Özgün Araştırma

Selektif Laser Trabeküloplasti Tedavisi Sonrasında Korneanın Biyomekanik Özelliklerindeki Değişiklikler

10.4274/haseki.36844

  • Kürşat Atalay
  • Ahmet Kırgız

Gönderim Tarihi: 07.12.2016 Kabul Tarihi: 03.02.2017 Med Bull Haseki 2018;56(4):307-312

Amaç:

Selektif laser trabeküloplasti (SLT) tedavisi sonrasında korneanın biyomekanik özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri araştırmak.

Yöntemler:

SLT tedavisi uygulanmış ve işlem öncesi, operasyon sonrası birinci hafta ve birinci ayda oküler cevap analizörü (OCA) ölçümleri yapılmış hastaların dosyaları tespit edildi. Hastaların dosyalarından SLT öncesi ve sonrasındaki muayene bulguları ve OCA ölçüm değerleri tespit edilerek istatistik analizleri yapıldı.

Bulgular:

Korneal etkilerin düzeltildiği göz içi basınç (GİB) değerleri işlem sonrası birinci hafta ve birinci ayda işlem öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmış bulundu (sırasıyla 17,14±4,06 mmHg, 16,91±3,55 mmHg, 19,96±5,00 mmHg; p=0,004). Ortalama korneal histerezis (KH) değerleri işlem öncesinde 9,81±2,46 bulundu. SLT sonrası ortalama KH değerleri birinci hafta ve birinci ayda istatistiksel olarak SLT öncesi ortalama değerlerden farklı değillerdi (sırasıyla 9,89±2,17; 10,12±1,90 ve 9,81±2,46; p=0,662). SLT öncesi ölçülen ortalama korneal rezistans faktör (KRF) değerleri ise işlem sonrasında birinci hafta ve birinci ayda ölçülen değerlerden istatistiksel olarak yüksek bulundu (sırasıyla 11,09±2,08; 10,16±2,04 ve 10,39±2,13; p=0,002).

Sonuç:

Göz içi basınç (GİB) değerleri işlem öncesi değerlere göre birinci hafta ve birinci ayda KH değişmemişken KRF azalmıştı. GİB’deki düşüş ile KH’de istatistiksel olarak anlamlı etkilenme olmaması ve KRF’de azalma gelişmesi SLT’nin korneanın yapısal bütünlüğünde ciddi bir yan etki göstermediğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laser trabeküloplasti, kornea, korneal biyomekanik özellikler, korneal histerezis, korneal rezistans faktör

Tam Metin (İngilizce)