2016-6-54-2
2016 54 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Temel Etik İlkeler Çerçevesinde Gebeliğin Sonlandırılmasındaki Etik İkilemlere Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2016; 54: 57-61)

Özgün Araştırma

Nitrofen Kullanılarak Oluşturulmuş Konjenital Diyafragma Hernisi Modelinde Trakeal Oklüzyonun Akciğerlerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 62-66)

Labial Füzyonda Tedavi Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 67-69)

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 70-75)

Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 76-82)

Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler

(Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89)

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 90-93)

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

(Med Bull Haseki 2016; 54: 97-102)

Olgu Sunumu

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 103-105)

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111)

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun

(Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114)

Jarcho Levin Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 115-117)

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119)

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 120-123)

Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 124-126)

Erratum

Erratum

(Med Bull Haseki 2016; 54: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü