Özgün Araştırma

Yüksek Enerjili Travma Nedeni ile Oluşmuş Ekstremite Defektlerinin Tedavisinde Negatif Basınçlı Terapi Kullanılması

10.4274/haseki.4090

  • Erkan Orhan
  • Bülent Erdoğan

Gönderim Tarihi: 17.01.2018 Kabul Tarihi: 10.03.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):269-274

Amaç:

Ekstremitelerde yüksek enerjili travmalar sonucu defekt oluşması sık görülmektedir ve bu defektlerin onarılması zorunludur. Negatif basınçlı terapi (NBT) kullanılarak bu defektlerin deri greftleri gibi daha basit cerrahi işlemler ile rekonstrüksiyonu mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada yüksek enerjili travma sonrası ekstremitelerinde oluşmuş defektlerin NBT kullanılarak basit cerrahi işlemlerle kapatılması konusundaki sonuçlarımızı sunmaktayız.

Yöntemler:

Kasım 2009-Haziran 2015 yılları arasında üst ve alt ekstremitelerinde yüksek enerjili travma sonucu yumuşak doku defekti oluşan ve tedavisinde NBT kullanılan hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular:

Altmış üç hastada NBT uygulandı. Hastalardaki yara alanı ortalaması 60 cm2 olarak hesaplandı. Hastalara ortalama dokuz seans NBT uygulandı ve ortalama 26 gün yatarak tedavi edildiler. Elli sekiz hastanın yarası deri grefti ile iki hastanın yarası lokal flepler ile onarıldı. Hiçbir hastada serbest flebe gerek olmadı

Sonuç:

NBT ile yüksek enerjili travma sonucu ekstremitelerde oluşan yaralar basit cerrahi teknikler ile kapatılabilmekte, hastalar serbest doku transferinin komplikasyonlarından korunabilmekte, hem de çok daha az maliyetle tedavi sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaralar, negatif basınçlı terapi, ekstremite, travma

Tam Metin (İngilizce)