

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45)

Rekürren Aftöz Ülserler - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 99-105)

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 110-113)

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)
Aksu

Çiğdem Aksu

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)

Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit

(Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189)

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 7-12)

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)
Aksu Uzunhan

Tuğce Aksu Uzunhan

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97)
Aktoz

Tevfik Aktoz

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)
Aktuğlu

Mehmet Burak Aktuğlu

Sistemik Lupus Eritematozus'un Ailesel Görünümü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 65-67)

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93)

Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35)

Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128)

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)
Akyıldız

Murat Akyıldız

Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Görülen Bir Sebebi: Osler-Weber-Rendu Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 154-158)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35)

Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti

(Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144)

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164)
Akyüz

Çiğdem Akyüz

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)
Alagöz

Ender Alagöz

Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286)
Albayrak

Mustafa Albayrak

Hormonal Modulation of the Proinflammatory Cytokines, Leptin and Plasminogen Activator Inhibitor-1 in Helthy Postmenopausal Women - Original Article

(Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96)
Albayram

Sait Albayram

Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138)

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23)
Alıcı

Ömer Alıcı

Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme

(Med Bull Haseki 2013; 51: 131-134)
Alıcıkuş

Zeliha Alıcıkuş

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)
Alioğlu

Taner Alioğlu

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastaların Etiyolojik Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Sistemik Lupus Eritematozus'un Ailesel Görünümü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 65-67)

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93)

Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35)

Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128)

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)
Aliustaoğlu

Mehmet Aliustaoğlu

Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 64-66)
Aliyeva

Tehran Aliyeva

Normal MR Bulguları ile Seyreden Nörobruselloz Miyeliti

(Med Bull Haseki 2014; 52: 293-295)
Alkan

Ali Alkan

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)
Alkaş

Mustafa Alkaş

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190)
Alkurt

Ertuğrul Alkurt

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Fistülotomi ve Sfinkter Koruyucu Fistülektomide Nüks Oranları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 101-103)
Alp

Ahmet Alp

Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201)

Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 205-207)
Alpan

Buğra Alpan

Kalkaneusta Ewing Sarkomu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 82-84)
Alpay

Harika Alpay

Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit

(Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)
Alper

Murat Alper

Radikal Prostatektomi Materyallerinde Parsiyel Örnekleme Yöntemi Ne Kadar Güvenilir?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 27-31)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Aşırı Aktif Mesanenin Sorgulama Formu ile Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 19-25)
Altaca

Gülüm Altaca

Safra Kesesinin Primer Karsinoid Tümörü

(Med Bull Haseki 2012; 50: 107-109)
Altay

Canan Altay

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)

Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler

(Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89)

Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182)

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)

Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170)
Altın

Sedat Altın

Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16)
Altındaş

Fatiş Altındaş

Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9)

Çocuklarda Sevofluran ve Desfluran’ın Periferik Lenfositler Üzerine Genotoksik Etkilerinin Comet Assay Yöntemiyle Araştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 144-151)
Altıntaş

Fatiş Altıntaş

Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167)

Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211)
Altıok

Erçin Altıok

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)
Altun

İbrahim Altun

Amarozis Fugaks ile Prezente Olan Nadir Görülen Doğuştan Kalp Anomalisi: Kuadriküspid Aort Kapak

(Med Bull Haseki 2014; 52: 302-303)

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307)
Altunay

İlknur Kıvanç Altunay

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66)
Altundağ

Kamile Altundağ

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)
Altundal

Kamile Altundal

Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47)
Altunören

Orçun Altunören

Kahramanmaraş İlindeki Glomerülonefritlerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 66-69)
Altunrende

Fatih Altunrende

Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Magnetic Resonance Imaging Features of Hyperacute Intracranial Hemorrhage Within the First Minutes - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 50-52)

Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarlı Tomografi Paternleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23)

Kistik Retroperitoneal Lenfanjiom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 47-49)

Magnetic Resonance Imaging Features of Hyperacute Intracranial Hemorrhage Within the First Minutes - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 50-52)
Altuntaş

Özlem Altuntaş

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 168-171)
Altuntaş Aydın

Özlem Altuntaş Aydın

Gebe ve İlerlemiş Bir HIV/AIDS Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 39-41)
Alver

Selçuk Alver

Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136)
Anak

Sema Anak

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)
Anık

Yonca Akgöz Anık

Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarlı Tomografi Paternleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23)

Kistik Retroperitoneal Lenfanjiom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 47-49)

Magnetic Resonance Imaging Features of Hyperacute Intracranial Hemorrhage Within the First Minutes - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 50-52)
Api

Murat Api

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)
Apuhan

Tayfun Apuhan

Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Aral

Hale Aral

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)
Arduç

Ayşe Arduç

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)

Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259)
Arıkan

İnci Arıkan

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 168-171)

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51)
Arıoğlu Aydın

Çağrı Arıoğlu Aydın

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 166-172)
Arslan

Burak Arslan

Renal Hemanjioperisitom

(Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)

Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19)

Bir Yenidoğanda Freeman-Sheldon Sendromunun Hemofili A ile Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2016; 54: 243-245)

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)

Spor Yaralanması Sonucu Ortaya Çıkan Medial Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 120-122)

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267)

Travmatik Asetabuler Kırık Onarımını Takiben Heterotrofik Osifikasyonu Önlemeye Yönelik Radyoterapinin Faydası - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Arslan Delice

Mehtap Arslan Delice

Şizofreni Hastalarında Kronik Otitis Media Sıklığı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 153-156)
Artan

Ebru Artan

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)
Aslan

Berna Aslan

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Tip II Diabetes Mellitus ve Obezitede Leptin Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 162-168)

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

Açıklanamayan Troponin Yüksekliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 153-155)
Aslıyüksek

Hızır Aslıyüksek

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Aşıcı

Barış Aşıcı

Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yöntemlerle Palyasyonunun Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Adrenal İnsidentalomanın Klinik ve Cerrahi Çeşitliliğinde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Aşık

Murat Aşık

Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138)

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23)
Aşkın

Tuğba Aşkın

Miyotonik Distrofili Olguda Anestezi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 183-186)
Atalay

Eray Atalay

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)

Primigravid Hastada Hayat Tehdit Eden Uterin İnversiyon ve Uterin Atoniye Baglı Gelişen Postpartum Kanama

(Med Bull Haseki 2013; 51: 139-140)
Ataoğlu

Emel Ataoğlu

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Olgu Sunumu: Larsen Sendromu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181)

Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119)

Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122)

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76)

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 104-106)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)

Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma

(Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252)

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)

From Obesity to Diabetes - Review

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)

Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128)
Atar

Arda Atar

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)
Atasoy

Alp Atasoy

Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19)
Atay

Ali Atay

Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19)
Ateş

Coşkun Ateş

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121)

Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 120-122)

Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211)

Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 15-20)

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)
Ateşer

Güler Ateşer

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97)
Atlaş

Meral Atlaş

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Atlıhan

Doğan Atlıhan

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164)
Atmaca

Birgül Atmaca

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19)
Avaroğlu

Hüseyin Avaroğlu

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)
Avcı

Murat Avcı

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)
Avcı Merdin

Fatma Avcı Merdin

Pansitopenisi Olan Erişkin Mukopolisakkaridoz Tip 3B Olgusu: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 232-234)

Sahra-Altı Tropik Afrika’daki Bir Üçüncü Dünya Bölgesinde Tıbbi Bakım ve Halk Sağlığı Gözlemleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 281-282)
Avkan

Mustafa Cevdet Avkan

Spor Yaralanması Sonucu Ortaya Çıkan Medial Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 120-122)

Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63)

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261)
Avşar

Ümit Avşar

Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81)

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)
Ayaz

Celal Ayaz

Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nötropeni Atakları Sırasında Alınan Burun Kültürlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 136-141)
Ayçiçek Doğan

Berçem Ayçiçek Doğan

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)
Aydaş

Aslı Duygu Aydaş

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)
Aydemir

Tuba Aydemir

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)
Aydın

Ahmet Levent Aydın

Erken tanılı HIV/AIDS Olgusunda Distal Duysal Polinöropati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 116-117)

Protez Aort Kapaklı Bir Hastada Olağandışı Senkop Etiyolojisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 37-38)

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)

Jarcho Levin Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 115-117)

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Nitrofen Kullanılarak Oluşturulmuş Konjenital Diyafragma Hernisi Modelinde Trakeal Oklüzyonun Akciğerlerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 62-66)

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler

(Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60)

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)

Kusma Şikayeti ile Başvuran Hastada İntestineal Bezoar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 299-301)

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)

Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24)

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)

İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Homosistinürili Hastada Genel Anestezi:Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Hemodinamiye Etkileri Açısından Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Post-operatif Beklenmeyen Bilateral Masif Pulmoner Emboli Otuz Yaşında Kadın Hasta: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 313-316)

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41)

Erken tanılı HIV/AIDS Olgusunda Distal Duysal Polinöropati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 116-117)

Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155)

Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309)

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)

Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167)

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 166-172)

Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 15-20)

Hormonal Modulation of the Proinflammatory Cytokines, Leptin and Plasminogen Activator Inhibitor-1 in Helthy Postmenopausal Women - Original Article

(Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96)

Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265)

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)

Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71)

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Güncelleme ve Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Yüksek Dozda Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Blokajı - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 1-4)

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 251-255)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)
Aydoğdu

İbrahim Aydoğdu

Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136)

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105)
Ayer

Aylin Ayer

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

(Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)
Aygün

Serhat Aygün

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94)
Ayhan

Harun Ayhan

Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172)
Aykaç

Serdar Aykaç

Atipik Başağrısıyla Başlayan Herpes Zoster Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 221-223)

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)

Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ...

(Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161)
Aylanç

Hakan Aylanç

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69)
Ayman

Deniz Ayman

Diyabetik Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığının Glisemi Düzeyi ve Diyabetik Komplikasyonlarla Olan İlişkisinin İrdelenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 97-101)
Ayoğlu

Hilal Ayoğlu

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)

Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152)

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)

Jarcho Levin Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 115-117)
Aypak

Cenk Aypak

Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152)

Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98)
Ayta

Semih Ayta

Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153)
Aytuğ

Ferhan Aytuğ

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)
Aytürk

Semra Aytürk

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)
Azizi

Sedat Azizi

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121)
Anasayfa Arşiv Arama Menü