ORİGİNAL RESEARCH (ENDOUROLOGY)

Med Bull Haseki 2017; 4: 66-70
Makale Geliş Tarihi: 20.03.2017
Makale Kabul Tarihi: 29.03.2017
*

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkiye

Şok Dalga Tedavisinin Etkinliğinin Farklı Yaş Gruplarında Karşılaştırılması

Amaç: Böbrek taşlarının tedavisinde şok dalga tedavisi (SWL) güvenli ve etkin bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Yaşlı popülasyonda SWL etkinliğinin daha düşük olabileceği belirtilmiştir. Ancak bu çalışmalarda güncel SWL cihazları ve tekniği kullanılmamıştır. Bu çalışmada, SWL etkinliğinin farklı yaş gruplarında karşılaştırılması ve yaşın SWL etkinliği üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: SWL yapılan 472 hastanın verileri değerlendirilmiştir. Hastalar yaş gruplarına göre; 18-40 (n=159), 41-64 (n=180) ve ≥65 (n=133) yaş olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Hastalara ait taş yerleşimi, boyutu, SWL seans sayısı ve SWL başarı oranları kaydedilmiştir. Gruplar başarı oranları açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca SWL başarısına yaşın etkisini değerlendirmek için lojistik regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: SWL başarı oranları 18-40 yaş, 41-64 yaş ve ≥65 yaş gruplarında sırasıyla %75,4, %75,6 ve %69,1 olarak saptanmıştır (p=0,37). Lojistik regresyon analizinde SWL başarısı açısından hasta yaşı anlamlı bir parametre olarak bulunmamıştır. Çok değişkenli analizde taş boyutunun büyümesi [göreceli olasılıklar oranı (OR): 1,59, 95% güven aralığı (GA): 1,10-4,24, p=0,04] ve alt kaliks yerleşimli olması (OR: 1,65, 95% GA: 1,110-5,327, p=0,04) daha düşük başarı oranları ile ilişkili olarak bulunmuştur.
Sonuç: Böbrek taşı nedeniyle SWL uygulanan hastalarda yaş grupları arasında SWL başarısı açısından anlamlı fark saptanmamıştır. ≥65 yaş olan hastalarda SWL tedavisinden başarı oranlarının düşük olacağı düşünülerek kaçınılmamalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü