ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 4: 53-58
Makale Geliş Tarihi: 02.12.2016
Makale Kabul Tarihi: 25.01.2017
*

Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Manisa, Turkey

**

Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, İzmir, Turkey

***

Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology, Manisa, Turkey

****

Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, Manisa, Turkey

*****

Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Manisa, Turkey

Bilgi Güçtür: Febril Konvülsiyon Geçiren Çocukların Aileleri Üzerine Müdahaleli Bir Çalışma

Amaç: Febril konvülsiyonlar (FK) ailelerde büyük korku ve paniğe yol açar. Çoğu aile nöbet anında çocuğunu kaybedeceğini düşünür ve gelecekte nöbetlerin tekrarlaması endişesini yaşarlar. Ailelerin eğitimi ile FK’nin yarattığı endişe düzeyini azaltabileceğimize inanmaktayız. Bu çalışmada, ailelerin FK ile ilişkili ihtiyaçlarını tespit edip, FK hakkındaki eğitimin FK’ye yaklaşım ve ailelerin anksiyetesi üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda çocuğu FK geçiren 113 aile ile görüşüldü. Anket uygulaması ile ailelerin FK hakkındaki bilgi, düşünce, tutum ve endişelerini detaylı olarak saptamaya çalıştık. Ayrıca ailelerin depresyon ve anksiyetesini belirlemek için Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası ile Anksiyete Kişisel Bildiri Envanteri’ni uyguladık.
Bulgular: Bu çalışmada, ailelerin FK’nin beyine hasar verip epilepsiye yol açtığı, yaşamı tehdit eden bir hastalık olduğu, elektroensefalografi, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirme gerektiğine dair yanlış bilgi ve inanışa sahip olduklarını gördük. Bunun yanında nöbet anında nasıl müdahale edeceklerini bilmedikleri ve bunun da yüksek anksiyeteye yol açtığını gördük.
Sonuç: Yeterli bilgi ve psikososyal destek verilen ailelerin anksiyete seviyelerinde belirgin azalma olduğunu tespit ettik. Böylece ilk yardım pratiğinde düzelme ve gereksiz önleyici müdahalede azalma beklemekteyiz.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü