Özgün Araştırma

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.96168

  • Mazlum Şahin
  • Cihan Yücel
  • Fatma Tuğba İlal Mert
  • Semi Öztürk

Gönderim Tarihi: 11.05.2017 Kabul Tarihi: 19.06.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):1-5

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, 2014 yılında faaliyete geçen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılan ilk 500 kalp ameliyatının sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Aralık 2014 - Şubat 2017 tarihleri arasında 500 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 374 olguda koroner arter bypass cerrahisi uygulandı. On bir hasta Bentall operasyonu, 41 hasta aort kapak replasmanı, 38 hasta mitral kapak replasmanı (MVR), MVR yapılan 4 hasta triküspit ring anuloplasti, 12 hasta atriyal septal defekt kapatılması, 5 hasta kardiyak miksoma, 20 hasta ise tip 1 aort diseksiyonu nedeni ile opere edilmiştir.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 57,6±13,1 (17-84 yaş) idi. Hipertansiyon (%54,4) en sık eşlik eden hastalık olup bunu hiperlipidemi (%43,1), diabetes mellitus (%34,36), Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı (%21,5) ve periferik arter hastalığı (%9,3) takip ediyordu. Hastane mortalitesi 480 hastada 22 (%4,58), tip 1 aort diseksiyonu nedeni ile opere edilen 20 hastada ise 10 hasta (%50) olarak, totalde ise 500 hastada 26 (%6,4) olarak gerçekleşti.

Sonuç:

Deneyimlerimiz, merkezimizde dünya çapında kalp bakımı sağlandığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Yeni merkez,açık kalp cerrahisi,koroner arter bypass greftleme,kapak replasmanı

Tam Metin (İngilizce)