ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 4: 68-74
Makale Geliş Tarihi: 24.01.2017
Makale Kabul Tarihi: 20.04.2017
*

Selçuk University Faculty of Health Sciences, Department of Pediatric Nursing, Konya, Turkey

Prematüre Bebeği Olan Anne ve Babaların Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

Amaç: Çalışma prematüre bebeği olan anne ve babaların kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntemler: Karşılaştırmalı tanımlayıcı çalışma, Konya ili kent merkezinde yer alan, yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunan dört hastanede, Mart-Nisan 2012 tarihleri arasında yapıldı. Örneklem grubunu 97 prematüre bebeğin anne ve babası oluşturdu (n=194). Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Ebeveyn ve Bebek Bilgi Formu ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Annelerin ve babaların durumluk kaygı puan ortalamaları benzer olduğu saptandı (p>0,05). Annelerin sürekli kaygı puan ortalamalarının babalara göre yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0,05).
Sonuç: Prematüre bebeği olan anne ve babaların hafif düzeyde kaygı yaşadıkları görüldü.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü