ORJİNAL ARAŞTIRMA (ÜROONKOLOJİ)

Med Bull Haseki 2017; 4: 53-60
Makale Geliş Tarihi: 13.02.2017
Makale Kabul Tarihi: 19.02.2017
*

University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Clinic of Urology, Kocaeli, Turkiye

**

Acıbadem University Faculty of Medicine, Department of Urology, İstanbul, Turkiye

***

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Urology, Adana, Turkiye

****

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkiye

*****

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkiye

******

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkiye

*******

Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Urology, Eskişehir, Turkiye

********

Göztepe Training and Research Hospital, Clinic of Urology, İstanbul, Turkiye

*********

Marmara University Faculty of Medicine, Department of Urology, İstanbul, Turkiye

**********

Böbrek Hücreli Kanser Tümör-Nod-Metastaz 2010 Sınıflaması Türkiye Validasyonu: Üroonkoloji Derneği Böbrek Kanseri Çalışma Grubu Çok Merkezli Çalışması

Amaç: Amerikan Kanser Ortak Komitesi tümör-nod-metastaz (TNM) tümör sınıflaması 7. basım ile güncellendi. Bu çalışmada böbrek hücreli karsinom (BHK) 2002 ve 2010 TNM sınıflamaları kansere özgü sağkalım (KÖS) açısından değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Üroonkoloji Derneği Böbrek Kanseri Çalışma Grubu üyesi 25 merkezin radikal veya parsiyel nefrektomi yapılmış BHK hasta kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmaya 1889 hasta dahil edildi.
Bulgular: Hastaların ortanca takip süresi 25 ay (çeyrek değerler genişliği: 11,2-47,8) idi. TNM 2010’a göre 5 yıllık KÖS pT1a’da %97 [%95 güven aralığı (GA): 0,93-0,99], pT1b’de %94 (%95 GA: 0,91-0,97), pT2a’da %88 (%95 GA: 0,81-0,93), pT2b’de %77 (%95 GA: 0,64-0,86), pT3a’da %74 (%95 GA: 0,65-0,81) ve pT4’te %66 (%95  : 0,51-0,77) olarak saptandı (log-rank p<0,001). pT grupları arası ikili karşılaştırma pT1a-pT1b (p=0,022), pT1b-pT2a (p=0,030), pT3a-pT3b (p<0,001) ve pT3b-pT4 (p=0,020) arasında istatistiksel olarak anlamlı idi. Ancak pT2a-pT2b ve pT2b-pT3a (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tek değişkenli ve çok değişkenli analizlerde pT evresi 2010 TNM evresi bağımsız prognostik faktör olarak saptandı (p for trend=0,002). TNM 2002 için C-indeks=0,8683 ve TNM 2010 için c-indeks=0,8706 olarak saptandı.
Sonuç: pT2’yi pT2a ve pT2b olarak ayırmak KÖS açısından avantaj sağlamamaktadır. Adrenal invazyonunu pT4’e taşımak daha doğru bir prognoz öngörüsü sağladı. BHK’de lenf nodu tutulumu ve pT evresi KÖS için bağımsız prognostik faktördür. TNM 2010 C-indeks sonuçlarına göre KÖS için TNM 2002 sınıflamasından daha üstün değildir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü