ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105
Makale Geliş Tarihi: 08.09.2016
Makale Kabul Tarihi: 24.10.2016
*

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey

**

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Ankara, Turkey

***

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey

****

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Ankara, Turkey

*****

Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

Amaç: Travma acil başvurularının önde gelen bir nedenidir. Bu çalışmada, kapalı kafa travması oluşturulan sıçanlarda Piknogenol’ün® uzaysal öğrenme ve bellek (UÖB) üzerine etkisini araştırdık.
Yöntemler: Çalışma her biri altı sıçan içeren dört gruptan oluşan randomize, deneysel bir çalışmadır. Piknogenol®, iki gruptaki sıçanlara (grup üç ve dört) birinci günden başlayarak beş gün boyunca uygulandı. Dört gruptaki sıçanların tamamında UÖB fonksiyonlarını test etmek için beş gün boyunca Barnes labirenti kullanıldı. Grup 1: Kontrol grubu olarak belirlenen bu gruptaki sıçanlara travma ve Piknogenol® uygulanmadı. Grup 2: Üçüncü gün kapalı kafa travması uygulandı. Grup 3: Her gün Piknogenol® ve üçüncü günde kapalı kafa travması uygulandı. Grup 4: Yalnızca Piknogenol® uygulandı, kafa travması uygulanmadı. Beşinci günün sonunda 24 sıçanın beyin dokusu perfüzyon-fiksasyon yöntemiyle çıkartıldı.  
Bulgular: Gruplar arasında ortalama UÖB süreleri yönünden, birinci günden beş günün sonuna kadar istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca patolojik incelemede dört grup arasında belirgin fark yoktu.
Sonuç: Beyin dokusunda biyokimyasal belirteçlerin ve serbest radikal düzeylerinin bakıldığı Piknogenolle® ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü