ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150
Makale Geliş Tarihi: 23.03.2016
Makale Kabul Tarihi: 08.09.2016
*

Muğla Sıtkı Kocman University Faculty of Medicine, Department of Urology, Muğla, Turkey

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

Amaç: Prostat biyopsisi için prostat spesifik antijen (PSA) eşik değerinin ne olması gerektiği konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Çalışmamızda prostat biyopsisi için PSA eşik değerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Eylül 2012 - Kasım 2015 tarihleri arasında transrektal ultrason kılavuzluğunda 12-16 kor prostat biyopsisi yapılan 375 hastanın kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar PSA değerine göre üç gruba ayrıldı. Grup 1; 2,5-4 ng/mL, grup 2; 4,1-10 ng/mL ve grup 3; >10 ng/mL. Gruplarda; prostat volümleri, yaş, prostat kanser saptama oranları, gleason skorları, ortalama kor uzunlukları ve prostat cc’si başına alınan kor uzunlukları karşılaştırıldı.
Bulgular: Kanser saptama oranı %26,7 idi. Hastaların yaş ortalaması 64,39±7,62 yıl idi. Gruplarda kanser saptama oranları sırasıyla %11,5 (3/26), %17,4 (43/247) ve % 52,9 (54/102) idi. PSA değeri 3,6 ng/mL’den küçük olan hiçbir hastada (n=13) prostat kanseri saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda PSA <3,6 ng/mL olan hiçbir hastada prostat kanseri saptanmadı. PSA eşik değerinin daha yukarı çekilmesi gereksiz prostat biyopsilerini azaltabilir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü