Tarihçe

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

  • Özcan Nazlıcan

Med Bull Haseki 2010;48(1):56-60

Kuduz Aşı Merkezi ve Kan Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği (Klinik, Poliklinik, Laboratuvar, Kan Merkezi, Kuduz Aşı Merkezi, Poliklinik ve Acil laboratuvarı) bünyesinde 14 laboratuvar teknisyeni, 11 sağlık memuru, 17 hemşire, 8 personel, 4 temizlik elamanı ile hizmet vermektedir. Laboratuvarımız da tüm hastaneye poliklinik ve kliniklere hizmet vermektedir. 16 Mart 2006 tarihinden itibaren Yeni Binada Başhekimlik üstündeki laboratuvarlar katında modern bir şekilde düzenlenen Mikrobiyoloji Laboratuvarı tüm hastaneye hizmet vermektedir. Ayrıca acil ve poliklinikler için Biyokimya ile ortak Acil laboratuvar mevcuttur.

Kliniğin Kadrosu: 1 şef, 1 şef yardımcısı, 4 uzman/2 başasistan ve şu anda (2009-2010 Döneminde) 10 asistanla eğitim yapmakta ve hizmet vermektedir. Önceleri yatak sayısı 24-26'ya çıkan şimdi ise 20 yataklı olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji -eski adıyla İntaniye Kliniği hastanenin en güneyinde izole bir binadır. Başhekim Opr.Dr. Haldun ERTÜRK kliniğin uzantısında olan eski eczaneyi de bu klini¤in çalışma alanına katmıştır. Klinikte 2 adet negatif basınçlı oda mevcuttur. Poliklinikte günde 60-90 hasta muayenesi yapılmaktadır. Kliniğimizde kendi hastanemizden ve çeşitli hastanelerden gelen diğer uzmanlık dallarında eğitim gören rotasyoner asistanlar da eğitim almaktadır.


Eğitim

AsistanlarınEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi klinik ve laboratuvarı da kapsamakta olup süresi 5 yıldır. S.B Haseki E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde 1 şef, 1 şef muavini ve 6 uzman/başasistanla branşın özelliğine uygun klinik ve laboratuvar eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde hem şef hem de şef muavini tarafından asistan ve uzman vizitlerinden sonra vizit yapılarak hastalar sıkı takip ve kontrol edilmektedir. Haftada en az 1 kez seminer yapılmaktadır. Kliniğimize hem hastane içinden hem de hastane dışından diğer eğitim hastanelerinden Dahiliye, Cildiye, Çocuk Kliniklerinden ve Göğüs Hastalıklarından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyonuna rotasyoner asistanlar gelmektedir. Rotasyoner asistanlardan da her iki branşın ortak konularından veya yakın konulardan seminer hazırlatılmaktadır. Kliniğimizde uzmanlık eğitimi yapanlar, hastanemizin interlandının çok geniş olması ve Anadolunun çeşitli yörelerinden hasta gelmesi dolayısıyla çok sayıda hasta görerek çeşitli enfeksiyon hastalıklarıyla karşılaşmakta hem klinik hem de iyi laboratuvar eğitimi ve nosyonu almaktadır.


İzlenen Hastalıklar

Kliniğimizden uzmanlık eğitimi alanların klinik ve laboratuvar bilgi görgü ve deneyimleri ile gerek resmi gerekse özel görevlerde takdire şayan oldukları geri bildirimlerden anlaşılmaktadır.

Laboratuvarda görevlendirilen 3 uzman ve klinikte görevlendirilen 3 uzman ile klinik, poliklinik ve klinikler (dahiliye ve cerrahiler: Nöroşirurji ve Ortopedi dahil) ile acil dahiliye ve acil cerrahi servislerinin, büyük ve çocuk yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım servislerinin ve acil yoğun bakım servisinin enfeksiyon kontrol ekibi tarafından enfeksiyon konsültasyon hizmetleri verilmekte bu ekible beraber çalışan enfeksiyon kontrol hemşirelerinin de işbirliğiyle “enfeksiyon kontrol hizmetleri” de yürütülmektedir.

Günümüzde Kliniğin ve şeşiğin faaliyet alanları içinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve alt birimleri/Antibiyotik Kontrol Komitesi, Dezenfeksiyon Sterilizasyon -DAS- komitesi Başkanlığı, Pandemi/Epidemi Eylem Komitesi Başkanlığı ile Kan Merkezi Müdürlüğü dolayısıyla Kan Transfüzyon Komitesi Başkanlığı da bulunmaktadır.


HIV/AIDS

1990'dan önce 1985-1990 yıllarında HIV/AIDS takibi yapılmış ve klinikte yatırılarak izlenmiş olup Kliniğimiz 1990'lı yılların başından beri HIV/AIDS hastalarının izlemi ile Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş ilk hastanelerdendir. SARS, Kuş Gribi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalıklarının tanı ve tedavisinde ve kene ısırıklarında ilk akla gelen Haseki EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği olmuştur. Yaz aylarında çok sayıda kişi kene ısırması nedeniyle başvurmaktadır


Pandemi A H1N1 2009

2009 yılında Pandemik H1N1 2009 Swine Flue (Domuz gribi)'nin tanı, tedavi ve önlenmesinde kliniğimizin mevcut fiziksel alt yaısına göre başarılı bir çalışma ve sınav verilmiştir. Türkiyede ilk üç aydaki vak'aların %60'ı kliniğimizce saptanmıştır. 2009 Eylül ayından itibaren gelişen ve ve Ocak 20109’a kadar giderek azalan İkinci dalga Pandemik Inşuenza A H1N1 2009-2010 salgınında kliniğimiz ve hastanemiz büyük bir özveri ile üstüne düşen görevi yerine getirmiştir.

Menenjitler ve Tbc menenjit, Brusellozis (Malta humması) ve Riketsiyoz (Marsilya Humması Benekli Akdeniz Ateşi) izlenen başlıca hastalıklardandır.


Marsilya Humması (Benekli Akdeniz Ateşi: Riketsiyoz)

1981-1982 yıllarından itibaren Marsilya Humması (Benekli Akdeniz Ateşi) konusunda 1990 ve 2000’li yıllarda ve sonrasında da kliniğimizde Riketsiyozlu olgular izlenmiştir. 1981’den sonra Haseki E.A.H’de Riketsiyozlu olguların tanınıp yayınını mütekiben bu konuda olgu ve yayınlar artmaya başladı.

Sağlık Bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve Viral hepatitler ve Kronik hepatitler, Gıda zehirlenmeleri ve diğer enfeksiyonlar izlenmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği bünyesinde Kuduz Aşı Merkezi ve Kan Merkezi de hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda aerop ve anaerop kültür çalışmaları, Serolojik testler ve ELISA yöntemiyle birçok viral parametre ve Hepatit paneli çalışılmaktadır. Laboratuvarımızda biyogüvenlik kabini mevcuttur.

Mikobakteri, Brucella, mantar, Haemophilius, mikoplazma, Gardnerella ve diğer kültürler çalışılmaktadır.

Kan kültürleri otomatize sistemle çalışılmaktadır. E-Test ile MIC düzeyi belirlenmektedir. Direkt mikroskobi ve parazitolojik incelemeler yapılmaktadır. Birçok besiyeri kendi laboratuvarımızda hazırlanmaktadır.


T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kan Merkezi & Kan Transfüzyon Komitesi (K.T.K.)

*Kan Merkezi eski A Blok içerisinde olup (2003-2009-2010 ....döneminde) Başhekim Opr.Dr. Haldun ERTÜRK tarafından yenileştirilerek modernize edilmiştir. Kan grupları ve Cross-match otomatize sistemle çalışılmaktadır. Biri veteriner olan 6 laboratuvar teknisyeni 4 hemşire ve 1 pratisyen doktor ile 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

*Kan Merkezinin Müdürlüğünü 1988'den itibaren“Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Şefi Uzm.Dr. Özcan NAZLICAN yürütmektedir.

*İstanbul Eğitim Hastaneleri ve Kızılay Kan Merkezi faaliyetlei incelendiğinde “Haseki E.A.H Kan Merkezi”nin önemli bir konumda olduğu görülür. 2009 ilk yarısına kadar kendi kan ürünü ihtiyacını karşıladığı gibi bazı kan ürünlerini (Taze donmuş Plazma) ihtiyacı olan merkezlere verebilmektedir.

*Kızılay Kan Merkezi ile yapılan anlaşma gereği kan ürünlerinden ihtiyacı olan bölümün yeterince karşılanamaması durumunda donasyon yapmaktadır.

*Kan Merkezimiz, Dr. Seyfi BASA' nın başhekimliği dönemindeSağlık Bakanlığının 12.12.1983/4860 sayılı onayıyla A tipi olması kaydıyla “Bakteriyoloji Laboratuvarı içinde” Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fiefi Dr. Raşit DALMAK tarafından 1985 yılında faaliyete geçirilmiştir.

*1988 yılında Haseki E.A.H Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji şefi olarak göreve başlayan Dr. Özcan NAZLICAN aboratuvarla faaliyetlerini ortak olarak sürdüren Kan Merkezinin de Müdürlüğünü yürütmeye başlamıştır.

*07.10.1996/17728 ve 15.04.1999/5664 , 22.03.2005/ 5506-5370-/06.04.2005/1859 genelge ile Kan Transfüzyon Komitesi kurulması istenmiştir.

*28.12.1994/1417 sayılı Başhekimlik görevlendirilmesi, başhekim başkanlığında 02.06.1999 tarihli “Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu”nca ve 05.07.1994/4341 sayılı Başhekimlik görevlendirilmesi ve 15.04.1999/5664 tarihli görevlendirmelerle “Kan Transfüzyon Komitesi Başkanlığı” Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fiefi & Kan Merkezi Md. Uzm. Dr. Özcan NAZLICAN'a verilmiştir.

*Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fiefi ve Kan Merkezi Md. Uzm. Dr. Özcan NAZLICAN başkanlığındaki “Haseki E.A.H Kan Transfüzyon Komitesi” çalışmalarını titizlikle sürdürmekte olup yılda en az dört kez toplanmaktadır. Üç aylık komite kararları Başhekimliğe ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne sunulmaktadır. K.T.K üyeleri listesi güncelleştirilmiştir (283-36/18.08.2009).


T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinıği’nin Tarihçesi

Kliniğimiz 1978 yılında eğitim vermeye başlamıştır. İlk asistanı Dr. Özcan NAZLICAN' dır. Dr. Özcan NAZLICAN 1988 yılından beri Kliniğin şefidir. Eylül 2009 itibariyle kliniğe gelen asistan sayısı 75'i bulmuştur. Bu klinikten uzmanlık alanlar önemli görevlerde bulunmuştur. Aralarında Üniversitelere intisap ederek Profesör ve Doçent olanlar yanında başhekimlik yapanlar ve Sağlık Müdürlüğünde görev alanlar olmuştur (Dr. Erdoğan SEVÜK Isparta Devlet Hastanesi Başhekimliği, Dr. Mesut AVCIOĞLU Serik Devlet Hastanesi Başhekimliği, Dr. Avni ÖZTÜRK Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği, Dr. Mehmet BAKAR İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Dr. Gönül ŞENGÖZ İstanbul Sağlık Md. Yardımcılığı, Doç. Dr. Birsen MUTLU Kocaeli Tıp Fakültesi, Doç. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi, Prof. Dr. Volkan DÜNDAR Trakya, Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesi, Dr. Dilek MAMÇU İstanbul Emniyet Polikliniği Başhekimliği...)

Kliniğin Dr. Özcan NAZLICAN'dan önceki şefleri Dr. Raşit DALMAK ve Dr. Celalettin OLCAY'dır (1). 1978 yılında Dr. Özcan NAZLICAN asistan olarak göreve başladığında o zaman bu bölümün adı “Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları” idi. İntaniye Kliniğinin Şefi Dr. Celalettin OLCAY, Bakteriyoloji Laboratuvar Şefi Dr. Raşit DALMAK idi (2) “Uzmanlık alanı adı o zaman Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları idi; Üniversitelerdeki özellikle İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Mikrobiyoloji Anabilim Dalları’nın tıp kökenli hocalarının uzmanlık belgeleri Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları idi”. Dr. Raşit DALMAK 02.08.1958'de Haseki Bakteriyolojiye Başasistan olarak göreve başlamış bu görevini 09.01.1963 tarihine kadar İstinye Devlet Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sürdürmüş 30.11.1965 tarihinde Haseki Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuvarına Şef olmuştur.

14 Mart 1987 yılına kadar Şefliğini yürüterek 1981-1987 yıllarında da İntaniye Şefliği -Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adı altında eğitim veren ve 10'dan fazla asistanı bulunan klinikten-emekli olmuştur. Emekliliğini müteakiben 1988 yılından beri Enfeksiyon Hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji şefi Dr. Özcan NAZLICAN'dır. 1970 yılından itibaren Biyolog/Bakteriyolog Necibe KULEN KARPAT 1995'li yıllara kadar Bakteriyoloji fief muavini olarak görev yapmıştır.

Dr. Raşit DALMAK'tan önce Bakteriyoloji'de görev alan/şeflik yapanlar: Dr. Ömer Faruk YALIM (1963-1965), 1960-1962'de, 1953-1959'da Dr. Kamil Zühtü ERGİN (Başhekimlik te yapmıştır), 1943-1945 Dr. Fethi ELDEN (1945'ten sonra geçici olarak Nurettin ONUR ), Dr. Mecit ENGİN (1939-?) ve 1909-1912'de Dr. Akil Muhtar ÖZDEN'e kadar uzanmaktadır (O zaman Kimya ve Bakteriyoloji Laboratuvar/Tahlilhane şeklinde birlikte idi; Ve Teşrihi Marazi ve Hurdebini Mütehassıslığı adı altında hem patoloji hem de mikroskopi yapılıyordu.

Tıbbiye-i Mülkiye-i fiahanede Hijyen hocalığına atanan Dr. Akil Muhtar ÖZDEN Haseki Hastanesine Teşrih-i Marazi ve Hurdebini Mütehassısı olarak tayin edilmiş. Kadırgadaki Farmakodinami derslerini tedavi kliniği ile beraber yürütmek için Haseki Hastanesini tercih etmiştir).

1.Dünya savaşında Hasekide Laboratuvar yoktu. 1915'te Dr. Esat DURUSOY'un Sariye tabipliğini müteakiben 1924' te Nurettin Bey pavyonunun (eski B blok) zemin katında Biyokimya ve Bakteriyolojik muayeneler yapılmaya başladı.

Bakteriyoloji Klakson Yasağı Pavyonun hizmete girmesiyle müstakil bir dal olarak-Biyokimya ve Bakteriyoloji birbirinden bağımsızhizmet vermeye başlamıştır.

1924 yılında Dr. Esat DURUSOY'un laboratuvarı kurmasıyla barakalarda hizmet veren Bulaşıcı Hastalıklar servisi de kendisine verilmiştir. Tifolular, frengililer ve tetanos için tecrit yerleri düşünülmüş, tecrit yerleri barakalar yıkılıncaya kadar bahçenin sağ tarafında binanın önünde sıralanmıştır.

1937'de Dr. Esat DURUSOY'un Cerrahpaşa Hastanesine başhekim olmasını müteakiben Kimya/Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 1950-1955'li yıllara kadar tek elden yürütülmüş bu iki branşın yürütülmesi ve önemi insiyatife kalmıştır.

1950'de Başhekim olan Dr. Şükrü Hazım TİNER tarafından 1955 yılında merkez idare binasının bahçe tarafında sağ köşede 16 yataklı bir kaç oda İntaniye Servisi olarak kurdurulmuş ve Dr. Hüseyin Osman USMAN İntaniye Servisinin başına getirilmiştir. Dr. Hüseyin Osman USMAN 1955-1961 yılları arasında görev yapmış, 1961'de emekli olmuştur.

Aslında kendisi Dahiliye uzmanı olan Dr. Emin KICIMAN 1935-1954 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesinde Dahiliye şefi olarak çalışmış 1954 yılında Haseki Hastanesine Dahiliye'ye naklen atanmış 1961'de Haseki İntaniye şeşiğine geçmiştir. 13 Temmuz 1969 tarihine kadar Haseki İntaniye Şefliği görevini sürdürmüştür.

1958'de Haseki Bakteriyoloji laboratuvarında başasistan olarak göreve başlayan Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Raşit DALMAK 1963 yılına kadar ( 09.01.1963 ) bu görevini sürdürmüş bu tarihten itibaren de İstinye Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde -ve geçici olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görevlendirilmiştir. Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Raşit DALMAK 30.11.1965 tarihinde Haseki Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuvar şefi olarak göreve başlamıştır. O dönemde İntaniye Kliniğine sorumlu aranırken Dr. Raşit DALMAK'ın Cerrahpaşa Hastanesinden mesai arkadaşı olan Dr. Celalettin OLCAY'ı Başhekim Doç. Dr. Mansur SAYIN'a Dr. Raşit DALMAK önermiştir. Dr. Celalettin OLCAY 1968 yılında Haseki İntaniye Şefliğine getirilerek “1979-1980'de emekli olmasına rağmen Başhekimliğin isteği üzerine” 1980-1981'e kadar çalışmıştır.

1981'de Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Başasistan olarak göreve başlayan Dr. Özcan NAZLICAN İntaniye Kliniğinde tek başına müstakilen çalışmış ve yönetmiş yeni asistanların gelmesinin ardından Dr. Raşit DALMAK “Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları /Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji şefi olarak fiilen vizidlere de katılmıştır. O dönemde Bakteriyoloji Şef Muavinliği kadrosunda Biyolog olan Bakteriyolog Necibe KARPAT KULEN bulunmaktadır. Kadro tektir ve yeni kadro açılmamıştır.

Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak 5 yıldır klinik ve laboratuvarda görev yapmakta olan Dr. Özcan NAZLICAN Haseki Hastanesindeki kadrosuzluk nedeniyle Sağlık Bakanlığı Beyoğlu ''Kuledibi'' Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fief muavinliği sınavına girerek 1985'de şef muavini olur. (Beyoğlu Hastanesinde atıl durumda olan Bakteriyoloji laboratuvarını kurar ve geliştirir; Beyoğlu Hastanesinde Kan Bankasını da kurar).

14 Mart 1987'de Dr. Raşit DALMAK'ın emekliliği ile mevcut olan asistanların dağılma eğilimi ortaya çıkar. O zamanki Başhekim Dr. Alaaddin YAVAŞÇA Çocuk Kliniği şefi Doç. Dr. Özer NAZLICAN tarafından İntaniye Kliniği vizidlerinin yapılmasını sağlaması isabetli bir karar olur. Bu dönemde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji şefi olan Dr. Özer NAZLICAN Sağlık Bakanlığı Beyoğlu ''Kuledibi'' Hastanesi ve Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fieşiği görevini sürdürmektedir.

1985'te Haseki E.A.H'de Başhekim Dr. Seyfi BASA Dr. Raşit DALMAK'tan Bakteriyoloji Laboratuvarı içinde Kan Bankası kurulmasını ister. Fiziki şartların yetersizliğini ileri sürmekte olan Dr. Raşit DALMAK Bakanlığın ısrarı üzerine Laboratuvarın içinde Haseki Kan Merkezini kurmuştur.

1987-1988'de Haseki Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Laboratuvar, Klinik, Kan Merkezi ve eğitim almakta olan asistanlar vardır; Kliniğin şefi emekli olmuştur. Bu durumda Başhekimliğin istek ve girişimleri ve Sağlık Bakanlığının onayı sonucu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fiefi Dr. Özcan NAZLICAN kendisinin asistanlık ve uzmanlıkta ilk görev yeri olan Haseki Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji fieşiği görevini Eylül 1988 yılından itibaren yürütmeye başlar. Halen bugüne kadar (Eylül 2009 ve sonrasında da) bu görevi 1 muavin 6 uzman/başasistan 10 asistan ve 3-15 arasında değişen rotasyon asistanları eşliğinde yürütmekte olup klinik, laboratuvar, Kan Merkezi, Kuduz Aşı Merkezi birimleri sorumluluk alanı içindedir.

Günümüzde Kliniğin ve şefliğin faaliyet alanları içinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve alt birimleri/Antibiyotik Kontrol Komitesi, Dezenfeksiyon Sterilizasyon -DAS-komitesi gibi...) Başkanlığı, Pandemi/Epidemi Eylem Planı Başkanlığı ile Kan Merkezi Müdürlüğü dolayısıyla Kan Transfüzyon Komitesi Başkanlığı da bulunmaktadır.

Bakteriyoloji Laboratuvarı 16 Mart 2006 tarihine kadar Eski A Blok (Klakson Yasağı Pavyonunda) giriş katında hizmet vermiştir. 16 Mart 2006 tarihinden itibaren Yeni Binada Başhekimlik üstündeki laboratuvarlar katında modern bir şekilde düzenlenen Mikrobiyoloji Laboratuvarı tüm hastaneye hizmet vermektedir.

Önceleri yatak sayısı 24-26'ya çıkan şimdi ise 20 yataklı olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji -eski adıyla İntaniyeKliniği Hastanenin en güneyinde izole bir binadır. Başhekim Opr.Dr. Haldun ERTÜRK eski eczaneyi de bu kliniğin çalışma alanına katmıştır. 2 adet negatif basınçlı izolasyon odası vardır. HIV/AIDS hastaları için dizayn edilen bu odalar Uzakdoğudan SARS'ın ülkemizi de tehdit edebileceği ihtimaline karşılık negatif basınçlı hale getirilmiştir.

Bu odalarda Tbc menenjit gibi ağır seyreden ve/veya solunum izolasyonu gerektiren hastalar izole edilebilmektedir. İntaniye Çocuk Kliniği ile eskiden personel yemekhanesi olan Kadın Doğum Polikliniği arasındadır. E Blokta olan Enfeksiyon Hastalıkları (Büyük İntaniye) Kliniğinde toplantı odası da bulunmaktadır. Kliniğin güney cephesinde 1980’li yıllara kadar ayrı bir girişi mevcuttu.

08.09.2009 Haseki Hastanesi İstanbul.
(Güncelleme 01.03.2010)

Not: Dr. Nimet TAŞKIRAN'ın 1972 yılında basılan Hasekinin Kitabı isimli eseri, Dr. Emin KICIMAN'ın Dr. Celalettin OLCAY'a gönderdiği resmin arkasındaki notlar ve Dr. Raşit DALMAK'ın Dr. Özcan NAZLICAN'a naklettikleri ve Dr. Özcan NAZLICAN'ın katkıları kaynak olarak alınmıştır.

(1)Dr. Celalettin OLCAY'ın odası şimdiki İntaniye Kliniği girişinde bulunan uzman odasıdır. Bu odada o dönemin şefleri; 1.Dahiliye Klinik Şefi Dr. Mehmet ERDEM, 2.Dahiliye Klinik fiefi; Dr. Meşhut ABABAY, 3.Dahiliye Klinik Şefi; Dr. Turan AŞANOK, 4.Dahiliye Klinik fiefi Dr. Turan ÖZBATUR, Nöroloji Kliniği Şefi Dr. Feyzi AKSOY, K.D.K Şefi Dr. Alaaddin YAVAŞÇA, Göz Kliniği Şefi Dr. Cahit ÜNLÜÇERÇİ sabah sohbetlerinde buluşurlardı. Bu buluşmalara zamana zaman Başhekim Cildiye Kliniği Şefi Dr. Seyfi BASA da iştirak ederdi. Dr. Özcan NAZLICAN da Başasistanlığında ve kısmen de Şefliğinde bu odayı kullanmıştır. Ayrıca vefatından önce Cerrahi Klinik Şefi Opr. Dr. Nesim KALMA ve Prof. Dr. Hayri SEYLAN da özellikle 1.Dahiliye şefi Dr. Mehmet ERDEM'in odasına gelirdi. Dr. Mehmet ERDEM , Prof. Dr. Hayri SEYLAN ve Doç.Dr. Özer PALA Fransız ekolünden idiler. Bu kişilerde Dr. Mehmet ERDEM'in odasında toplanırlardı.

(2)Dr. Raşit DALMAK'ın eski A Blokta Bakteriyoloji Laboratuvarındaki Şef odası da yine şeflerin sohbet için toplantı yerlerinden biri idi. Bu odada da bazen Kadınlar Kulübü (Dr. Lütfiye ERSOY, Biyolog Necibe KULEN, Kütüphane Memuru Mualla KALAYCI, Emekliliğinden önce Patoloji şefi Patolog Dr. Hale NURLU toplanırlardı. Kadınlar Kulübü toplantılarına Dr. Raşit DALMAK ve Dr. Turan AŞANOK da katılırdı. Şeflerin öğle yemeklerinden sonra diğer bir toplantı yeri şimdi KÖŞK tabir edilen Tarihi İdare Binasının önünde bulunan Çam Ağacı altı idi.

16 Mart 2006'da dönemin Başhekimi Opr. Dr. Haldun ERTÜRK'ün üstün gayretleri ve rölasyonları ile bitirilen Turgut Özal caddesi-eski adıyla Millet caddesine bakan ve tarihi köşk binasının yanında yükselen YENİ BİNA’da modern Mikrobiyoloji laboratuvarının kuruluşuna kadar Dr. Özcan NAZLICAN şeşiğinde Eski A Blok Klakson Yasağı Pavyonunundaki Bakteriyoloji şef odasını kullanmıştır.