ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136
Makale Geliş Tarihi: 30.10.2016
Makale Kabul Tarihi: 18.12.2016
*

Trakya University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Edirne, Turkey

**

Trakya University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism Diseases, Edirne, Turkey

***

Trakya University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Edirne, Turkey

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Amaç: Çalışmamızda primer hiperparatiroidizm olgularında metabolik sendromun (MetS) sıklığının tespiti, metabolik sendrom parametrelerinin incelenmesi ve primer hiperparatiroidizmde MetS belirleyicilerinin tayini ile bu hastaların uzun dönem takibine ve yönetimine katkıda bulunmayı hedefledik.
Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2005 ile Aralık 2014 tarihleri arasında takip edilen, primer hiperparatioidizm olarak tanımlanan, 18 yaşını doldurmuş, gebe olmayan, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve diğer sistemik hastalıkları olmayan 78 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Hastaların 62’si (%79,5) kadın, 16’sı (%20,5) erkek, K/E: 3,87, yaş ortalamaları 55,3±12,6 yıl (27-78) olarak saptandı. Hastalardan 58 tanesinin primer hiperparatiroidizme ait semptom taşıdığı, 20 tanesinin semptomatik olmadığı tespit edildi. Hastalar “National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III” metabolik sendrom tanı kriterlerine göre değerlendirildiğinde, 32 hastada (%41) MetS tespit edildi. MetS’li primer hiperparatiroidi hastalarında üriner sisteme ait taş hastalığı sıklığı, MetS olmayanlara göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi (p=0,018).
Sonuç: Çalışma grubumuzdaki primer hiperparatiroidizmli hastalarda metabolik sendrom sıklığının epidemiyolojik çalışmalardaki genel toplumun aynı yaş grubu bireylerindeki metabolik sendrom sıklığı ile benzer olduğu görüldü. Ancak bu hastalarda kardiyovasküler morbidite ve mortalite artışına neden olabilecek hipertansiyon, artmış bel çevresi, lipid profili bozukluğu gibi sendrom anormallikleri sıklıklarında artış olduğu saptandı.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü