Özgün Araştırma

Mide Kanseri Nedeniyle Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Beslenme Tarama Araçlarının Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2020.5779

  • Reyyan Yıldırım
  • Bahar Candaş
  • M. Arif Usta
  • Oğuz Erkul
  • Serdar Türkyılmaz
  • Ali Güner

Gönderim Tarihi: 04.12.2019 Kabul Tarihi: 27.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):153-161

Amaç:

Beslenme tarama araçları çoğunlukla malnutrisyon riski olan hastaları belirlemek için kullanılır. Bu çalışmada mide kanseri nedeniyle ameliyat planlanan hastaların beslenme durumlarını değerlendirmede sıklıkla kullanılan beslenme araçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında mide kanseri nedeniyle ameliyat olan hastalar, kapsamlı veri tabanından elde edilen bilgiler ile retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalar için Nutritional Risk Screening -2002 (NRS), Malnutrition Universal Screening Tool, Subjective Global Assessment, Mini Nutritional Assessment - Kısa Form (MNA-SF), Malnutrition Screening Tool, ve Short Nutritional Assessment Questionnaire araçlarının skorları hesaplandı. Bu araçların beslenme değerlendirme becerilerinin karşılaştırılmasında, referans standart olarak Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği’nin (ESPEN) malnutrisyon tanı kriteri kullanıldı. Araçların risk gruplarını ayırt edici özellikleri ise albümin, lenfosit sayısı ve yağsız kitle indeksi gibi beslenme durumunu yansıtan parametreler kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Bu çalışmada yaş ortalaması 64.2±11.8 olan toplam 140 hasta analiz edildi ve bu hastaların 29’u (%20.71) ESPEN kriterlerine göre malnutre olarak saptandı. Tarama araçları ile malnutrisyon arasındaki en güçlü ilişki (phi=0.62, yüksek etki) ve en yüksek anlaşma (kappa=0.59, orta düzeyde anlaşma) gösteren araç olarak MNA-SF bulundu. Mini Nutritional Assessment - Kısa Form en yüksek özgüllüğe (0.84, %95 CI: 0.76-0.90), pozitif prediktif değere (0.58, %95 CI: 0.42-0.73), doğruluğa (0.84, %95 CI: 0.77-0.90), AUC değerine (0.850, %95 CI: 0.777-0.923) ve tanısal odds oranına (32.29, %95 CI: 10.02-104.04) sahipti. Her üç parametrede de istatistiksel olarak anlamlı düşüşler sadece NRS’nin risk grupları için gözlendi. Ek olarak, MNA-SF, düşük ve yüksek riskli gruplar arasında yağsız kitle indeksinde (-1.60, %95 CI: -2.49 ila -0.71) istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdi.

Sonuç:

Analiz edilen tüm araçlar belli bir dereceye kadar etkili olmasına rağmen, MNA-SF, ESPEN malnutrisyon kriterlerine göre, mide kanseri nedeniyle ameliyat planlanan hastalarda beslenme durumunu değerlendirmede en etkili araç olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenmenin değerlendirmesi, beslenme tarama araçları, malnutrisyon, mide neoplazileri, cerrahi prosedür

Tam Metin (İngilizce)