Özgün Araştırma

Multipl Miyelom Patogenezinde ErbB ve İnsülin Sinyal Yolaklarının İncelenmesi

10.4274/haseki.30502

 • Derya Öztürk
 • Ender Mehmet Coşkunpınar
 • Emre Osmanbaşoğlu
 • Güven Çetin
 • Mustafa Nuri Yenerel
 • Mesut Ayer
 • Cumhur Gökhan Ekmekçi
 • Duran Üstek
 • Kıvanç Cefle
 • Şükrü Palanduz
 • Şükrü Öztürk

Gönderim Tarihi: 28.05.2017 Kabul Tarihi: 19.10.2017 Med Bull Haseki 2018;56(2):109-113

Amaç:

Multiple myeloma patogenezinde rol oynayan genlerin ve ilgili yolakların moleküler düzeyde incelenmesi güncel bir araştırma alanıdır. ErbB ve insülin sinyal yolağında bulunan bazı genlerin ekspresyon çalışmasının yapılması amaçlandı.

Yöntemler:

Üç sağlıklı gönüllü ve 17 tedavisiz hastadan kemik iliği alındı, ilk olarak RNA izolasyonu yapıldı ve daha sonra cDNA sentezi yapıldı. ErbB ve insülin sinyal yolakları ile ilgili sekiz gen vardır, bu genler için spesifik primerler dizayn edilmiştir. Gen ekspresyon analizi, real-time polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:

Hasta grubunda MTOR, RPTOR, PIK3CA, AKT1, ErbB4, PRKAR2A ve PRKACB genlerinin ekspresyonu kontrol grubuna göre 3-10 kat arttı. Kontrol grubu ile hasta grubu arasında RICTOR ve GYS1 genlerinin ekspresyon düzeylerinde farklılıklar gözlenmedi. GYS1, PRKACB ve PRKAR2A genleri ilk kez analiz edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmada, PRKAR2A ve PRKACB gen ekspresyonlarının arttığı saptanmış ve daha önce literatürde bildirilmemiştir. MTOR, RPTOR, PIK3CA, AKT1, ErbB4 gen ekspresyonunun daha önce literatürde bildirildiği gibi ekspresyonlarının arttığı tespit edildi. Tüm bu sonuçlar multipl miyelomun patogenezini anlamak için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, qReal-time-polimeraz zincir reaksiyonu, insülin sinyal yolağı, ErbB

Tam Metin (İngilizce)