2013-12-51-4
2013 51 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Özgün Araştırma

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150)

Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 151-156)

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161)

Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167)

Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)

Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182)

Olgu Sunumu

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tedavisi Sırasında Gelişen Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 183-185)

Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit

(Med Bull Haseki 2013; 51: 186-189)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)

Erişkin Yaşta Tespit Edilen Kavernöz Hemanjiyom Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 197-199)

On İki Yaşında Bir Kızda B3 Tipi Timoma

(Med Bull Haseki 2013; 51: 200-202)

Diğer

Hakem Dizini

(Med Bull Haseki 2013; 51: -)

Konu Dizini

(Med Bull Haseki 2013; 51: -)

Yazar Dizini

(Med Bull Haseki 2013; 51: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü